Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Arbennig

Seiberfwlio yw ffocws Tasg Arbennig y tymor hwn.

Hoffwn rhoi’r pwer i ddisgyblion i wneud gwahaniaeth positif yn eu hysgolion trwy sefydlu Grwpiau Gweithredu Arlein, grwpiau o bobl ifanc a fydd yn:

  • creu lle diogel yn yr ysgol fel eu bod nhw a’u cyd-ddisgyblion yn gallu trafod eu profiadau negyddol arlein gyda’i gilydd
  • helpu yr oedolion o’u cwmpas i ddeall seiberfwlio yn well, ac i ddeall yr aps mae pobl ifanc yn eu defnyddio

Adnoddau

Rydyn ni wedi creu pecyn i helpu disgyblion i wneud hyn.

Rydyn ni hefyd wedi creu fersiwn hygyrch o’r pecyn, a chanllaw i athrawon.

Lawrlwythwch ein hadnodd i Ysgolion Cynradd

Lawrlwythwch ein hadnodd hygyrch

Lawrlwythwch ein canllaw i athrawon

Dylai pobl ifanc arwain ar y gwaith eu hun os yw’n bosib, gyda chefnogaeth athrawon. Gall y gweithgareddau cael eu haddasu i siwtio ysgolion gwahanol.

Mae ffurflen gwerthusiad ar ddiwedd y pecyn; bydden ni’n ddiolchgar iawn pe baech chi’n gallu anfon e nôl atom ni erbyn Ebrill 12fed.

Cefndir

In 2015, atebodd dros 6000 o blant a phobl ifanc holiadur er mwyn nodi y pethau roedden nhw eisiau i’r Comisiynydd Plant i’w wneud yn ei rôl; taclo bwlio oedd eu prif bryder.

Ers hynny, rydyn ni wedi cyhoeddi adroddiad ar brofiadau cyffredinol plant a phobl ifanc o fwlio, a beth gallen ni wneud i helpu.

Eleni rydyn ni wedi ffocysu ar seiberfwlio.

Yn ogystal a’r adnoddau yma, rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi adroddiad sy’n esbonio yr hyn rydyn ni wedi ei ddysgu ar ôl gwrando ar brofiadau plant a phobl ifanc o seiberfwlio.