Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Pwyllgor Archwilio

Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd gyfreithiol i reoli’r arian y mae’n derbyn oddi wrth Lywodraeth Cymru i gyflawni eu hamcanion â’u rhwymedigaethau statudol.

Er mai Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r Comisiynydd, mae’r swyddfa yn annibynnol o’r Llywodraeth ac mae’r Comisiynydd yn endid corfforaethol ac yn Swyddog Cyfrifyddu.

O’r herwydd, mae’n rhaid i’r Comisiynydd sicrhau fod ei swyddfa’n cael ei rheoli a’i llywodraethu’n briodol.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys o leiaf dri aelod nad ydynt yn gweithio i’r Comisiynydd, a gelwir rhain yn Aelodau Anweithredol. Penodir yr aelodau o Banel Ymghynghorol y Comisiynydd ac mae’n rhaid iddynt gynnwys Cadeirydd Panel Ymgynghorol y Comisiynydd.

Darllenwch Gylch Gorchwyl y Pwyllgor

Darllenwch fwy am waith y Pwyllgor llynedd yn ein Hadroddiad Blynyddol (tudalen 92 ymlaen)

Recriwtio

Rydyn ni’n recriwtio dau aelod newydd i ymuno â’n Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.

Darllenwch fwy am hyn yma