Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc

Sefydlwyd y panel hwn yn 2016, ac mae’n cynnwys 12 – 18 o aelodau, sy’n blant a phobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed. Maen nhw’n cynnal tri chyfarfod diwrnod llawn bob blwyddyn, ac mae’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd hefyd yn aelodau o’n panel ymgynghorol.

Mae’r panel ymgynghorol hwn yn ein galw i gyfrif ynghylch y gwaith o gyflawni ein cynlluniau gwaith tair blynedd a blynyddol.

Dyma’r aelodau presennol, sydd wedi’u recriwtio o wahanol rannau o Gymru…

Derwen

Dwi’n 16 ac yn byw yng Nghonwy. Dwi’n rhan o fy nghyngor ieuenctid lleol, dirprwy aelod ieuenctid o’r senedd ac yn rhan o Gymru Ifanc. Dwi eisiau cymryd rhan achos dwi eisiau bod lleisiau pobl ifanc yn cael gwrandawiad.

Eva

Dwi’n 11 ac yn byw ym Merthyr Tudful. Mae gen i ddiddordeb mewn hyn achos dwi’n credu bod gan blant yr hawl i godi llais. Hoffwn i helpu Sally i wneud ei swydd. Mae’n brofiad arbennig ac yn gyfle i ddysgu pethau newydd, ac i ddysgu am hawliau.

Finley

Dwi’n 14 ac yn byw yn Rhyl. Roeddwn i eisiau fod yn rhan achos dwi eisiau rhoi llais i bobl ifanc Cymru. Mae hyn yn gyfle sydd ddim yn codi’n aml ac yn gyfle arbennig i ddysgu pethau newydd.

Imogen

Dwi’n rhan o waith sawl sefydliad ieuenctid. Roeddwn i eisiau fod yn rhan o’r panel ymgynghorol er mwyn codi llais dros bobl ifanc, ac i hyrwyddo gwaith Sally Holland a hawliau plant yn gyffredinol.

Anna

Helo, fy enw i yw Anna a dwi’n 14. Rwy’n angerddol am hawliau (yn enwedig hawliau plant a hawliau marched) felly rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle ardderchog yma i fod ar y panel ac i helpu plant ar draws Cymru.

Adam

Rydw i’n credu mewn cydraddoldeb ar gyfer pob person ifanc yng Nghymru.  Rydw i wedi bod yn myfyriwr martial arts a dwi nawr yn gweithio fel mentor ifanc o fewn ysgolion uwchradd. Dwi’n gobeithio galla i ddod a’r sgiliau yma i fy rol.  Dwi hefyd yn gallu rhannu fy marn yn gryf.

Ryan

Helo, Ryan dwi. Dwi’n 13 a dwi’n byw yn Abertawe. Dwi’n dwlu ar wyddoniaeth. Yn ddiweddar nes i arwain ar ymgyrch diogelwch arlein ag oedd yn tanlinellu seiberfwlio, sy’n broblem enfawr. Dwi’n benderfynol o godi ymwybyddiaeth am ba mor bwysig yw hi bod plant yn siarad os ydyn nhw’n cael eu bwlio.

Ella

Helo, fy enw i yw Ella. Dwi’n 14, dwi’n siarad Ffrangeg a dwi’n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn. Yn fy amser hamdden dwi’n mwynhau gwirfoddoli mewn canolfan cymunedol lleol. Dwi’n awyddus iawn i gael mwy o wrandawiad ar leisiau pobl ifanc, achos dwi ddim yn credu bod nhw’n cael eu clywed digon. Er bod gen i dyslecsia dwi ddim yn meddwl dylai hynny stopio fi mewn unrhyw ffordd.

Ffion

Helo, fy enw i yw Ffion-Haf, dwi’n 16 mlwydd oed ac yn byw yn Abertwe. Rydw i’n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru a dwi’n teimlo’n angerddol am hawliau plant a sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed. Ym mis Medi byddaf yn gobeithio astudio Gwleidyddiaeth, Drama, Addysg Grefyddol a Llenyddiaeth Saesneg yn y chweched. Rydw i hefyd yn dwlu ar sgwennu a siarad yn gyhoeddus am faterion sy’n bwysig i fi.

Felix

Haia! Felix dwi, dwi’n 12 oed ac yn byw yn Abertawe. Dwi’n chwarae pêl fasged a piano a rydw i’n angerddol am drafod a meddwl am broblemau amgylcheddol a chymdeithasol fel newid hinsawdd ac anghydraddoldeb sy’n effeithio ar fy nghenhedlaeth. Dwi’n browd i fod yn rhan o’r panel ymgynghorol ifanc a dwi’n gobeithio dysgu llawer a cael effaith ar blant a phobl ifanc ar draws Cymru.

Madeleine

Dwi’n 15 a dwi’n derbyn fy addysg yn y cartref. Dwi’n gwneud llawer o weithgareddau creadigol fel drama, cerddoriaeth a dawnsio. Oherwydd fy mod i’n derbyn fy addysg yn y cartref dwi’n angerddol am wneud yn siwr bod addysg yn hygyrch i bawb. Un diwrnod, hoffwn weithio mewn addysg gyda phlant awtistaidd. Dwi’n awyddus i weithio gyda’r Comisiynydd Plant i wneud yn siwr bod lleisiau plant yn cael eu clywed.

Sam 

Helo, Sam ydw i, dwi’n 13 ac yn byw yn Llanelli. Dwi’n dwlu ar chwaraeon a hoffwn ddylanwadu ar bobl ifanc i ddysgu a chwarae tu fas yn fwy aml. Dwi’n gwirfoddoli i grwpiau cymunedol, dwi’n aelod o sawl cyngor ysgol a dwi hefyd yn sgowt fforiwr. Fy nghynllun ar gyfer y dyfodol yw i ddysgu a gwella lles plant yng Nghymru.

Carys

Helo, Carys ydw i. Dwi’n 15 ac yn byw yng Nghaerdydd. Dwi’n mwynhau chwaraeon fel pêl droed, pêl fasged, pêl fas, ac athletau. Dwi hefyd yn chwarae y piano. Dwi’n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru a dwi’n angerddol am hawliau plant a gwneud yn siwr bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Saiba

Helo, Saiba yw fy enw i, rydw i’n 17 oed ac rwy’n byw yng Nghaerdydd. Fi yw Cadeirydd presennol panel ymgynghorol De Cymru. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hawliau dynol a’r gyfraith ac rydw i’n gwneud EPQ ar hyn! Rwyf hefyd yn astudio Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg a Sbaeneg. Rwy’n teimlo’n angerddol am gynrychioli BAME yng Nghymru, ac rwyf wrth fy modd yn gweld barn pawb ar sut i wella bywydau plant yng Nghymru.

Betsan

Fy enw i yw Betsan ac rwyf yn byw yn Methesda, yn bendant rwyf yn berson hwyliog, clen ac sydd yn hoff iawn o siarad.

Alexander

Rwy’n 14 oed ac yn byw yn Wrecsam. Rwy’n aelod o Senedd Yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) ac rwy’n gwirfoddoli gyda gwaith Eglwys Gymunedol Wrecsam. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Comisiynydd Plant a chi fel pobl ifanc i sicrhau bod eich lleisiau’n cael eu clywed ac i wneud effaith gadarnhaol i’r plant a’r bobl ifanc ledled Cymru.

Morgan

Fy enw i yw Morgan, rydw i’n 17 oed ac yn fyfyriwr 6ed Dosbarth yn Ysgol Tryfan ym Mangor yn astudio Saesneg, Cymdeithaseg, Hanes a’r Bac Cymreig. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn materion cyfoes, Cyfiawnder Cymdeithasol a Gwleidyddiaeth a hoffwn ddilyn gyrfa yn maes y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, Perfformio a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Bridgette

Helo, Bridgette ydw i. Rwy’n 13 oed. Rydw i eisiau rhoi llais angerddol i blant. Byddaf yn eiriolwr dros blant. Credaf eich bod naill ai’n rhan o’r datrysiad neu’n rhan o’r broblem ac rwyf am helpu i wella profiadau pob plentyn yng Nghymru. Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau llawer o chwaraeon y tu allan, ond y camp rwy’n ei mwynhau fwyaf yw sglefrfyrddio. Yn ystos y cyfnod clo, rydw i wir wedi mwynhau chwarae gemau ar-lein gyda fy ffrindiau.

Chloe

Helo, Chloe ydw i, rydw i’n 14 oed ac rwy’n byw yng Ngogledd Bwcle Gogledd Cymru. Rwy’n mwynhau chwarae hoci ac rwy’n ddirprwy belt du mewn crefftau ymladd cymysg. Rwy’n gwirfoddoli fel cadét i Ambiwlans Cymru Sant Ioan, mae hyn wedi rhoi sgiliau newydd gwych i mi. Hefyd rwy’n aelod o’r cyngor eco yn yr ysgol. Rwy’n edrych ymlaen at y rôl hon gan fod gen i ddiddordeb mewn gwella hawliau plant yng Nghymru.

Nadia

Helo! Fy enw i yw Nadia Mohammed. Rwy’n 16 oed o Ynys Môn, Gogledd Cymru. Rwy’n fyfyriwr Chweched Dosbarth sy’n astudio Cemeg, Bioleg ac Addysg Grefyddol. Mae gen i ddiddordeb mewn chwaraeon a theithio ac rydw i hefyd wrth fy modd yn gwau a chrosio. Rwy’n credu fod hi’n bwysig bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed ar faterion fel seiberfwlio, iechyd meddwl, cynhesu byd-eang a chydraddoldeb. Mae sicrhau hawliau plant yn angerdd gen i felly mae’r cyfle hwn i hyrwyddo gwaith Sally Holland yn gyffrous iawn i mi.

Jaydan

Helo, Jaydan ydw i ac rydw i’n 12 oed. Rwy’n byw yng Nghaerdydd ac yn mynychu ysgol uwchradd Caerdydd. Rwy’n caru chwaraeon ac rwy’n gobeithio dod â fy sgiliau cydweithredol i’r panel. Hefyd rydw i wedi mynychu Gwersyll Arweinwyr Cymdeithasol Byd-eang a dwi’n gobeithio dod a fy sgiliau arwain a ddysgais a’r sgiliau o weithio fel tîm i’r panel.

Jessica

Helo fy enw i yw Jess, rwy’n 13 oed ac rwy’n byw yn yr Wyddgrug. Rwyf ar gyngor yr ysgol â Chymru ifanc ac rwyf wedi bod yn aelod o Girl Guiding ers 8 mlynedd. Mae’n anrhydedd i mi fod ar y panel ac rydw i’n edrych ymlaen i weithio gyda’r Comisiynydd i sicrhau bod plant yng Nghymru yn byw’r bywydau gorau y gallant. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod gan blant a phobl ifanc fynediad at y gofal iechyd a’r addysg orau bosibl ac rydw i hefyd yn teimlo y dylai’r sgiliau rydyn ni’n eu dysgu yn yr ysgol fod yn ddefnyddiol i fywyd bob dydd.

Tadhg

Helo fy enw i yw Tadhg, dwi’n 12 oed ac o Gaerdydd. Roeddwn i eisiau bod ar y panel oherwydd rydw i eisiau helpu plant ledled Cymru i gael eu clywed ac i wella Cymru ar sut i ganolbwyntio ar hawliau plant.