The Children's Commisioner for Wales, Rocio Cifuentes looking straight at the camera smiling.

Blog a chylchlythyron y Comisiynydd

Dyma blog a chylchlythyron y Comisiynydd Plant.

Dechreuodd Rocio Cifuentes fel y Comisiynydd ym mis Ebrill 2022.

Cylchlythyr Medi

Y Comisiynydd yn rhannu gwybodaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Rhannodd y Comisiynydd dystiolaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar ei ymchwiliad sydd yn ffocysu ar ddrafft strategaeth tlodi plant Llywodraeth Cymru. Prif neges y Comisiynydd ydy bod angen i Lywodraeth Cymru adolygu ei strategaeth draft mewn

Cylchlythyr Awst

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru ar Ysbyty Hillview Mis hwn ymateb Rocio i gyhoeddiad yr Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru fod cofrestriad yr ysbyty iechyd meddwl wedi cael ei atal. Gallwch ddarllen y datganiad llawn ar ein gwefan. Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Ar yr ail o Awst

Cylchlythyr Gorffennaf

Ymateb y Comisiynydd i gyhoeddiad prydiau ysgol am ddim  Y mis hwn ymatebodd Rocio i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod nhw yn mynd i leihau darpariaeth prydiau ysgol am ddim tu allan i dymor yr ysgol a’r grant hanfodion ysgol. Yn ei hymateb, adlewyrchodd Comisiynydd Plant Cymru

Cylchlythyr Mehefin

Lansio ein Strategaeth Tair Blynedd Fis diwethaf cyhoeddom ein strategaeth tair blynedd newydd, sy’n amlinellu beth fyddwn yn gwneud dros y tair blynedd nesaf i ddiogelu a hyrwyddo hawliau plant yng Nghymru. Mae’r strategaeth yn gosod ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n pwrpas i helpu gwneud bywyd yn well i

Cylchlythyr Mai

Ysgol y Dderwen Mae mis Mai wedi bod yn fis llawn ymweliadau ysgolion gwych gan Rocio ac aelodau o’n tîm Cyfranogiad. Mae wedi bod yn wych gweld sut mae gwahanol ysgolion yn plethu dysgu am hawliau yn eu hystafelloedd dosbarth a’u hardaloedd allanol. Gwnaeth ymweliad ag Ysgol y Dderwen

Cylchlythyr Ebrill

Llysgenhadon Cymunedol Ar ddiwedd mis Mawrth roedd Rocio’n falch iawn i gynnal ei digwyddiad Llysgenhadon Cymunedol gyntaf yng Ngogledd Cymru. Daeth y digwyddiad â grwpiau ynghyd o ar draws Gogledd Cymru i gwrdd â Chomisiynydd Plant Cymru, i ddysgu mwy am hawliau plant a rhannu eu meddyliau a theimladau

Cylchlythyr Mawrth

  Dim Drws Anghywir i Niwroamrywiaeth: llyfr profiadau Y mis hwn ddaeth penllanw o waith rydym wedi bod yn gwneud gyda phlant a’u teuluoedd sydd yn edrych am gefnogaeth a chymorth gyda chyflyrau niwrodatblygiadaol a niwroarwahaniaeth heb ddiagnosis. Yn ein llyfr mae yna brofiadau plant a’u teuluoedd, perspective  seicolegydd

Cylchlythyr Chwefror

Sesiwn rhif 94 y CU ar Hawliau Dynol Y mis yma aeth Rocio i’r cyfarfod cyn sesiwn rhif 94 ym Mhwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Ngenefa, y Swistir. Mae’r cyfarfod cyn y sesiwn yn gyfle i amddiffynwyr hawliau dynol plant, fel comisiynwyr plant a sefydliadau cymdeithas

Cylchlythyr Ionawr

Neges gan Rocio – ei gobeithion ar gyfer 2023 Blwyddyn Newydd Dda pawb, a dwi wir yn gobeithio bod 2023 yn eich trin chi’n dda hyd yn hyn. Mae blwyddyn newydd wastad yn dod â gobaith a phosibiliadau, felly meddyliais i rannu’r pethau rwy’n gobeithio amdanynt yn 2023. Wel,

1 2 3 4 8

Cylchlythyr Awst

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru ar Ysbyty Hillview Mis hwn ymateb Rocio i gyhoeddiad yr Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru fod cofrestriad yr ysbyty iechyd meddwl wedi cael ei atal. Gallwch ddarllen y datganiad llawn ar ein gwefan. Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Ar yr ail o Awst…

Cylchlythyr Gorffennaf

Ymateb y Comisiynydd i gyhoeddiad prydiau ysgol am ddim  Y mis hwn ymatebodd Rocio i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod nhw yn mynd i leihau darpariaeth prydiau ysgol am ddim tu allan i dymor yr ysgol a’r grant hanfodion ysgol. Yn ei hymateb, adlewyrchodd Comisiynydd Plant Cymru…

Cylchlythyr Mehefin

Lansio ein Strategaeth Tair Blynedd Fis diwethaf cyhoeddom ein strategaeth tair blynedd newydd, sy’n amlinellu beth fyddwn yn gwneud dros y tair blynedd nesaf i ddiogelu a hyrwyddo hawliau plant yng Nghymru. Mae’r strategaeth yn gosod ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n pwrpas i helpu gwneud bywyd yn well i…

Cylchlythyr Mai

Ysgol y Dderwen Mae mis Mai wedi bod yn fis llawn ymweliadau ysgolion gwych gan Rocio ac aelodau o’n tîm Cyfranogiad. Mae wedi bod yn wych gweld sut mae gwahanol ysgolion yn plethu dysgu am hawliau yn eu hystafelloedd dosbarth a’u hardaloedd allanol. Gwnaeth ymweliad ag Ysgol y Dderwen…

Cylchlythyr Ebrill

Llysgenhadon Cymunedol Ar ddiwedd mis Mawrth roedd Rocio’n falch iawn i gynnal ei digwyddiad Llysgenhadon Cymunedol gyntaf yng Ngogledd Cymru. Daeth y digwyddiad â grwpiau ynghyd o ar draws Gogledd Cymru i gwrdd â Chomisiynydd Plant Cymru, i ddysgu mwy am hawliau plant a rhannu eu meddyliau a theimladau…

Cylchlythyr Mawrth

  Dim Drws Anghywir i Niwroamrywiaeth: llyfr profiadau Y mis hwn ddaeth penllanw o waith rydym wedi bod yn gwneud gyda phlant a’u teuluoedd sydd yn edrych am gefnogaeth a chymorth gyda chyflyrau niwrodatblygiadaol a niwroarwahaniaeth heb ddiagnosis. Yn ein llyfr mae yna brofiadau plant a’u teuluoedd, perspective  seicolegydd…

Cylchlythyr Chwefror

Sesiwn rhif 94 y CU ar Hawliau Dynol Y mis yma aeth Rocio i’r cyfarfod cyn sesiwn rhif 94 ym Mhwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Ngenefa, y Swistir. Mae’r cyfarfod cyn y sesiwn yn gyfle i amddiffynwyr hawliau dynol plant, fel comisiynwyr plant a sefydliadau cymdeithas…

Cylchlythyr Ionawr

Neges gan Rocio – ei gobeithion ar gyfer 2023 Blwyddyn Newydd Dda pawb, a dwi wir yn gobeithio bod 2023 yn eich trin chi’n dda hyd yn hyn. Mae blwyddyn newydd wastad yn dod â gobaith a phosibiliadau, felly meddyliais i rannu’r pethau rwy’n gobeithio amdanynt yn 2023. Wel,…

Safbwyntiau fy mhanel ymgynghorol ar Andrew Tate

Ddydd Llun fu fues i’n holi fy mhanel ymgynghorol o bobl ifanc am Andrew Tate, y dylanwadwr y mae’r cynnwys gwenwynig y mae’n ei rannu, sy’n sarhau menywod, wedi cael ei drafod yn helaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf. Grŵp o bobl ifanc 11-18 oed o bob rhan o…

Fy nhro cyntaf yn pleidleisio

Ydych chi’n gallu cofio’r tro cyntaf i chi bleidleisio? Sut oeddech yn teimlo?   Gwnaeth ein Swyddog Cyfathrebu rhannu ei fyfyrdodau personol am bleidleisio am y tro gyntaf heb wybod llawer am wleidyddiaeth a’i obeithion ar gyfer y dyfodol. Roeddwn i’n 19 pan fues i’n pleidleisio gynta mewn etholiad….