Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Tasg Arbennig yr Hydref 2021

Os ydych chi’n gweithio â phobl ifanc sydd ag ADY, efallai hoffech chi ddefnyddio’r adnodd hwn i’w cefnogi.

Y Dasg

Mae Sally’n gwybod bod gwasanaethau a grwpiau ieuenctid yng Nghymru yn gwneud llawer o waith i ofalu am eu haelodau a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n mwynhau eu hawliau i fod yn iach ac yn ddiogel.

Eich tasg chi yw meddwl am sut mae eich grŵp a’u cymuned yn cefnogi llesiant pobl ifanc ac yn gwneud yn siŵr bod yr holl bobl ifanc yn eich lleoliad yn gwybod sut mae cael unrhyw help a chefnogaeth mae arnyn nhw eu hangen.

Cam 1

Mae hwn yn gyfle gwych i chi, eich grŵp a’ch arweinydd gael trafodaeth agored am eich llesiant, rhannu eich syniadau, a chreu cynllun ar gyfer symud ymlaen wedi’r 18 mis diwethaf.

Gallech chi ddefnyddio’r cwestiynau yma sydd wedi cael eu paratoi gan dîm Sally i’ch helpu.

Bydd hyn yn eich helpu chi i feddwl am beth mae eich grŵp/cymuned eisoes yn gwneud a thrafod unrhyw syniadau eraill sydd gennych chi. Gall eich gweithiwr ieuenctid/cefnogi osod hyn fel her unigol neu weithgaredd i’w gyflawni ar y cyd fel grŵp.

Cam 2

Crewch rywbeth i sicrhau bod pawb yn eich grŵp / cymuned ehangach yn gwybod sut mae cefnogi eich llesiant, gan nodi unrhyw fylchau sy’n bodoli.

Dyma rai ffyrdd posib o wneud hyn:

  • fideo
  • arddangosfa lle rydych chi’n cwrdd
  • poster i’w rannu ar y cyfryngau cymdeithasol
  • cyflwyniad i’w rannu gyda’ch cynghorydd lleol
  • gwahodd siaradwyr gwadd i drafod materion sy’n bwysig i chi

Dangoswch i Sally beth wnaethoch chi trwy anfon neges drydar ati hi @complantcymru neu e-bostio post@complantcymru.org.uk cyn 17 Rhagfyr.

GWYBODAETH I WEITHWYR IEUENCTID A CHEFNOGI