Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cysyllta

Oriau Agor

Rydym ar agor rhwng 9y.b.-5y.h. Llun-Gwener.

Byddwn ar gau yn ystod gwyliau banc.

FFÔN – 01792 765600

Rhadffôn – 0808 801 1000

Ebost

Ffurflen gysylltu
  Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen hon, byddwn yn storio eich data dros dro fel y gallwn ymateb i'ch ymholiad (Sail Gyfreithiol Buddiant Cyfreithlon o dan GDPR). Am fanylion llawn, gweler ein gwefan Polisi Preifatrwydd.

  Cyfeiriad Post

  Ty Llewellyn
  Parc Busnes Glan yr Harbwr
  Heol yr Harbwr
  Port Talbot
  SA13 1SB
  01792 765600
  post@complantcymru.org.uk

  Pwysig – oedi posib mewn derbyn post

  Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, mae’n bosib bydd post yn cymryd mwy o amser i gyrraedd ein tîm. Os ydych chi eisiau cyfathrebu gyda ni ar frys, rydyn ni’n eich annog i ffonio neu ebostio ni. Mae’n bwysig hefyd i nodi nad ydym yn wasanaeth argyfwng. Os oes gennych chi bryder ynglyn â diogelwch plentyn, cysylltwch gyda’r heddlu neu eich adran gwasnaethau cymdeithasol lleol.

  Cwynion

  Mi ddylsech chi ddisgwyl safon uchel o wasanaeth wrthom. Os ydych chi’n anhapus gyda’r modd rydyn ni wedi ymateb i chi, mae croeso i chi drafod y mater gyda’r swyddog wnaeth ymateb yn y lle cyntaf, os ydych chi’n teimlo’n gyffroddus gwneud. Os fyddai’n well gennych, mae croeso i chi ofyn i siarad gyda rheolwr llinell y swyddog. Fe ddylsech chi ddisgwyl ymateb o’r rheolwr llinell neu aelod arall o’r tîm rheoli o fewn 5 diwrnod gwaith.

  Os ydych chi wedi cymryd y camau uchod ac am wneud cwyn swyddogol, ebostiwch post@complantcymru.org.uk am gopi o’n canllawiau cwyno presennol.

  Noder, mae’r gweithdrefnau yn ymwneud â chwynion am safon y gwasanaeth sydd wedi’i dderbyn o swyddfa comisiynydd Plant Cymru ac nid yw’n ymwneud â chwynion am benderfyniad polisi neu safbwynt cyhoeddus sydd wedi’i gymryd gan y Comisiynydd.

  Rydyn ni’n adolygu’n gweithrednau cwynion ar hyn o bryd i’w gwneud mor hygyrch â phosibl. Fe fyddwn ni’n cyhoeddi’r ferswin newydd cyn gynted ag y bo modd.

  Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a galwadau a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn arwain at oedi