Preifatrwydd

Comisiynydd Plant Cymru (CPC)

PREIFATRWYDD (CADW’CH GWYBODAETH YN DDIOGEL)

Sut rydym ni’n cadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel

Os ydym yn gofyn i chi gofnodi manylion personol ar unrhyw ran o’n gwefan e.e. eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost – byddwn yn gofalu bod y manylion hyn yn cael eu cadw’n ddiogel.

Deddf Diogelu Data 1998

Deddf Diogelu Data 1998 yw’r ddeddf sy’n dweud wrth sefydliadau beth sy’n rhaid iddynt ei wneud i gadw manylion personol pobl yn ddiogel.

Mae gan sefydliadau fel CPC gyfrifoldeb i sicrhau nad yw’ch gwybodaeth bersonol yn cyrraedd pobl amhriodol neu’n cael ei defnyddio mewn ffordd sy’n groes i’ch dymuniadau chi.

Gweld eich gwybodaeth

Mae gennych hawl i weld unrhyw wybodaeth mae CPC yn ei chadw amdanoch chi. Efallai y bydd yna adegau pan fydd y gyfraith yn datgan nad oes rhaid i ni ddarparu’r holl wybodaeth sydd gennym i chi ond byddwn yn egluro’r rhesymau am hyn. Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi’n anghywir rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau i newid pethau. Ewch i’r dudalen ‘Cysyllta’ am fanylion sut i gysylltu.

Dileu

Os ydych yn dymuno dileu eich manylion o’n cronfa ddata am ryw reswm, rhowch wybod i ni ac fe drefnwn ni fod hynny’n digwydd. Ewch i’r dudalen ‘Cysyllta’ am fanylion sut i gysylltu.

Defnyddwyr o dan 18 oed

Os ydych chi o dan 18 oed, gofynnwch i oedolyn cyn rhannu eich gwybodaeth bersonol ar unrhyw wefan, yn cynnwys gwefan CPC.

Ein defnydd o’r wybodaeth

Os ydym yn gofyn am fanylion personol gennych, byddwn yn dweud pam ac ar gyfer beth y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth fel rheol.

Rhannu’ch gwybodaeth

Fel rheol, dim ond ar ôl cael eich caniatâd chi y byddwn ni’n rhannu’ch gwybodaeth â rhywun y tu allan i’n sefydliad.

Cyfeiriad IP a chwcis

Mae gwefan CPC yn cofnodi’ch cyfeiriad IP (rhif y gallwn ei ddefnyddio i adnabod cyfrifiadur penodol neu ddyfais rhwydwaith arall ar y rhyngrwyd) yn awtomatig ac yn ei ddefnyddio i weld pwy sy’n ymweld â gwahanol adrannau’r wefan.

Pan fyddwch chi’n edrych ar y wefan bydd eich cyfrifiadur yn cael ‘cwci’ yn awtomatig. Ffeiliau testun sy’n dangos eich cyfrifiadur i’n gweinydd yw cwcis. Nid yw’r cwcis eu hunain yn nodi’r defnyddiwr unigol, dim ond y cyfrifiadur mae’n ei ddefnyddio. Mae llawer o wefannau’n gwneud hyn wrth i ddefnyddiwr ymweld â’u gwefan, er mwyn cofnodi faint sy’n ei defnyddio. Mae’r cwcis yn cofnodi pa rannau o’r wefan mae’r cyfrifiadur dan sylw wedi ymweld â nhw, ac am ba hyd. Gall defnyddiwr osod cyfrifiadur i dderbyn pob cwci, i roi gwybod pan ei fod yn derbyn cwci, neu i beidio â derbyn cwcis o gwbl.

Dolenni i wefannau eraill

Mae gwefan CPC yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â’r Comisiynydd o gwbl. Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau hyn ac nid yw CPC yn gyfrifol am gynnwys ac arferion y gwefannau hyn.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â Chomisiynydd Plant Cymru:

Ar e-bost: post@complantcymru.org.uk

Trwy’r post: Comisiynydd Plant Cymru, Tŷ Ystumllwynarth, Llys y Siarter, Ffordd Phoenix, Llansamlet, Abertawe SA7 9FS

Ar y ffôn: 01792 765600

Mae CPC yn cadw’r hawl i newid, addasu neu ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg.