The Children's Commisioner for Wales, Rocio Cifuentes looking straight at the camera smiling.

Blog a chylchlythyron y Comisiynydd

Dyma blog a chylchlythyron y Comisiynydd Plant.

Dechreuodd Rocio Cifuentes fel y Comisiynydd ym mis Ebrill 2022.

Cofio Rhodri: ‘Tad bedydd hawliau plant yng Nghymru’

Cofio Rhodri: ‘Tad bedydd hawliau plant yng Nghymru’ Mae gan gynifer ohonon ni yng Nghymru atgofion byw a hanesion rydyn ni wrth eu bodd yn eu cofio am Rhodri Morgan, ein Prif Weinidog gynt, a fu farw’n sydyn ar 17 Mai. Roedd pawb yn ei adnabod wrth ei enw

Hawliau Plant yn y Byd Digidol

Pan ddes i’n Gomisiynydd Plant Cymru fe ofynnais i blant a phobl ifanc ddweud wrtha i beth oedd eu blaenoriaethau trwy fy ymgynghoriad Beth Nesa’. Daeth bwlio i’r amlwg fel mater oedd yn brif destun pryder, ond er mwyn mynd i’r afael â hynny roeddwn i eisiau cael gwybod

Trydydd cyfarfod a gwahoddiad am drydedd flwyddyn!

Post Gwestai gan Tom Sturt – Aelod o’n Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc Ddydd Mercher 22 Chwefror, daeth y Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc at ei gilydd am y trydydd tro. Roedd yn wych cwrdd â phawb eto ers mis Hydref, oherwydd bod llawer wedi digwydd; yn ein bywydau ninnau ac o

Datgloi Breuddwydion Cudd Ymadawyr Gofal: Dechrau taith ledled Cymru

Yr wythnos hon rydw i wedi cychwyn ar y cyntaf o 22 o gyfarfodydd. Yn ystod yr wythnosau nesa bydda i’n ymweld â phob awdurdod lleol yng Nghymru i gwrdd â’r prif lunwyr penderfyniadau lleol: Prif Weithredwyr, arweinwyr etholedig a phenaethiaid gwasanaethau cymdeithasol, tai ac addysg. Bydda i’n gofyn

Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn anghymdeithasol? Dyfarniad plant 10 oed

Ar ddiwedd blwyddyn diwethaf fe ges i’r pleser o fynd i’m trafodaeth ysgol gynradd gyntaf erioed. Er fy mod i’n clywed plant cynradd yn mynegi eu hunain yn rhugl yn rheolaidd ynghylch materion cymdeithasol ein cyfnod, hwn oedd y tro cyntaf i mi eu gweld nhw’n cael cyfle i wneud

Gwneud achosion cyfreithiol yn hygyrch i blant

Post gwestai gan Rachel – Cynghorydd Polisi Rydyn ni’n gweld mwy a mwy o gynnwys yn cael ei greu sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei ddeall, ond anaml y byddwn ni’n cysylltu ‘Cymraeg Clir’ neu fersiynau ‘hwylus i blant’ ag achosion cyfreithiol. Serch hynny, mae barnwyr yn awr

Senedd Ieuenctid i Gymru: ychwanegiad i’w groesawu i’n democratiaeth

Roeddwn wrth fy modd yn gweld y Llywydd Elin Jones AC yn cyhoeddi bwriad Comisiwn y Cynulliad i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru. Bydd ei chefnogaeth yn cael effaith fawr. Yn gyntaf, mae’n anfon neges glir at blant a phobl ifanc Cymru eu bod nhw’n ddinasyddion pwysig sydd â

Mae fy Llysgenhadon nôl!

Mae mis Medi yn fis cyffrous yn y swyddfa gan ein bod ni’n cofrestru ysgolion cynradd ar ein cynllun Llysgenhadon Gwych. Mae llawer yn ailgofrestru, fel sy’n digwydd bob blwyddyn, tra bod eraill yn ymuno â’r cynllun am y tro cyntaf erioed. Mae fy Llysgenhadon Gwych yn chwarae rhan

Plant sydd yn ein Gofal – rhaid i ni sicrhau bod yr hanfodion yn iawn

Yn ystod yr wythnosau diwetha rydw i wedi bod yn treulio amser gyda phobl ifanc o 19 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Roedd y bobl ifanc hyn o wahanol oedrannau, ac yn amrywio’n fawr o ran diddordebau, steil bersonol a doniau. Roedd gan bob un ohonyn nhw uchelgais

1 4 5 6 7 8

Gwneud achosion cyfreithiol yn hygyrch i blant

Post gwestai gan Rachel – Cynghorydd Polisi Rydyn ni’n gweld mwy a mwy o gynnwys yn cael ei greu sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei ddeall, ond anaml y byddwn ni’n cysylltu ‘Cymraeg Clir’ neu fersiynau ‘hwylus i blant’ ag achosion cyfreithiol. Serch hynny, mae barnwyr yn awr…

Senedd Ieuenctid i Gymru: ychwanegiad i’w groesawu i’n democratiaeth

Roeddwn wrth fy modd yn gweld y Llywydd Elin Jones AC yn cyhoeddi bwriad Comisiwn y Cynulliad i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru. Bydd ei chefnogaeth yn cael effaith fawr. Yn gyntaf, mae’n anfon neges glir at blant a phobl ifanc Cymru eu bod nhw’n ddinasyddion pwysig sydd â…

Mae fy Llysgenhadon nôl!

Mae mis Medi yn fis cyffrous yn y swyddfa gan ein bod ni’n cofrestru ysgolion cynradd ar ein cynllun Llysgenhadon Gwych. Mae llawer yn ailgofrestru, fel sy’n digwydd bob blwyddyn, tra bod eraill yn ymuno â’r cynllun am y tro cyntaf erioed. Mae fy Llysgenhadon Gwych yn chwarae rhan…

Plant sydd yn ein Gofal – rhaid i ni sicrhau bod yr hanfodion yn iawn

Yn ystod yr wythnosau diwetha rydw i wedi bod yn treulio amser gyda phobl ifanc o 19 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Roedd y bobl ifanc hyn o wahanol oedrannau, ac yn amrywio’n fawr o ran diddordebau, steil bersonol a doniau. Roedd gan bob un ohonyn nhw uchelgais…

Celf, ieir, a hawliau plant

Blog gwestai gan Lois Medi, aelod o’n Panel Ymgynghorol Ar ddydd Mawrth, y deuddegfed o Orffennaf, fe gynhaliwyd cyfarfod cyntaf panel ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru. Roedd yn ddiwrnod gwych a chynhyrchiol a wnaeth ein hannog hyd yn oed yn fwy i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant Cymru. Mae cyfanswm…

Cryfach Gyda’n Gilydd dros blant a phobl ifanc

Post gwestai gan Hywel Dafydd – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Fel gweddill y wlad, rydw i’n dal yn llawn diolchgarwch, balchder a llawenydd am gyflawniadau tîm pêl-droed Cymru yn ystod Ewro 2016. Bu llawer ohonon ni’n ddigon ffodus i adeiladu’r wal goch mewn stadiwm Ffrengig gwych, ond mae’n deg…

Adeiladu llwyddiant: pobl ifanc yn adeiladu eu cartrefi eu hunain

Yr wythnos ddiwetha fe fues i’n ymweld â Phrosiect Warws Wrecsam a threuliais i gwpl o oriau difyr iawn yno. Bu George Powell yn ofalwr maeth am 20 mlynedd, ochr yn ochr â’i waith fel adeiladwr yng nghwmni’r teulu. Ers hynny mae wedi adeiladu canolfan hyfforddi i bobl ifanc…

‘Fy enw i yw Joel a fi yw’r Prif Weinidog’

Dyna sut ces i fy nghyfarch gan Joel, sy’n 11 oed, pan gyrhaeddais i Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph ym Mhenarth yn ddiweddar. Mae Cymru wedi bod yn hyrwyddo democratiaeth mewn ysgolion ers blynyddoedd lawer, gan wneud cynghorau ysgol yn orfodol ym mhob un o ysgolion y wladwriaeth o…

Caledi’n Cnoi

Wrth i mi nesáu at ddiwedd fy mis cyntaf yn y swydd, galla i oedi i fyfyrio ar fis go anghyffredin. Ar draws y Deyrnas Unedig, yr Etholiad Cyffredinol sydd wedi cael y sylw pennaf – digwyddiad sy’n cael ei gynnal dim ond bob 5 mlynedd fel arfer, felly…