Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ymchwiliadau a Chyngor

Mae ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor yn gyfrinachol ac ar gael am ddim.

Mae yno i roi cyngor a chefnogaeth os bydd plant, pobl ifanc neu’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw yn teimlo bod plentyn wedi cael ei drin yn annheg.

Gwyliwch fersiwn BSL o’r dudalen hon

Manylion cyswllt:

FFÔN – 01792 765600

Rhadffôn – 0808 801 1000

EBOST

Rydyn ni ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener oni bai am Wyliau Banc o 9yb – 5yh

Post: Comisiynydd Plant Cymru
Rhadbost RRGL XLYC BHGC
Abertawe
SA7 9FS

Mae holl alwadau ffôn ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor yn cael ei recordio, er mwyn ein helpu gyda hyfforddi, monitro a’n helpu i ddatrys cwynion.

Dysgwch fwy am sut rydyn ni’n delio gyda’ch gwybodaeth bersonol.

Darllenwch y dudalen gam-wrth-gam sy’n disgrifio sut mae ein gwasanaeth yn gweithio

Gwybodaeth bwysig

Mae’r deddfau wnaeth sefydlu swyddfa’r Comisiynydd yn golygu mai ond y canlynol gallwn ni eu helpu:

  • plant a phobl ifanc sydd o dan 18 mlwydd oed, neu 21 os ydyn nhw wedi bod mewn gofal, neu hyd at 25 os ydyn nhw wedi bod mewn gofal a dal yn astudio
  • plant a phobl ifanc sydd fel arfer yn byw yng Nghymru neu wedi’u lleoli yn Lloegr gan un o awdurdod lleol Cymru
  • plant a phobl ifanc sydd am wneud cwyn neu gynrhychiolaeth ynghylch darparwr gwasanaeth (megis unrhyw lleoliad gofal plant) neu sefydliadau penodol (megis unrhyw awdurdod lleol neu bwrdd iechyd lleol Cymru).

Mae’r deddfau yma hefyd yn golygu na allwn ni:

  • ddelio ag unrhywbeth sy’n ymwneud ag achosion cyfreithiol, gan gynnwys achosion llys a phenderfyniadau gan CAFCASS Cymru
  • gynnig gwasanaeth brys
  • gynnig gwasanaeth cwnsela ein hunain.

Rydyn ni bob amser yn gofalu ein bod ni’n trin pob plentyn a pherson ifanc â pharch. Rydyn ni hefyd yn sicrhau ein bod ni’n cadw’r wybodaeth rydych chi’n ei rhannu â ni yn breifat, oni bai ein bod ni’n meddwl eich bod plentyn neu person ifanc ddim yn ddiogel – wedyn byddwn ni’n rhannu’r wybodaeth gyda sefydliadau eraill sy’n gallu helpu amddiffyn y plentyn. Os bydd angen i ni rannu’r wybodaeth gyda phobl eraill a allai helpu, byddwn ni’n dweud wrthych chi beth rydyn ni’n ei wneud a pham rydyn ni wedi penderfynu gwneud hynny.

Mae ein swyddogion Ymchwiliadau a Chyngor yn dilyn y cyngor sydd wedi’i gynnwys yng Ngweithdrefnau Diogelu Cymru.

Mae’r papur hwn yn esbonio ein pwerau cyfreithiol.

Anghenion dysgu ychwanegol

Mae llawer o bobl yn cysylltu gyda ni ynglyn â hawliau addysg plant sydd gydag anghenion dysgu ychwanegol. Mae croeso i chi siarad gyda ni, ond hefyd, efallai bydd y wybodaeth sydd ar wefan SNAP Cymru o fudd i chi. Mae’r gwefan yn cynnwys cyngor a gwybodaeth ar gael cefnogaeth yng Nghymru.

Cwyno

Os ydych chi byth yn anhapus gyda rhywbeth rydyn ni wedi’i wneud yna rydyn ni am wrando. I wneud yn siŵr ein bod yn gweithio fel tîm, rydym am wrando yn ofalus ar unrhyw gwynion sydd gennych am ein gwaith.Byddwn yn delio â’ch cwyn mewn modd agored ac onest. Mae yna ganllaw bras i’n Polisi Cwynion yma.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a galwadau a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence and calls in Welsh. We will respond to correspondence and calls in Welsh, and contacting us in Welsh will not lead to delay.