Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc

Ein Panel – Cefndir

Sefydlwyd y panel hwn yn 2016, ac mae’n cynnwys 12 – 18 o aelodau, sy’n blant a phobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed. Maen nhw’n cynnal tri chyfarfod diwrnod llawn bob blwyddyn, ac mae’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd hefyd yn aelodau o’n panel ymgynghorol.

Mae’r panel ymgynghorol hwn yn ein galw i gyfrif ynghylch y gwaith o gyflawni ein cynlluniau gwaith tair blynedd a blynyddol.

Dyma’r aelodau presennol, sydd wedi’u recriwtio o wahanol rannau o Gymru…

Alexander

Rwy’n 14 oed ac yn byw yn Wrecsam. Rwy’n aelod o Senedd Yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) ac rwy’n gwirfoddoli gyda gwaith Eglwys Gymunedol Wrecsam. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Comisiynydd Plant a chi fel pobl ifanc i sicrhau bod eich lleisiau’n cael eu clywed ac i wneud effaith gadarnhaol i’r plant a’r bobl ifanc ledled Cymru.

Morgan

Fy enw i yw Morgan, rydw i’n 17 oed ac yn fyfyriwr 6ed Dosbarth yn Ysgol Tryfan ym Mangor yn astudio Saesneg, Cymdeithaseg, Hanes a’r Bac Cymreig. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn materion cyfoes, Cyfiawnder Cymdeithasol a Gwleidyddiaeth a hoffwn ddilyn gyrfa yn maes y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, Perfformio a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Bridgette

Helo, Bridgette ydw i. Rwy’n 13 oed. Rydw i eisiau rhoi llais angerddol i blant. Byddaf yn eiriolwr dros blant. Credaf eich bod naill ai’n rhan o’r datrysiad neu’n rhan o’r broblem ac rwyf am helpu i wella profiadau pob plentyn yng Nghymru. Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau llawer o chwaraeon y tu allan, ond y camp rwy’n ei mwynhau fwyaf yw sglefrfyrddio. Yn ystos y cyfnod clo, rydw i wir wedi mwynhau chwarae gemau ar-lein gyda fy ffrindiau.

Chloe

Helo, Chloe ydw i, rydw i’n 14 oed ac rwy’n byw yng Ngogledd Bwcle Gogledd Cymru. Rwy’n mwynhau chwarae hoci ac rwy’n ddirprwy belt du mewn crefftau ymladd cymysg. Rwy’n gwirfoddoli fel cadét i Ambiwlans Cymru Sant Ioan, mae hyn wedi rhoi sgiliau newydd gwych i mi. Hefyd rwy’n aelod o’r cyngor eco yn yr ysgol. Rwy’n edrych ymlaen at y rôl hon gan fod gen i ddiddordeb mewn gwella hawliau plant yng Nghymru.

Nadia

Helo! Fy enw i yw Nadia Mohammed. Rwy’n 16 oed o Ynys Môn, Gogledd Cymru. Rwy’n fyfyriwr Chweched Dosbarth sy’n astudio Cemeg, Bioleg ac Addysg Grefyddol. Mae gen i ddiddordeb mewn chwaraeon a theithio ac rydw i hefyd wrth fy modd yn gwau a chrosio. Rwy’n credu fod hi’n bwysig bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed ar faterion fel seiberfwlio, iechyd meddwl, cynhesu byd-eang a chydraddoldeb. Mae sicrhau hawliau plant yn angerdd gen i felly mae’r cyfle hwn i hyrwyddo gwaith Sally Holland yn gyffrous iawn i mi.

Jaydan

Helo, Jaydan ydw i ac rydw i’n 12 oed. Rwy’n byw yng Nghaerdydd ac yn mynychu ysgol uwchradd Caerdydd. Rwy’n caru chwaraeon ac rwy’n gobeithio dod â fy sgiliau cydweithredol i’r panel. Hefyd rydw i wedi mynychu Gwersyll Arweinwyr Cymdeithasol Byd-eang a dwi’n gobeithio dod a fy sgiliau arwain a ddysgais a’r sgiliau o weithio fel tîm i’r panel.

Jessica

Helo fy enw i yw Jess, rwy’n 13 oed ac rwy’n byw yn yr Wyddgrug. Rwyf ar gyngor yr ysgol â Chymru ifanc ac rwyf wedi bod yn aelod o Girl Guiding ers 8 mlynedd. Mae’n anrhydedd i mi fod ar y panel ac rydw i’n edrych ymlaen i weithio gyda’r Comisiynydd i sicrhau bod plant yng Nghymru yn byw’r bywydau gorau y gallant. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod gan blant a phobl ifanc fynediad at y gofal iechyd a’r addysg orau bosibl ac rydw i hefyd yn teimlo y dylai’r sgiliau rydyn ni’n eu dysgu yn yr ysgol fod yn ddefnyddiol i fywyd bob dydd.

Tadhg

Helo fy enw i yw Tadhg, dwi’n 12 oed ac o Gaerdydd. Roeddwn i eisiau bod ar y panel oherwydd rydw i eisiau helpu plant ledled Cymru i gael eu clywed ac i wella Cymru ar sut i ganolbwyntio ar hawliau plant.

Hannalise

Helo fy enw i yw Hannalise. Dwi wrth fy modd yn pobi a gwrando ar gerddoriaeth. Mae wedi yn anrhydedd imi gael fy newis i fod yn rhan o Banel Ymgynghorol Pobl Ifanc Comisiynydd Plant Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at gyfrannu at y trafodaethau ac mae gen i ddiddordeb arbennig mewn siarad allan ar ran y rhai sydd wedi bod trwy’r system ofal.