Athrawon Cynradd

Os ydych yn chwilio am wersi gyda sgaffaldiau ychwanegol i gefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), gallwch ddod o hyd iddynt yma.

Rydym wedi gosod ein hadnoddau o dan egwyddorion perthnasol y Ffordd Gywir i’ch cefnogi chi gydag agwedd egwyddorol at hawliau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein canllawiau Ffordd Gywir i Addysg yma.

Crëwyd rhai o’r cynlluniau gwersi hyn o dan Gomisiynwyr Plant blaenorol.

Bydd yr adnoddau isod yn eich cefnogi i wreiddio CCUHP yn eich ystafell ddosbarth ac yn eich ysgol.

  • Cynlluniau gwersi gwrthfwlio – Lluniwyd y cynlluniau gwersi hyn ar gyfer Wythnos Gwrthfwlio 2017, ac mae modd eu defnyddio i archwilio bwlio gyda phob grŵp oed mewn ysgolion cynradd.
  • Seiberfwlio – Rydyn ni wedi creu adnoddau newydd i helpu plant i arwain y ffordd wrth daclo seiberfwlio yn yr ysgol.
  • Tlodi Plant – Gall ein hadnoddau helpu ysgolion i asesu cost eu diwrnod ysgol, ac amlygu ffyrdd o helpu teuluoedd.
  • Fi yw Fi – Rydyn ni wedi gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc ar ein prosiect ‘Fi yw Fi’ i fynd i’r afael â stereoteipiau. Yn y gwersi hyn bydd disgyblion yn archwilio hunaniaeth.
  • Adnodd Pontio’r Cenedlaethau – Mae’r adnodd hwn yn annog ysgolion cynradd i sefydlu clybiau pontio’r cenedlaethau eu hunain gyda chynllun gwers, a chyfres o fideos.
  • Prosiect Gwyrdd-droi (yr amgylchedd) – Mae prynu gwisg ysgol newydd bob blwyddyn yn rhoi straen ar sefyllfa ariannol teuluoedd. Mae ein hadnodd yn helpu plant i ddeall effaith amgylcheddol creu dillad, ac yn eu helpu i gynllunio’u siopau eu hunain ar gyfer cyfnewid gwisg ysgol.
  • Prosiect Pleidlais – Er nad yw plant o dan 16 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau’r Senedd, mae gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i gael eu clywed a’u cymryd o ddifrif (Erthygl 12). Efallai y bydd plant yn teimlo bod rhai o’u hawliau’n cael eu gwrthod ar hyn o bryd, neu efallai eu bod yn angerddol am fater penodol ac eisiau gwneud newid. Rydym wedi paratoi dwy wers ar etholiadau’r Senedd a democratiaeth i chi wneud yn y dosbarth.
  • Gwneud Gwahaniaeth – Gwneud gwahaniaeth: Mae canllaw person ifanc ar weithredu yn helpu pobl ifanc i godi eu llais am y materion sydd o bwys iddynt.
  • Perthnasoedd Cadarnhaol – adnodd yw AGENDA i helpu i ddysgu plant am berthnasoedd cadarnhaol, ac am faterion fel cydsyniad, parch a chydraddoldeb.

Dechreuir pob gwers â’r gân “Mae Gennym Hawliau”. Mae’r gân hon yn archwilio hawliau plant ac yn trafod y pethau sydd eu hangen ar blant er mwyn tyfu i fyny’n hapus, iach a diogel.

Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd y gân gan Sara Lewis, Dyfan Jones a Blwyddyn 3 am Ysgol Gynradd Creigiau.

Mae’r gân yn ffordd wych o agor pob gwers ac yn rhywbeth y bydd y disgyblion yn ei adnabod. Awgrymwn fod eich dosbarth yn canu’r gân mewn cylch, gyda chi yn arwain ar symudiadau (efallai y byddwch am ddefnyddio Arwyddion Makaton).

DARLLENWCH Y GEIRIAU

MAE GENNYM HAWLIAU GAN COMISIYNYDD PLANT CYMRU | GWRANDAWIAD AM DDIM AR ICLOUD

CERDDORIAETH BRINTIEDIG AR GYFER ‘MAE GENNYM NI HAWLIAU’