The Children's Commisioner for Wales, Rocio Cifuentes looking straight at the camera smiling.

Blog a chylchlythyron y Comisiynydd

Dyma blog a chylchlythyron y Comisiynydd Plant.

Dechreuodd Rocio Cifuentes fel y Comisiynydd ym mis Ebrill 2022.

Diwrnod Byd-Eang y Plant 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TBtVALxv2Jw Mae hawliau dynol yn sicrhau rhyddid ac anghenion sylfaenol dynoliaeth. Fel y rhai mwyaf agored i niwed o fewn ein cymdeithas, mae plant yn derbyn hawliau ychwanegol, ac mae dyletswydd arnom ni fel cymdeithas i’w warchod a’u hyrwyddo. Nid yw’r hawliau yma’n opsiynol. Ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant,

Cyfarfod Swyddogol Cyntaf Panel Ymgynghorol yng Ngoleg Caerdydd a’r Fro

Blog gan Naz Ismail Ar 6 Hydref, cynhaliodd panel ymgynghorol De Cymru eu cyfarfod olaf ar gyfer 2018 yng ngholeg Caerdydd a’r Fro. Ymhlith yr ymgynghorwyr roedd staff y Com Plant yn cynnal y digwyddiad (Kath a Sarah) ac roedd Margaret o’r panel ymgynghorol oedolion hefyd yn bresennol. Dyma

Edmygedd a chydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc

Ddydd Sadwrn diwethaf fe fues i ym marbeciw Gofalwyr Ifanc Caerdydd ym Mhafiliwn Ieuenctid Trebiwt. Fe gawson ni ddigwyddiad arddangos anhygoel i ddechrau, gyda phobl ifanc ddawnus yn canu ar eu pen eu hunain ac mewn grwpiau. Rhwng y caneuon roedd yna hanesion personol oedd mor emosiynol fel bod

Diwygio’r Cwricwlwm: Gwrando ar yr arbenigwyr

Yn rhinwedd fy rôl fel Comisiynydd Plant Cymru, rwy’n helpu i ysgogi newidiadau cadarnhaol a hirdymor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’r gwaith hwn. Pobl ifanc yw’r arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain a bydd sicrhau y

2017 – Blwyddyn y Bwli

Dyma fi’n ymddiheuro ymlaen llaw am ysgrifennu blog trist ar ddiwedd y flwyddyn, ond rydw i wedi gweld llawer o dristwch a niwed eleni, a dydw i ddim eisiau gweld hynny eto yn 2018. 10 peth rydw i wedi’u dysgu eleni: Mae bwlio’n cael effaith aruthrol ar blant a

Lowri Morgan – Fy mhrofiadau o fwlio

Mae Lowri Morgan, disgybl 17 mlwydd oed sy’n mynychu ysgol uwchradd yng Nghymru, yn ysgrifennu am ei phrofiadau o fwlio yn y post gwestai hwn. Ar gyfer #WythnosGwrthFwlio, rydyn ni wedi lansio adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn helpu nhw i drafod bwlio yn y dosbarth. Roeddwn

Stori Sam

Ysgrifenwyd y blog hwn gan ddisgybl o Ysgol Gyfun Casnewydd, fel rhan o’n hadroddiad Stori Sam. Yn ystod #WythnosGwrthFwlio 2017, lansion ni set o adnoddau gwrth-fwlio i’w defnyddio mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Shwmae. Sam ydw i. Rydw i’n 14 oed ac rydw i am rannu fy stori gyda

Diwrnod lansio arbennig

Ysgrifenwyd y post gwestai hwn gan Josh Houston, person ifanc a ddaeth i lansiad ein hadroddiad Stori Sam yn ystod ei wythnos profiad gwaith. Am #WythnosGwrthFwlio, rydyn ni wedi lansio adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd; mae’r adnoddau yn deillio o’n hadroddiad Stori Sam. Wrth gyrraedd Ysgol Gynradd MiIlbank,

1 3 4 5 6 7 8

2017 – Blwyddyn y Bwli

Dyma fi’n ymddiheuro ymlaen llaw am ysgrifennu blog trist ar ddiwedd y flwyddyn, ond rydw i wedi gweld llawer o dristwch a niwed eleni, a dydw i ddim eisiau gweld hynny eto yn 2018. 10 peth rydw i wedi’u dysgu eleni: Mae bwlio’n cael effaith aruthrol ar blant a…

Lowri Morgan – Fy mhrofiadau o fwlio

Mae Lowri Morgan, disgybl 17 mlwydd oed sy’n mynychu ysgol uwchradd yng Nghymru, yn ysgrifennu am ei phrofiadau o fwlio yn y post gwestai hwn. Ar gyfer #WythnosGwrthFwlio, rydyn ni wedi lansio adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn helpu nhw i drafod bwlio yn y dosbarth. Roeddwn…

Stori Sam

Ysgrifenwyd y blog hwn gan ddisgybl o Ysgol Gyfun Casnewydd, fel rhan o’n hadroddiad Stori Sam. Yn ystod #WythnosGwrthFwlio 2017, lansion ni set o adnoddau gwrth-fwlio i’w defnyddio mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Shwmae. Sam ydw i. Rydw i’n 14 oed ac rydw i am rannu fy stori gyda…

Diwrnod lansio arbennig

Ysgrifenwyd y post gwestai hwn gan Josh Houston, person ifanc a ddaeth i lansiad ein hadroddiad Stori Sam yn ystod ei wythnos profiad gwaith. Am #WythnosGwrthFwlio, rydyn ni wedi lansio adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd; mae’r adnoddau yn deillio o’n hadroddiad Stori Sam. Wrth gyrraedd Ysgol Gynradd MiIlbank,…

Cofio Rhodri: ‘Tad bedydd hawliau plant yng Nghymru’

Cofio Rhodri: ‘Tad bedydd hawliau plant yng Nghymru’ Mae gan gynifer ohonon ni yng Nghymru atgofion byw a hanesion rydyn ni wrth eu bodd yn eu cofio am Rhodri Morgan, ein Prif Weinidog gynt, a fu farw’n sydyn ar 17 Mai. Roedd pawb yn ei adnabod wrth ei enw…

Hawliau Plant yn y Byd Digidol

Pan ddes i’n Gomisiynydd Plant Cymru fe ofynnais i blant a phobl ifanc ddweud wrtha i beth oedd eu blaenoriaethau trwy fy ymgynghoriad Beth Nesa’. Daeth bwlio i’r amlwg fel mater oedd yn brif destun pryder, ond er mwyn mynd i’r afael â hynny roeddwn i eisiau cael gwybod…

Trydydd cyfarfod a gwahoddiad am drydedd flwyddyn!

Post Gwestai gan Tom Sturt – Aelod o’n Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc Ddydd Mercher 22 Chwefror, daeth y Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc at ei gilydd am y trydydd tro. Roedd yn wych cwrdd â phawb eto ers mis Hydref, oherwydd bod llawer wedi digwydd; yn ein bywydau ninnau ac o…

Datgloi Breuddwydion Cudd Ymadawyr Gofal: Dechrau taith ledled Cymru

Yr wythnos hon rydw i wedi cychwyn ar y cyntaf o 22 o gyfarfodydd. Yn ystod yr wythnosau nesa bydda i’n ymweld â phob awdurdod lleol yng Nghymru i gwrdd â’r prif lunwyr penderfyniadau lleol: Prif Weithredwyr, arweinwyr etholedig a phenaethiaid gwasanaethau cymdeithasol, tai ac addysg. Bydda i’n gofyn…

Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn anghymdeithasol? Dyfarniad plant 10 oed

Ar ddiwedd blwyddyn diwethaf fe ges i’r pleser o fynd i’m trafodaeth ysgol gynradd gyntaf erioed. Er fy mod i’n clywed plant cynradd yn mynegi eu hunain yn rhugl yn rheolaidd ynghylch materion cymdeithasol ein cyfnod, hwn oedd y tro cyntaf i mi eu gweld nhw’n cael cyfle i wneud…