Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Amdanon Ni

Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru; mae hi wedi llenwi’r rôl yma ers Ebrill 2015.

Pwrpas ei swydd yw dweud wrth eraill am bwysigrwydd hawliau plant, ac i edrych ar sut mae penderfyniadau cyrff cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, yn effeithio ar hawliau plant.

Mae ganddi hi dîm sy’n gweithio gyda hi er mwyn cyflawni hyn.

I ddysgu mwy am Sally a’i gwaith, darllenwch y dudalen hon.

Gwyliwch fersiwn BSL o’r dudalen hon

Beth yw rôl y Comisiynydd Plant?

  • Cefnogi plant a phobl ifanc i ddysgu am eu hawliau. Mae nhw’n cael eu hamlinellu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (yr UNCRC)
  • Gwrando ar blant a phobl ifanc i ddarganfod beth sy’n bwysig iddyn nhw
  • Cynghori plant, pobl ifanc a’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw os rydyn nhw’n meddwl bod nhw wedi cael eu trin yn annheg
  • Dylanwadu ar y llywodraeth a chyrff eraill sy’n dweud eu bod nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan wneud yn siwr eu bod nhw’n gwneud newidiadau positif
  • Codi llais dros blant a phobl ifanc yn genedlaethol ar faterion pwysig

Mae’r Comisiynydd Plant yn gweithio dros bob plentyn yng Nghymru sydd:

  • Lan at 18
  • Lan at 21 os ydyn nhw wedi bod mewn gofal
  • Lan at 25 os ydyn nhw wedi bod mewn gofal a dal mewn addysg

Beth yw pwerau’r Comisiynydd?

Mae’r ddogfen hon yn esbonio ein pwerau, a sut rydyn ni wedi eu defnyddio i wneud newidiadau positif i blant a phobl ifanc ers cael ein sefydlu yn 2001.

Rydyn ni hefyd wedi creu fideo: