Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cysylltiadau i’r Wasg

Manylion cyswllt tîm cyfathrebu Comisiynydd Plant Cymru.

FFÔN

Lewis Lloyd
Swyddog Cyfathrebu
lewis.lloyd@complantcymru.org.uk
01792 765612

Sara Jermin
Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad
sara.jermin@complantcymru.org.uk
01792 765638

I gysytllu â’r prif switsfwrdd ffoniwch 01792 765600 neu ebostiwch post@complantcymru.org.uk

Am ymholiadau tu allan i oriau gweithio arferol, cysylltwch â 07794 123132

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a galwadau a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence and calls in Welsh. We will respond to correspondence and calls in Welsh, and contacting us in Welsh will not lead to delay.