Dysgwch fwy am Sally Holland, y Comisiynydd Plant

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Cefndir Sally

Mae Sally Holland wedi’i chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol, ac mae ganddi hi brofiad yn y sectorau statudol a gwirfoddol.

Cyn dechrau fel Comisiynydd Plant Cymru, roedd hi’n athro yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ystod ei hamser yn y brifysgol, sefydlodd hi Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) ac fe ddaeth hi’n gyfarwyddwr ar y canolfan.

Yn wreiddiol o’r Alban, mae Sally wedi byw yng Nghymru ers 1992.

Mae hi’n ddysgwr Cymraeg brwd.

Ei gwaith

Yn ei blwyddyn gyntaf gwrandawodd Sally i blant a phobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol ar draws Cymru er bwyn siapio ei chynllun tair-mlynedd.

O ganlyniad, mae ei gwaith wedi cynnwys lles ac iechyd meddwl plant, mynd i’r afael â bwlio, lleihau anghydraddoldebau, a gwella’r broses o symud i oedolaeth i blant a phobl ifanc gydag anableddau dysgu.

Mae hi’n ymgyrchu am amddiffyniad cyfartal yn y gyfraith i ddiogelu plant rhag ymosodiad corfforol ac yn gobeithio i weld holl gyrff cyhoeddus Cymru yn rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith.

Tîm Rheoli Comisiynydd Plant Cymru

Yn ogystal â’r Comisiynydd, mae tîm rheoli’r sefydliad yn cynnwys y pobl yma:

Andy Wallsgrove – Pennaeth Gweithrediadau

Sara Jermin – Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformaiad

Rachel Thomas – Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Tony Evans – Pennaeth Cyllid

Amanda Evans – Pennaeth Adnoddau Dynol

Bwriad y tîm rheoli yw bod yn agored am unrhyw materion preifat sy’n gysylltiedig â’u gwaith.

Mae Cofrestr Buddiannau, sy’n cynnwys y Datganiadau Buddiant a wnaed gan aelodau o Dîm Rheoli’r sefydliad, ar gael yma.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi record o bresenoldeb ar gyfer cyfarfod tîm rheoli y gallwch ddod o hyd iddynt yma.