Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Arbennig

Holiadur – Pa mor gefnogol i Hawliau yw eich ysgol chi?

Tasg Arbennig y tymor hwn yw holiadur ar gyfer holl ddisgyblion cyfnod allweddol 2 a’ch staff addysgu i gyd.

Bydd cwblhau’r dasg hon yn golygu eich bod chi yn gallu gweld beth yw profiadau eich disgyblion o hawliau plant yn yr ysgol, mewn ffurf adroddiad a fydd wedi’i bersonoleiddio i’ch ysgol chi.

Mae holiadur ar wahan ar gyfer ysgolion uwchradd.

Cymryd rhan

I gymryd rhan yn yr holiadur bydd angen i athro (fel arfer yr athro sy’n gyfrifol am y cynllun Llysgenhadon yn eich ysgol) anfon ebost atom fel eich bod chi’n gallu derbyn linc a chôd unigryw.

Ddim yn rhan o’n cynllun? Paid a phoeni, mae’n hawdd i ymuno, ond does dim angen gofrestru i gymryd rhan.

Adroddiad ysgol

Mae’r arolwg yn cau ar 7 Mehefin ac yna bydd eich ysgol yn derbyn eich adroddiad ysgol eich hun yn crynhoi’r holl ymatebion.

Po fwyaf o blant a staff sy’n cwblhau’r arolwg, mwyaf cywir fydd eich canlyniadau!

Defnyddio eich data

Gallwch ddefnyddio’r adroddiad i lywio agweddau at Lesiant, ac at Ofal, Cefnogaeth ac Arweiniad, fel sy’n ofynnol o dan Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn 2017.

Mae’r arolwg wedi’i seilio ar fframwaith hawliau plant y Comisiynydd i ysgolion.

Mae’r adroddiadau ysgol yn gyfrinachol i’r ysgolion unigol, a bydd swyddfa’r Comisiynydd Plant yn derbyn data heb enwau. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio, a chanllawiau ar sut mae defnyddio’r arolwg, lawrlwythwch ein Nodiadau Cyfarwyddyd i Athrawon  neu cysylltwch â ni.

Storio eich data

Snap Surveys fydd yn derbyn eich gwybodaeth ac yn creu eich adroddiad.

Yna anfonir adroddiad heb enwau i ni yn crynhoi gwybodaeth o bob rhan o Gymru.

Byddwn ni’n defnyddio data heb enwau i ganfod arfer da yng Nghymru a hefyd i nodi themâu ar draws Cymru a fydd yn ein helpu i gefnogi ysgolion.

Bydd yr wybodaeth hon  hefyd yn helpu i lywio ein blaenoriaethau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Bydd y data’n cael ei storio gan SNAP yn unol â’u polisi preifatrwydd a’r polisi diogelu data.

Camau nesaf

Anfonwch ebost aton ni er mwyn derbyn côd unigryw a linc i’r holiadur

Darllenwch ein Nodiadau Cyfarwyddyd i Athrawon