Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Recriwitio Aelodau Newydd i’n Panel Ymgynghorol Ifanc!

Gwna gais i ddod yn aelod o Banel Ymgynghorol Ieuenctid Comisiynydd Plant Cymru! Rydym yn recriwtio aelodau newydd rhwng 11 ac 17 oed i fod yn rhan o’n panel ar gyfer 2024. Dyddiad cau am geisiadau: Dydd Llun, 18fed o Ragfyr 2023.

Ein strategaeth tair blynedd

Mae ein strategaeth newydd yn amlinellu y camau byddwn ni'n cymryd dros y tair blynedd nesaf i wella bywydau plant yng Nghymru

Dull Dim Drws Anghywir i Niwroamrywiaeth: llyfr profiadau

Mae ein hadroddiad, a gyhoeddwyd ar 23 Mawrth 2023, yn amlinellu’r heriau mae plant a theuluoedd yn eu hwynebu pan maen nhw’n edrych am gefnogaeth gyda chyflyrau niwroddatblygiadol.

Adnoddau Hawliau Plant

Posteri i blant a phobl ifanc; symbolau ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion; canllaw ar gyfer rheini, a llawer mwy.

Newyddion

Datganiadau Cyhoeddus y Comisiynydd.

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal.

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar

Cân cofiadwy, posteri, cynlluniau gwers, a chanllawiau i weithwyr blynyddoedd cynnar.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022-2023

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf