Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Tasg Hawliau y tymor hwn yw i ddefnyddio ein cynlluniau gwers i ystyried sut gall eich ysgol lleihau costau i deuluoedd.

Mae’r dasg yn dilyn adroddiad naethon ni gyhoeddi fis Mawrth. Dywedodd yr adroddiad hwnnw bod nifer fawr o rieni ar draws Cymru yn gweld hi’n anodd i dalu am y costau sy’n gysylltiedig â’r ysgol.

Newidiadau Positif

Rydyn ni wedi creu dau set o gynlluniau gwers.

Gallwch ddewis i ffocysu ar un o’r rhain, neu’r ddau.

Erbyn diwedd y Dasg Hawliau, rydyn ni’n gobeithio bydd ysgolion wedi cynllunio siop newydd ail-ddefnyddio gwisg ysgol, neu newid pethau ystod y flwyddyn ysgol er mwyn arbed arian i deuluoedd.

Bydd y Dasg Hawliau yn cau ar 15 Rhagfyr.

Os nad ydych yn rhan o’n cynllun am ddim i ysgolion, gallwch ddarllen mwy amdano, ac ymuno,yma.

Gwers 1 – Y Prosiect Gwyrdd-droi

Mae’r cynllun gwers hwn yn annog plant a phobl ifanc i sefydlu siopau ail-ddefnyddio gwisg ysgol yn eu hysgolion, neu yn eu cymunedau.

Mae’r wers yn ffocysu ar bwysigrwydd ail-ddefnyddio gwisg ysgol er mwyn helpu’r amgylchedd.

Rydyn ni’n gobeithio trwy ysbrydoli plant i greu siopau ail-ddefnyddio, byddwn ni’n lleihau y baich ariannol ar deuluoedd y mae prynu gwisg ysgol yn gallu achosi, a chael effaith positif ar yr amgylchedd.

Adnodd CA2 

Adnodd CA3/CA4

Adnodd Hygyrch

Adborth

Mae’n hawdd i anfon eich adborth i ni.

Naill ai atebwch y cwestiynnau trwy ddilyn y linc, neu sganiwch y côd QR yn yr adnoddau.

Rhannwch eich gwaith gyda’r gymuned ysgol

Rydyn ni wedi creu posteri, sy’n hawdd i’w haddasu, i’ch helpu i rannu gwybodaeth ynglyn â’ch siop ail-ddefnyddio gwisg ysgol gyda’r gymuned ysgol.

Defnyddiwch y poster lliw

Defnyddiwch y poster du a gwyn

Gwers 2 – Cofia Ceri

Rydyn ni wedi creu adnodd i helpu ysgolion i asesu yr effaith ariannol mae gweithgareddau ychwanegol yn gallu cael ar deuluoedd.

Enw’r adnodd yw ‘Cofia Ceri’.

Cymeriad dychmygol yw Ceri sy’n cynrychioli plentyn neu berson ifanc sy’n dod o deulu sydd heb ddigon o arian i fforddio popeth maen nhw ei angen, ac a allai golli ei hawliau o dan Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn oherwydd hynny.

Rydyn ni eisiau i blant, pobl ifanc ac oedolion yn yr ysgol fod yn rhan o’r gweithgaredd ‘Cofia Ceri’, sydd wedi’i lunio i’w helpu nhw i feddwl am ba gostau allai fod yn anodd i Ceri a’r teulu eu fforddio yn ystod y diwrnod ysgol, ac yn ystod y flwyddyn ysgol.

Yna rydyn ni eisiau iddyn nhw weithio gyda’i gilydd i awgrymu syniadau ar gyfer beth arall gallai’r ysgol ei wneud i helpu.

Adnodd CA2

Adnodd CA3/CA4

Adnodd Hygyrch

Adborth

Mae’n hawdd i anfon eich adborth i ni.

Naill ai atebwch y cwestiynnau trwy ddilyn y linc, neu sganiwch y côd QR yn yr adnoddau.

Ysgol Maesteg

Dyma fideo i’ch ysbrydoli: Siop-ailddefnyddio yn Ysgol Maesteg ar gyfer gwisgoedd Prom!