Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
A picture of Rocio Cifuentes

Blog y Comisiynydd

Dyma blogiau y Comisiynydd Plant.

Dechreuodd Rocio Cifuentes fel y Comisiynydd ym mis Ebrill 2022.

Amddiffyniad Cyfartal i blant o’r diwedd

‘Beth, mae oedolion yn gallu bwrw plant?’ Bydda i wastad yn cofio ymateb fy mab ar ôl i fi ddechrau ymgyrchu yn gyhoeddus ar gyfer amddiffyniad cyfartal i blant. Roeddwn i’n academig ar y pryd ym Mhrifysgol Caerdydd, a gyda chriw o gydweithwyr yn y maes roeddwn i’n dadlau

Ysgol Gynradd Parc y Castell

Heddiw, fe wnaeth rhai o aelodau grŵp arwain Blwyddyn 6 gwrdd â Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru a Kath O’Kane, sy’n gweithio gyda Sally. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Sally am neilltuo amser i gyfarfod â ni ar TEAMS, er bod hi mor brysur. Gofynnodd Sally a Kath i

Agor Drysau: diweddariad ar ein gwaith ‘Dim Drws Anghywir’

Does dim wythnos yn mynd heibio heb i mi glywed am iechyd meddwl plant neu drafod rhywbeth sy’n ymwneud â hynny. Yn rhy aml, rwy’n clywed am blant a’u teuluoedd sy’n chwilio am gefnogaeth ar gyfer amrywiaeth o anghenion yn canfod bod rhaid iddyn nhw gael hyd i ffordd

Diwrnod Rhyngwladol y Plant 2021: Croeso Cymreig i blant sy’n ffoaduriaid

‘Shwmae’! Dyna oedd y gair cynta glywais i wrth gwrdd â phlant oedd yn ffoaduriaid o Afghanistan yn ddiweddar. Dim ond ers tair wythnos roedden nhw yng Nghymru, ond roedden nhw eisoes yn defnyddio’r cyfarchiad ‘Shwmae’, yn dweud ‘diolch’ ac yn gwybod ‘un, dau, tri’. Roedd eu brwdfrydedd am

TGAU a Lefel A 2021: Ydy Cymru wedi pasio’r prawf?

Mae’r wythnos hon yn wythnos ganlyniadau anghyffredin am lawer o resymau. Nid yn unig cafodd ymgeiswyr Cymru adroddiad ar eu canlyniadau dros dro rai wythnosau yn ôl, ond cafodd y neuadd arholiadau draddodiadol ei disodli gan system fwy hyblyg oedd yn dibynnu ar arweiniad ysgolion a cholegau wrth benderfynu

Y flwyddyn o’n blaenau: Chwe thasg i’r llywodraeth newydd

Bydd y flwyddyn nesaf yn un dyngedfennol i blant a phobl ifanc Cymru. Mae rhywfaint o obaith yn y golwg oherwydd rydyn ni fel petaen ni’n dod trwy waethaf y pandemig, ond mae tensiwn yn yr aer yn bendant, gan fod llawer yn dal i bryderu am donnau pellach.

Beth mae’r cyfyngiadau symud wedi’i amlygu am fywydau plant

Pan ddaeth yn amlwg pa mor ddrastig fyddai’r mesurau i ymateb i’r pandemig, cafodd pawb ohonon ni sy’n gweithio i ddiogelu hawliau plant ein syfrdanu. Nid dim ond oherwydd yr amharu sylfaenol ar fywydau pob dydd, ond oherwydd ein bod ni’n sylweddoli ar unwaith y byddai profiadau plant o’r

Daliwch ati i fod yn chi eich hunain, ac i fod yn anhygoel

Weithiau bydda i’n deffro yng nghanol nos ac yn meddwl mod i’n cael breuddwyd cas lle mae plant a phobl ifanc yn methu mynd i gwrdd â’u ffrindiau, na dysgu gyda’u hathrawon, na mynd i’r clwb brecwast, na chymryd rhan mewn chwaraeon, na chyflwyno drama ysgol, na’r holl wyrthiau

Rhyfeloedd gwisg ysgol: mae’n bryd cael dull gweithredu seiliedig ar hawliau

Yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi gweld nifer o benawdau wrth i blant gael eu hynysu, eu gwahardd o’r ysgol, neu golli amser chwarae oherwydd dillad, gwallt, gemwaith, aeliau neu golur ‘amhriodol’. Ymddengys bod ysgolion mewn rhannau o’r Deyrnas Unedig yn gwneud eu polisïau gwisg

1 2 3 6

Amddiffyniad Cyfartal i blant o’r diwedd

‘Beth, mae oedolion yn gallu bwrw plant?’ Bydda i wastad yn cofio ymateb fy mab ar ôl i fi ddechrau ymgyrchu yn gyhoeddus ar gyfer amddiffyniad cyfartal i blant. Roeddwn i’n academig ar y pryd ym Mhrifysgol Caerdydd, a gyda chriw o gydweithwyr yn y maes roeddwn i’n dadlau

Ysgol Gynradd Parc y Castell

Heddiw, fe wnaeth rhai o aelodau grŵp arwain Blwyddyn 6 gwrdd â Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru a Kath O’Kane, sy’n gweithio gyda Sally. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Sally am neilltuo amser i gyfarfod â ni ar TEAMS, er bod hi mor brysur. Gofynnodd Sally a Kath i

Agor Drysau: diweddariad ar ein gwaith ‘Dim Drws Anghywir’

Does dim wythnos yn mynd heibio heb i mi glywed am iechyd meddwl plant neu drafod rhywbeth sy’n ymwneud â hynny. Yn rhy aml, rwy’n clywed am blant a’u teuluoedd sy’n chwilio am gefnogaeth ar gyfer amrywiaeth o anghenion yn canfod bod rhaid iddyn nhw gael hyd i ffordd

Diwrnod Rhyngwladol y Plant 2021: Croeso Cymreig i blant sy’n ffoaduriaid

‘Shwmae’! Dyna oedd y gair cynta glywais i wrth gwrdd â phlant oedd yn ffoaduriaid o Afghanistan yn ddiweddar. Dim ond ers tair wythnos roedden nhw yng Nghymru, ond roedden nhw eisoes yn defnyddio’r cyfarchiad ‘Shwmae’, yn dweud ‘diolch’ ac yn gwybod ‘un, dau, tri’. Roedd eu brwdfrydedd am

TGAU a Lefel A 2021: Ydy Cymru wedi pasio’r prawf?

Mae’r wythnos hon yn wythnos ganlyniadau anghyffredin am lawer o resymau. Nid yn unig cafodd ymgeiswyr Cymru adroddiad ar eu canlyniadau dros dro rai wythnosau yn ôl, ond cafodd y neuadd arholiadau draddodiadol ei disodli gan system fwy hyblyg oedd yn dibynnu ar arweiniad ysgolion a cholegau wrth benderfynu

Y flwyddyn o’n blaenau: Chwe thasg i’r llywodraeth newydd

Bydd y flwyddyn nesaf yn un dyngedfennol i blant a phobl ifanc Cymru. Mae rhywfaint o obaith yn y golwg oherwydd rydyn ni fel petaen ni’n dod trwy waethaf y pandemig, ond mae tensiwn yn yr aer yn bendant, gan fod llawer yn dal i bryderu am donnau pellach.

Beth mae’r cyfyngiadau symud wedi’i amlygu am fywydau plant

Pan ddaeth yn amlwg pa mor ddrastig fyddai’r mesurau i ymateb i’r pandemig, cafodd pawb ohonon ni sy’n gweithio i ddiogelu hawliau plant ein syfrdanu. Nid dim ond oherwydd yr amharu sylfaenol ar fywydau pob dydd, ond oherwydd ein bod ni’n sylweddoli ar unwaith y byddai profiadau plant o’r

Daliwch ati i fod yn chi eich hunain, ac i fod yn anhygoel

Weithiau bydda i’n deffro yng nghanol nos ac yn meddwl mod i’n cael breuddwyd cas lle mae plant a phobl ifanc yn methu mynd i gwrdd â’u ffrindiau, na dysgu gyda’u hathrawon, na mynd i’r clwb brecwast, na chymryd rhan mewn chwaraeon, na chyflwyno drama ysgol, na’r holl wyrthiau

Rhyfeloedd gwisg ysgol: mae’n bryd cael dull gweithredu seiliedig ar hawliau

Yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi gweld nifer o benawdau wrth i blant gael eu hynysu, eu gwahardd o’r ysgol, neu golli amser chwarae oherwydd dillad, gwallt, gemwaith, aeliau neu golur ‘amhriodol’. Ymddengys bod ysgolion mewn rhannau o’r Deyrnas Unedig yn gwneud eu polisïau gwisg

Fy malchder yn ein hactifyddion ifanc

Ddoe (Mehefin 5) fe drefnodd fy swyddfa gyfarfod rhwng rhai o’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan mewn streiciau newid yn yr hinsawdd yn ddiweddar yng Nghaerdydd (o ysgol Radnor a Choleg yr Iwerydd) a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths. Fe achosodd y protestiadau dipyn