Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ebostia’r Comisiynydd

Anfonwch ebost

Fe wnewn ni ateb pob ebost mor fuan a phosibl.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a galwadau a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence and calls in Welsh. We will respond to correspondence and calls in Welsh, and contacting us in Welsh will not lead to delay.