Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Gwaith Presennol

Dyma rhai o’r prosiectau rydyn ni’n gweithio arnyn nhw eleni.

Ystyried effeithiolrwydd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol (BPRhau)

Pwrpas y prosiect yw gwneud yn siwr bod plant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth neu salwch (sy’n cynnwys salwch meddwl) yn derbyn y gofal cywir. Cafodd BPRhau eu creu i wneud yn siwr bod gwasnaethau megis iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio wrth ddarparu gofal, a bod y gofal hwnnw yn cael ei ddarparu mewn ffordd sy’n galluogi plant a phobl ifanc i’w ffeindio yn hawdd. Mae rhai rhanbarthau wedi datblygu eu gwaith yn dda, ond rydyn ni’n pryderu nad yw plant ar draws Cymru yn derbyn yr un gwasanaeth.

Ar 23 Mehefin 2020, cyhoeddwn Dim Drws Anghywir: dod â gwasanaethau ynghyd i ddiwallu anghenion plant,
sy’n amlinellu’r gwaith mae BPRhau yn gallu gwneud i weithredu dull ‘dim drws anghywir’.

Byddwn ni’n ymweld â phob BPRhau eleni i’w hannog i flaenoriaethu anghenion plant a phobl ifanc yn eu gwaith.

Dysgwch mwy am yr adroddiad

Hawliau Plant fel fframwaith i sefydliadau

Byddwn ni’n parhau i helpu sefydliadau yng Nghymru i ddefnyddio Y Ffordd Gywir, ein fframwaith hawliau plant. Pwrpas y fframwaith yw helpu gwella gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc. Byddwn ni’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus, yn cynnwys byrddau iechyd, awdurdodau lleol, a’r heddlu i wneud yn siwr bod hawliau plant yn rhan fawr o’u gwaith gyda phobl ifanc.

Cynghorau Ysgol

Mae’n rhaid i bob ysgol yng Nghymru gael cyngor ysgol. Mae rhai cynghorau ysgol yn helpu disgyblion chwarae rhan pwysig mewn dweud eu dweud ar faterion gwahanol, ond mae cynghorau eraill yn llai effeithiol. Mae ein hymchwil diweddar yn dangos bod pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd yn llai debygol o gymryd rhan mewn penderfyniadau yn eu hysgolion na disgyblion mewn ysgolion eraill. Bwriad y prosiect hwn yw gwella hyn fel bod pob person ifanc yng Nghymru yn cael y cyfle i ddweud eu dweud yn yr ysgol.

Cyhoeddiad hawliau plant i rhieni

Beth yw hawliau plant? Sut ydyn nhw’n berthnasol yn y byd ‘go iawn’? Rydyn ni’n creu cyhoeddiad i rhieni yng Nghymru i esbonio pam mae hawliau plant yn bwysig.

Adroddiad canol tymor i’r Cenhedloedd Unedig

Byddwn ni, a Chomisiynwyr Plant eraill y DU, yn ystyried sut mae Llywodraethau y Deyrnas Unedig wedi ymateb i argymhellion adroddiad diwethaf Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2016. Ystyriodd yr adroddiad gyflwr hawliau plant ym mhob gwlad yn y Deyrnas Unedig. Gan fod eleni yn marcio hanner-ffordd rhwng yr adroddiad diwethaf a’r adroddiad nesaf, bydd ein hadroddiad canol tymor yn cynnig cyfle da i edrych yn fanwl ar ymateb pob gwlad.

Darllenwch yr adroddiad

Hawliau plant yn y byd digidol – Cynhadledd Ewropeaidd

Byddwn ni’n cefnogi pobl ifanc i gynrychioli Cymru yn Fforwm y Rhwydwaith Ewropeaidd o Gynghorwyr Ifanc (ENYA – European Network of Young Advisers) ym Mrwsel. Pob blwyddyn mae cynhadledd ar bwnc penodol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc; thema eleni yw ‘Hawliau Plant yn y Byd Digidol’. Bydd pobl ifanc o bob cwr o Ewrop yn dod at ei gilydd i ddweud eu dweud ar y pwnc ac i lunio argymhellion i Lywodraethau.

Darllenwch am waith y pobl ifanc a gwyliwch eu fideos

Prosiect Ymddygiad a chynhwysiad

Byddwn ni’n ymchwilio sut mae ysgolion yng Nghymru yn delio gydag ymddygiad anodd a heriol ymysg plant yn y cyfnod sylfaen. Rydyn ni eisiau deall mwy am y broblem hon, a sut mae ysgolion ac awdurdoau lleol yn ymateb i’r broblem mewn ffordd sy’n diogelu plant, a sut maen nhw’n darparu asesiadau addas a chefnogaeth iddynt sydd yn eu galluogi i gael addysg.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi gwestiwn am ein gwaith.