Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc

Sefydlwyd y panel hwn yn 2016, ac mae’n cynnwys 12 – 18 o aelodau, sy’n blant a phobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed. Maen nhw’n cynnal tri chyfarfod diwrnod llawn bob blwyddyn, ac mae’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd hefyd yn aelodau o’n panel ymgynghorol.

Mae’r panel ymgynghorol hwn yn ein galw i gyfrif ynghylch y gwaith o gyflawni ein cynlluniau gwaith tair blynedd a blynyddol.

Dyma’r aelodau presennol, sydd wedi’u recriwtio o wahanol rannau o Gymru…

Derwen

Dwi’n 16 ac yn byw yng Nghonwy. Dwi’n rhan o fy nghyngor ieuenctid lleol, dirprwy aelod ieuenctid o’r senedd ac yn rhan o Gymru Ifanc. Dwi eisiau cymryd rhan achos dwi eisiau bod lleisiau pobl ifanc yn cael gwrandawiad.

Eva

Dwi’n 11 ac yn byw ym Merthyr Tudful. Mae gen i ddiddordeb mewn hyn achos dwi’n credu bod gan blant yr hawl i godi llais. Hoffwn i helpu Sally i wneud ei swydd. Mae’n brofiad arbennig ac yn gyfle i ddysgu pethau newydd, ac i ddysgu am hawliau.

Finley

Dwi’n 14 ac yn byw yn Rhyl. Roeddwn i eisiau fod yn rhan achos dwi eisiau rhoi llais i bobl ifanc Cymru. Mae hyn yn gyfle sydd ddim yn codi’n aml ac yn gyfle arbennig i ddysgu pethau newydd.

Imogen

Dwi’n rhan o waith sawl sefydliad ieuenctid. Roeddwn i eisiau fod yn rhan o’r panel ymgynghorol er mwyn codi llais dros bobl ifanc, ac i hyrwyddo gwaith Sally Holland a hawliau plant yn gyffredinol.

Anna

Helo, fy enw i yw Anna a dwi’n 14. Rwy’n angerddol am hawliau (yn enwedig hawliau plant a hawliau marched) felly rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle ardderchog yma i fod ar y panel ac i helpu plant ar draws Cymru.

Adam

Rydw i’n credu mewn cydraddoldeb ar gyfer pob person ifanc yng Nghymru.  Rydw i wedi bod yn myfyriwr martial arts a dwi nawr yn gweithio fel mentor ifanc o fewn ysgolion uwchradd. Dwi’n gobeithio galla i ddod a’r sgiliau yma i fy rol.  Dwi hefyd yn gallu rhannu fy marn yn gryf.

Ryan

Helo, Ryan dwi. Dwi’n 13 a dwi’n byw yn Abertawe. Dwi’n dwlu ar wyddoniaeth. Yn ddiweddar nes i arwain ar ymgyrch diogelwch arlein ag oedd yn tanlinellu seiberfwlio, sy’n broblem enfawr. Dwi’n benderfynol o godi ymwybyddiaeth am ba mor bwysig yw hi bod plant yn siarad os ydyn nhw’n cael eu bwlio.

Ella

Helo, fy enw i yw Ella. Dwi’n 14, dwi’n siarad Ffrangeg a dwi’n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn. Yn fy amser hamdden dwi’n mwynhau gwirfoddoli mewn canolfan cymunedol lleol. Dwi’n awyddus iawn i gael mwy o wrandawiad ar leisiau pobl ifanc, achos dwi ddim yn credu bod nhw’n cael eu clywed digon. Er bod gen i dyslecsia dwi ddim yn meddwl dylai hynny stopio fi mewn unrhyw ffordd.

Ffion

Helo, fy enw i yw Ffion-Haf, dwi’n 16 mlwydd oed ac yn byw yn Abertwe. Rydw i’n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru a dwi’n teimlo’n angerddol am hawliau plant a sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed. Ym mis Medi byddaf yn gobeithio astudio Gwleidyddiaeth, Drama, Addysg Grefyddol a Llenyddiaeth Saesneg yn y chweched. Rydw i hefyd yn dwlu ar sgwennu a siarad yn gyhoeddus am faterion sy’n bwysig i fi.

Felix

Haia! Felix dwi, dwi’n 12 oed ac yn byw yn Abertawe. Dwi’n chwarae pêl fasged a piano a rydw i’n angerddol am drafod a meddwl am broblemau amgylcheddol a chymdeithasol fel newid hinsawdd ac anghydraddoldeb sy’n effeithio ar fy nghenhedlaeth. Dwi’n browd i fod yn rhan o’r panel ymgynghorol ifanc a dwi’n gobeithio dysgu llawer a cael effaith ar blant a phobl ifanc ar draws Cymru.

Madeleine

Dwi’n 15 a dwi’n derbyn fy addysg yn y cartref. Dwi’n gwneud llawer o weithgareddau creadigol fel drama, cerddoriaeth a dawnsio. Oherwydd fy mod i’n derbyn fy addysg yn y cartref dwi’n angerddol am wneud yn siwr bod addysg yn hygyrch i bawb. Un diwrnod, hoffwn weithio mewn addysg gyda phlant awtistaidd. Dwi’n awyddus i weithio gyda’r Comisiynydd Plant i wneud yn siwr bod lleisiau plant yn cael eu clywed.

Sam 

Helo, Sam ydw i, dwi’n 13 ac yn byw yn Llanelli. Dwi’n dwlu ar chwaraeon a hoffwn ddylanwadu ar bobl ifanc i ddysgu a chwarae tu fas yn fwy aml. Dwi’n gwirfoddoli i grwpiau cymunedol, dwi’n aelod o sawl cyngor ysgol a dwi hefyd yn sgowt fforiwr. Fy nghynllun ar gyfer y dyfodol yw i ddysgu a gwella lles plant yng Nghymru.

Carys

Helo, Carys ydw i. Dwi’n 15 ac yn byw yng Nghaerdydd. Dwi’n mwynhau chwaraeon fel pêl droed, pêl fasged, pêl fas, ac athletau. Dwi hefyd yn chwarae y piano. Dwi’n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru a dwi’n angerddol am hawliau plant a gwneud yn siwr bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Saiba

Helo, Saiba yw fy enw i, rydw i’n 17 oed ac rwy’n byw yng Nghaerdydd. Fi yw Cadeirydd presennol panel ymgynghorol De Cymru. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hawliau dynol a’r gyfraith ac rydw i’n gwneud EPQ ar hyn! Rwyf hefyd yn astudio Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg a Sbaeneg. Rwy’n teimlo’n angerddol am gynrychioli BAME yng Nghymru, ac rwyf wrth fy modd yn gweld barn pawb ar sut i wella bywydau plant yng Nghymru.

Betsan

Fy enw i yw Betsan ac rwyf yn byw yn Methesda, yn bendant rwyf yn berson hwyliog, clen ac sydd yn hoff iawn o siarad.