The Children's Commisioner for Wales, Rocio Cifuentes looking straight at the camera smiling.

Blog a chylchlythyron y Comisiynydd

Dyma blog a chylchlythyron y Comisiynydd Plant.

Dechreuodd Rocio Cifuentes fel y Comisiynydd ym mis Ebrill 2022.

Cymru i Bawb – A Wales for all

Yn ddiweddar fe wnes i gwrdd â grŵp o ffoaduriaid ifanc yn ne Cymru. Roedden nhw wedi ffoi o’r gwledydd oedd yn gartrefi iddynt, ar eu pennau eu hunain, i chwilio am noddfa yma. Arddegwyr rhwng 15 ac 18 oed oedden nhw, ac roedd gan bawb ohonyn nhw obeithion,

Y broblem gyda theithio i ddysgwyr

Dychmygwch gymudo dyddiol. Mae’n dechrau’n gynnar, ac ar yr adeg hon o’r flwyddyn, o’r braidd mae’r haul wedi codi dros y gorwel. Mae goleuadau stryd ar rai palmentydd a llwybrau; ond nid ar bob un. Mae’n daith o sawl milltir, ac mae rhaid newid bws cyhoeddus mewn ardal drefol

Edrych yn ôl ar 2023

Fedra i ddim credu ein bod ni yn ystod dyddiau olaf 2023 – blwyddyn sydd wedi hedfan heibio mewn sawl ffordd – ac wrth i mi edrych yn ôl dros y 12 mis diwethaf rwy’n teimlo’n hynod ddiolchgar o fod wedi cael cymaint o uchafbwyntiau a chymaint o gyfleoedd

Cylchlythyr Tachwedd

Hiliaeth mewn Ysgolion Yr wythnos yma gyhoeddom ein hadroddiad newydd ‘Cymerwch y peth o ddifrif’: profiadau plant o hiliaeth mewn ysgolion uwchradd. Mae’r adroddiad yma’n edrych ar brofiadau plant a phobl ifanc yng Nghymru, gwaetha’r modd, bod llawer iawn o blant a phobl ifanc yn profi hiliaeth a digwyddiadau

Cylchlythyr Hydref

Ysgol Maes y Dderwen Y mis hwn aeth Rocio a dwy aelod o’r tîm ar ymweliad i Grŵp Cydraddoldeb a Chynhwysiad Ysgol Maes y Dderwen er mwyn clywed lleisiau pobl ifanc am heriau cydraddoldeb sydd yn eu hwynebu yn ddyddiol. Trafododd y grŵp am heriau byw mewn ardal gweldig,

Cartref diogel

Mae Erthygl 27 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn cyflwyno hawl pob plentyn i safon byw sy’n ddigonol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori yn ddiweddar ynghylch sut i sicrhau llwybr at dai digonol, ond beth mae’r gair ‘digonol’ yn ei olygu i blant? Ydy hyn

Cylchlythyr Medi

Y Comisiynydd yn rhannu gwybodaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Rhannodd y Comisiynydd dystiolaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar ei ymchwiliad sydd yn ffocysu ar ddrafft strategaeth tlodi plant Llywodraeth Cymru. Prif neges y Comisiynydd ydy bod angen i Lywodraeth Cymru adolygu ei strategaeth draft mewn

Cylchlythyr Awst

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru ar Ysbyty Hillview Mis hwn ymateb Rocio i gyhoeddiad yr Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru fod cofrestriad yr ysbyty iechyd meddwl wedi cael ei atal. Gallwch ddarllen y datganiad llawn ar ein gwefan. Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Ar yr ail o Awst

Cylchlythyr Gorffennaf

Ymateb y Comisiynydd i gyhoeddiad prydiau ysgol am ddim  Y mis hwn ymatebodd Rocio i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod nhw yn mynd i leihau darpariaeth prydiau ysgol am ddim tu allan i dymor yr ysgol a’r grant hanfodion ysgol. Yn ei hymateb, adlewyrchodd Comisiynydd Plant Cymru

1 2 3 8

Cymru i Bawb – A Wales for all

Yn ddiweddar fe wnes i gwrdd â grŵp o ffoaduriaid ifanc yn ne Cymru. Roedden nhw wedi ffoi o’r gwledydd oedd yn gartrefi iddynt, ar eu pennau eu hunain, i chwilio am noddfa yma. Arddegwyr rhwng 15 ac 18 oed oedden nhw, ac roedd gan bawb ohonyn nhw obeithion,…

Y broblem gyda theithio i ddysgwyr

Dychmygwch gymudo dyddiol. Mae’n dechrau’n gynnar, ac ar yr adeg hon o’r flwyddyn, o’r braidd mae’r haul wedi codi dros y gorwel. Mae goleuadau stryd ar rai palmentydd a llwybrau; ond nid ar bob un. Mae’n daith o sawl milltir, ac mae rhaid newid bws cyhoeddus mewn ardal drefol…

Edrych yn ôl ar 2023

Fedra i ddim credu ein bod ni yn ystod dyddiau olaf 2023 – blwyddyn sydd wedi hedfan heibio mewn sawl ffordd – ac wrth i mi edrych yn ôl dros y 12 mis diwethaf rwy’n teimlo’n hynod ddiolchgar o fod wedi cael cymaint o uchafbwyntiau a chymaint o gyfleoedd…

Cylchlythyr Tachwedd

Hiliaeth mewn Ysgolion Yr wythnos yma gyhoeddom ein hadroddiad newydd ‘Cymerwch y peth o ddifrif’: profiadau plant o hiliaeth mewn ysgolion uwchradd. Mae’r adroddiad yma’n edrych ar brofiadau plant a phobl ifanc yng Nghymru, gwaetha’r modd, bod llawer iawn o blant a phobl ifanc yn profi hiliaeth a digwyddiadau…

Cylchlythyr Hydref

Ysgol Maes y Dderwen Y mis hwn aeth Rocio a dwy aelod o’r tîm ar ymweliad i Grŵp Cydraddoldeb a Chynhwysiad Ysgol Maes y Dderwen er mwyn clywed lleisiau pobl ifanc am heriau cydraddoldeb sydd yn eu hwynebu yn ddyddiol. Trafododd y grŵp am heriau byw mewn ardal gweldig,…

Cartref diogel

Mae Erthygl 27 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn cyflwyno hawl pob plentyn i safon byw sy’n ddigonol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori yn ddiweddar ynghylch sut i sicrhau llwybr at dai digonol, ond beth mae’r gair ‘digonol’ yn ei olygu i blant? Ydy hyn…

Cylchlythyr Medi

Y Comisiynydd yn rhannu gwybodaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Rhannodd y Comisiynydd dystiolaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar ei ymchwiliad sydd yn ffocysu ar ddrafft strategaeth tlodi plant Llywodraeth Cymru. Prif neges y Comisiynydd ydy bod angen i Lywodraeth Cymru adolygu ei strategaeth draft mewn…

Cylchlythyr Awst

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru ar Ysbyty Hillview Mis hwn ymateb Rocio i gyhoeddiad yr Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru fod cofrestriad yr ysbyty iechyd meddwl wedi cael ei atal. Gallwch ddarllen y datganiad llawn ar ein gwefan. Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Ar yr ail o Awst…

Cylchlythyr Gorffennaf

Ymateb y Comisiynydd i gyhoeddiad prydiau ysgol am ddim  Y mis hwn ymatebodd Rocio i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod nhw yn mynd i leihau darpariaeth prydiau ysgol am ddim tu allan i dymor yr ysgol a’r grant hanfodion ysgol. Yn ei hymateb, adlewyrchodd Comisiynydd Plant Cymru…

Cylchlythyr Mehefin

Lansio ein Strategaeth Tair Blynedd Fis diwethaf cyhoeddom ein strategaeth tair blynedd newydd, sy’n amlinellu beth fyddwn yn gwneud dros y tair blynedd nesaf i ddiogelu a hyrwyddo hawliau plant yng Nghymru. Mae’r strategaeth yn gosod ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n pwrpas i helpu gwneud bywyd yn well i…