The Children's Commisioner for Wales, Rocio Cifuentes looking straight at the camera smiling.

Blog a chylchlythyron y Comisiynydd

Dyma blog a chylchlythyron y Comisiynydd Plant.

Dechreuodd Rocio Cifuentes fel y Comisiynydd ym mis Ebrill 2022.

Celf, ieir, a hawliau plant

Blog gwestai gan Lois Medi, aelod o’n Panel Ymgynghorol Ar ddydd Mawrth, y deuddegfed o Orffennaf, fe gynhaliwyd cyfarfod cyntaf panel ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru. Roedd yn ddiwrnod gwych a chynhyrchiol a wnaeth ein hannog hyd yn oed yn fwy i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant Cymru. Mae cyfanswm

Cryfach Gyda’n Gilydd dros blant a phobl ifanc

Post gwestai gan Hywel Dafydd – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Fel gweddill y wlad, rydw i’n dal yn llawn diolchgarwch, balchder a llawenydd am gyflawniadau tîm pêl-droed Cymru yn ystod Ewro 2016. Bu llawer ohonon ni’n ddigon ffodus i adeiladu’r wal goch mewn stadiwm Ffrengig gwych, ond mae’n deg

Adeiladu llwyddiant: pobl ifanc yn adeiladu eu cartrefi eu hunain

Yr wythnos ddiwetha fe fues i’n ymweld â Phrosiect Warws Wrecsam a threuliais i gwpl o oriau difyr iawn yno. Bu George Powell yn ofalwr maeth am 20 mlynedd, ochr yn ochr â’i waith fel adeiladwr yng nghwmni’r teulu. Ers hynny mae wedi adeiladu canolfan hyfforddi i bobl ifanc

‘Fy enw i yw Joel a fi yw’r Prif Weinidog’

Dyna sut ces i fy nghyfarch gan Joel, sy’n 11 oed, pan gyrhaeddais i Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph ym Mhenarth yn ddiweddar. Mae Cymru wedi bod yn hyrwyddo democratiaeth mewn ysgolion ers blynyddoedd lawer, gan wneud cynghorau ysgol yn orfodol ym mhob un o ysgolion y wladwriaeth o

Caledi’n Cnoi

Wrth i mi nesáu at ddiwedd fy mis cyntaf yn y swydd, galla i oedi i fyfyrio ar fis go anghyffredin. Ar draws y Deyrnas Unedig, yr Etholiad Cyffredinol sydd wedi cael y sylw pennaf – digwyddiad sy’n cael ei gynnal dim ond bob 5 mlynedd fel arfer, felly

Diogel yn ein cymunedau

Yn ystod y tair wythnos diwethaf mae fy nhîm a finne wedi cael cyfle i siarad â channoedd o blant a phobl ifanc a chlywed eu syniadau am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw a beth maen nhw eisiau i fi godi llais amdano ar eu rhan. Mae llawer

Mesur tlodi plant

Ar y cyd â’r tri chomisiynydd plant arall yn y Deyrnas Unedig, rydw inewydd gyhoeddi adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ynghylch cyflwr hawliau plant yn y Deyrnas Unedig. Fe gawson ni wahoddiad i adrodd ar hynny ddiwethaf yn 2008, felly mae gennym ni lawer i’w

Iechyd meddwl i bawb

Yn ystod fy misoedd cyntaf yn swydd Comisiynydd Plant Cymru, rydw i wedi bod yn gofyn y cwestiwn ‘Beth Nesa?’ i gannoedd o blant a phobl ifanc ac i rieni, athrawon a phobl eraill sy’n gweithio gyda phlant. Wrth ofyn ‘Beth Nesa?’, beth rwy’n ei olygu yw, ‘beth ddylwn

1 5 6 7 8

Diogel yn ein cymunedau

Yn ystod y tair wythnos diwethaf mae fy nhîm a finne wedi cael cyfle i siarad â channoedd o blant a phobl ifanc a chlywed eu syniadau am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw a beth maen nhw eisiau i fi godi llais amdano ar eu rhan. Mae llawer…

Mesur tlodi plant

Ar y cyd â’r tri chomisiynydd plant arall yn y Deyrnas Unedig, rydw inewydd gyhoeddi adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ynghylch cyflwr hawliau plant yn y Deyrnas Unedig. Fe gawson ni wahoddiad i adrodd ar hynny ddiwethaf yn 2008, felly mae gennym ni lawer i’w…

Iechyd meddwl i bawb

Yn ystod fy misoedd cyntaf yn swydd Comisiynydd Plant Cymru, rydw i wedi bod yn gofyn y cwestiwn ‘Beth Nesa?’ i gannoedd o blant a phobl ifanc ac i rieni, athrawon a phobl eraill sy’n gweithio gyda phlant. Wrth ofyn ‘Beth Nesa?’, beth rwy’n ei olygu yw, ‘beth ddylwn…

Ymfalchio

‘Ymfalchïo’: hawliau i bobl ifanc LHDT* yng Nghymru Yn ddiweddar fe fues i’n cymryd rhan mewn cynhadledd Ieuenctid wirioneddol arloesol, a gynhaliwyd yng Nghymru gan Pride Cymru. Hon oedd cynhadledd gyntaf Cymru dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer ieuenctid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws*. Roedd neuadd y gynhadledd yn…

Amddiffyniad Cyfartal

Diwrnod Byd-eang y Plant: Mae’n amser rhoi Amddiffyniad Cyfartal i blant https://youtu.be/j-86gbvO9Vw Mae Diwrnod Byd-eang y Plant yn ddyddiad pwysig yng nghalendr unrhyw Gomisiynydd Plant. Cafodd ei sefydlu gan y Cenhedloedd Unedig ym 1954 i hybu dealltwriaeth rhwng plant ac i hyrwyddo lles plant o gwmpas y byd. Caiff…

Gêmau’r Cenedlaethau

Yn rhy aml, mae’r ffordd rydyn ni’n trefnu ein bywydau yn golygu bod gwahanol genedlaethau ddim yn cael rhyw lawer i’w wneud â’i gilydd. Er bod neiniau a theidiau’n chwarae rhan anferth ym mywydau plant yng Nghymru – does dim ond angen i chi fynd at gât unrhyw ysgol…

Achosion gofal: ataliaeth sydd orau

Yn ystod y mis diwethaf bu dau adroddiad diddorol ar achosion gofal, sef yr achosion mewn llysoedd teulu sy’n llunio gorchmynion cyfreithiol ynghylch plant sy’n cael eu gosod mewn lleoliadau gofal. Y cyntaf oedd yr adroddiad gan dîm ymchwil dan arweiniad yr Athro Karen Broadhurst o Brifysgol Lancaster ar…

Diwrnod Cyntaf

Fe wnes i gais am swydd y Comisiynydd Plant oherwydd mod i eisiau gwneud yn siŵr bod 3 elfen bwysig o hawliau plant a phobl ifanc ar frig agenda pawb yng Nghymru, sef: Cyfranogiad: ydych chi’n cael cyfle i roi eich barn ar faterion sy’n effeithio arnoch chi? Darpariaeth:…