Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Recriwtio

Swyddog Polisi/Ymchwiliadau a Chyngor

  • Cyflog cychwynnol o £30,600 y flwyddyn yn llawn amser, gyda chynnydd blynyddol am berfformiad boddhaol hyd at gyfradd darged o £37,410 y flwyddyn yn llawn amser.
  • Lleolir ein swyddfeydd ym Mhort Talbot, yn agos at orsaf reilffordd y brif lein. Os nad ydych chi am fod yn y swyddfa ar hyd yr wythnos, rydyn ni’n cynnig opsiynau gweithio hyblyg ardderchog, gan gynnwys gweithio o bell gartref ran neu’r rhan fwyaf o’r amser.

Ein huchelgais yw Cymru lle caiff pob plentyn a pherson ifanc gyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i rywun sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Beth byddwch chi’n ei wneud?

Gan weithio gyda’r Tîm Polisi a’r Tîm Ymchwiliadau a Chyngor, byddwch chi’n cefnogi Comisiynydd Plant Cymru i gyflawni newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Byddwch chi’n rhan o rota dyletswydd ffôn, ac yn rhoi cyngor a chefnogaeth i blant, pobl ifanc, oedolion a gweithwyr proffesiynol eraill unigol, gan reoli llwyth achosion. Byddwch hefyd yn gyfrifol am feysydd gwaith penodol sy’n ymwneud â themâu polisi, gan ymateb i ymgyngoriadau’r llywodraeth a hybu hawliau plant yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Trwy weithio gyda’r ddau Dîm byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i ganfod y cysylltiadau systemig rhwng materion gwaith achosion a pholisi a deddfwriaeth cenedlaethol yng Nghymru.

Pa sgiliau a phrofiad bydd arnoch chi eu hangen ar gyfer y rôl hon?

Rydyn ni’n chwilio am rywun fydd yn ennyn hyder ystod eang o randdeiliaid, o blant a phobl ifanc i lunwyr penderfyniadau ar y lefel uchaf.

Bydd arnoch chi angen profiad blaenorol o gynghori, cynorthwyo ac eiriol ar ran eraill, a dull proffesiynol o ymdrin â galwadau ffôn, sy’n tawelu meddwl pob galwr; bydd arnoch chi hefyd angen gwybodaeth am faterion amddiffyn plant a diogelu.

Bydd gennych chi lefel ddatblygedig o lythrennedd a sgiliau cyfathrebu ardderchog, sgiliau ymchwil a dadansoddi, a dealltwriaeth o strategaeth llywodraeth leol a chenedlaethol mewn perthynas â CCUHP.

Rhaid i chi fedru cyfathrebu’n hwylus yn Gymraeg, neu fod â’r gallu i wella eich sgiliau presennol a’ch hyder yn gyflym.

Gwneud cais

Lawrlwythwch ffurflen gais (doc)

Lawrlwythwch Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro Amrywiaeth (doc)

Lawrlwythwch Disgrifiad Swydd (PDF)

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 9am ddydd Llun 9 Awst 2021

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Iau 26 Awst 2021

Rydyn ni’n meithrin diwylliant yn y gweithle lle mae gwahaniaethau’n cael eu dathlu a’u gwerthfawrogi. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir yn ein gweithlu, ac ar hyn o bryd byddwn ni’n gwarantu cyfweliad i bobl Ddu, Asiaidd neu bobl eraill o gefndir ethnig lleiafrifol a phobl anabl sy’n cyflwyno cais ac yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. Os hoffech gael gwarant o gyfweliad, soniwch yn glir am eich profiad bywyd ar ein ffurflen gais.

Mae fersiwn print bras, braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais.

Mwy o wybodaeth

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, Ffoniwch 01792 765600 a byddwn yn trefnu ichi siarad â nhw Rachel Thomas, Pennaeth Polisi, neu Andy Wallsgrove, Pennaeth Ymarfer,

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.