Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cymunedol

Plant a phobl ifanc sydd wedi gwirfoddoli fel rhan o’u grwp cymunedol neu grwp diddordeb arbennig i wneud 3 brif swydd yw Llysgenhadon Cymunedol:

  1. Dywedwch wrth eraill am hawliau plant;
  2. Dywedwch wrth eraill am Sally a Thîm y Comisiynydd Plant;
  3. Bod yn llais i’r Comisiynydd Plant ar lawr gwlad a chyfrannu i’w gwaith trwy dasgau arbennig a gweithdai.

Dysgwch fwy am ein Tasg Hawliau

Darllenwch ein pecyn adnoddau i lysgenhadon cymunedol

Grwpiau sy’n rhan o’n cynllun

Mae’r grwpiau hyn i gyd yn rhan o’n cynllun Llysgenhadon Cymunedol. Mae nhw’n cwrdd i rannu’r ffyrdd mae nhw wedi bod yn hyrwyddo hawliau plant yn eu cymunedau.

Llysgenhadon Hawliau y Fro

Mae Llysgenhadon Hawliau y Fro yn darparu hyfforddiant ar hawliau plant, yn helpu ysgolion yn y Fro i gymryd rhan yn ein cynllun i ysgolion cynradd, ac i gefnogi pobl ifanc i ddatblygu ystod eang o sgiliau a phrofiadau.

Panel Ymgynghorol Ieuenctid Bae Abertawe (BAYouth)

Grwp o bobl ifanc ar draws De Cymru yw Panel Ymgynghorol Ieuenctid Bae Abertawe; eu nôd yw gwella gwasanaethau iechyd i blant a phobl ifanc.

Grwp Dydd Mawrth

Mae’r ‘Grwp Dydd Mawrth’ yn cwrdd yng Ngheridigion, wedi’u cefnogi gan Dîm Plant Anabl i wneud yn siwr bod plant yn derbyn eu hawliau i ymuno â grwpiau a chlybiau.

Fforwm Ieuenctid Caerffili

Mae Fforwm Ieuenctid Caerffili yn galluogi pobl ifanc yng Nghaerffili i ddweud eu dweud ar y materion sy’n effeithio nhw

Llysgenhadon Cymunedol Adamsdown

Prosiect wedi’i ariannu gan Gymunedau yn Gyntaf oedd Llysgenhadon Cymunedol Adamsdown; mae nhw wedi bod yn Lysgenhadon Cymunedol ers 7 mlynedd. Mae’r clip hwn yn dangos rhai o’r materion mwyaf diweddar yr oeddent yn pryderu amdanynt

Ymunwch

Os hoffech chi ymuno cysylltwch â’n swyddfa ar 01792 765600 neu ebostwich post@complantcymru.org.uk