Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

Dyma’n hwb gwybodaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac i deuluoedd yng Nghymru.

Fe fyddwn ni’n postio atebion i’ch cwestiynau, byddwn ni’n onest gyda chi os dydyn ni ddim yn  gwybod yr  ateb, byddwn ni’n postio syniadau, pethau i chi wneud tra fod chi adref a pethau fydd yn gwneud i chi ymlacio a chwerthin.

Mae gan bob plentyn yr hawl i ddibynnu ar gwybodaeth, o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Byddwn ni’n trio ein gorau i ffeindio a chreu gwybodaeth dwyieithog, a byddwn ni’n cynnwys chi mewn casglu ac ysgrifennu pethau i’w rhannu.

Yn gryfach gyda’n gilydd. Fe ddewn ni drwy hyn.

Mae ein hadeilad ar gau, ond mae’r wasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor dal ar agor i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, felly plis cysylltwch gyda ni os ydych chi angen cyngor neu cefnogaeth.

Rydyn ni’n rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw blentyn, person ifanc, neu unigolyn/rhywun sydd yn gofalu amdanynt ac yn teimlo fod y plentyn wedi cael ei drin yn anheg.

Cysylltwch â ni

Daliwch ati i fod yn chi eich hunain, ac i fod yn anhygoel

Mae’r Comisiynydd wedi ysgrifennu neges i bobl ifanc mewn post blog newydd.

Mae’n oce i deimlo’n isel ac mae’n oce i deimlo sioc; siaradwch i oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw.

Ond rydyn ni hefyd eisiau sicrhau pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru bod gennych chi sgiliau unigryw, dealltwriaeth unigryw, a phrofiad unigryw. Rydych chi’n anhygoel. A dyw hynny ddim yn mynd i newid.

Darllenwch y post blog llawn

Cyngor os ydych chi’n poeni

Newsround

Mae gan Newsround tudalen sy’n cynnig cefnogaeth os ydych chi’n poeni am y Coronafeirws.

Rydyn ni wedi crynhoi’r dudalen yn Gymraeg:

 • Peidiwch a chadw eich emosiynau a’ch pryderion i fewn, siaradwch ag oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo fel eich rhieni neu athrawon am eich teimladau
 • Darganfod gwahanol ffyrdd i aros mewn cysylltiad gyda’ch Mamgu a’ch Dadcu drwy ddefnyddio’r ffon neu galwad fideo drwy ddefnyddio Skype, Facetime neu Whatsapp
 • Fyddwch yn clywed ac yn gweld llawer o wybodaeth am y Coronavirus ac yn gweld hi’n anodd i gredu pa wybodaeth neu tipiau yw y rhai cywir i ddilyn – peidiwch a chredu popeth byddwch chi’n clywed. Os ydych chi’n ansicr, cysylltwch gyda ni a byddwn ni’n trio ateb unrhyw gwestiynnau sydd gennych
 • Peidiwch a phoeni am yr hyn na fyddwch yn gallu ei reoli, yn hytrach meddyliwch am ffyrdd i atal y feirws rhag lladaenu ymhellach drwy ochi eich dwylo a dilyn cyngor gan y doctoriaid a perswadio eraill i wneud yr un peth a chi.
 • Peidiwch a gofidio am coronavirus a meddyliwch am bethau/gweithgareddau i chi’n mwynhau gwneud ac fydd yn cadw chi’n brysur a’ch meddwl oddi ar y sefyllfa.
 • Darllenwch lyfr, chwaraewch gemau fwrdd neu gwnewch ychydig gelf a chrefft.
 • Gwnewch yn siwr fod gyda chi digon o amser yn y dydd i astudio ond i ymlacio hefyd.
 • Efallai eich bod chi’n poeni neu’n gofidio am deithio neu am ddefnyddio trafnidiaeth cyhoeddus – dilynwch y wybodaeth o gadw’n saff/ddiogel, golchwch eich dwylo’n gyson a defnyddiwch ‘hand sanitiser’ pryd mae’n gyfleus.

Ewch i dudalen Newsround

Meic

Mae Meic yma i wrando arnoch chi os ydych chi’n teimlo’n bryderus neu angen help/cymorth i deimlo’n well.

Gallwch chi gysylltu gyda nhw dros y ffôn neu siarad gyda nhw ar-lein.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Meic

Childline

Mae Childline yma i wrando ar eich pryderon ac i rhoi cymorth i chi ar sut i ymdopi.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Childline

Iechyd meddwl

Nesdi Jones

Diolch i’r gantores, rapper, a blogiwr YouTube Nesdi Jones am ei chyngor i bobl ifanc. Beth gallwn ni neud i gadw’n iach yn feddyliol? Pan mae’n stressed, mae Nesdi yn canu ac ysgrifennu – beth am drio!

Mind

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi creu tudalen newydd i bobl ifanc sy’n pryderu am y coronafeirws.

Ewch i’w tudalen

Golchi eich dwylo

Gallwch chi ddiogelu eich hun a’r pobl o’ch hamgylch drwy olchi eich dwylo yn gyson, ac am 20 eiliad o leiaf.

Cadw’n ffit

Mae Joe Wicks, ‘The Body Coach’, yn dechrau cyfres newydd o wersi ymarfer corff ar ei sianel YouTube.

Bydden nhw’n cael eu darlledu yn fyw pob bore am 9 o’r gloch, rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener.

Mwy o ffitrwydd yn y ty

Diolch i athrawes Ysgol Rhydywaun am y sesiwn yma!

Mindfulness

Mae Mindfulness yn gallu helpu chi gyda’ch iechyd meddwl.

Mae We are Platfform, sy’n helpu pobl gyda’u hiechyd meddwl, wedi creu fideo i’ch tywys trwy sesiwn Mindfulness.

Criw Celf

Yn dechrau ar Ddydd Llun 23 Mawrth, bydd y darlunydd Huw Aaron yn postio fideo pob dydd yn rhannu tips arlunio, creu comics, gemau, ac animeiddio i blant.

Gwersi Ukulele

Mae’r cerddor Mei Gwynedd wedi dechrau sianel YouTube newydd i helpu plant, pobl ifanc ac oedolion dysgu sut i chwarae’r Ukulele.

Rhumba Hosan

Mae Mrs Powell-Davies o ysgol Penclawdd yn parhau gyda’i gweithgaredd dyddiol gyda’i dosbarth. Bydd pob plentyn yng Nghymru yn gallu ymuno nawr!

Sesiynau Dawnsio Diverse Dance Mix

Mae Diverse Dance Mix yn rhedeg sesiynau dawnsio ar eu tudalen Facebook Live am 1:30yp rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Ewch i’w tudalen

Grwp Facebook CôR-ONA

Mae grwp Facebook arbennig o’r enw CôR-ONA, lle mae llwyth o bobl wedi bod yn postio fideos ohynynt yn perfformio caneuon adref.

Mae rhai hollol wych ar y dudalen!

Ewch i’r dudalen Facebook

Just a bit of fun onboard HMS Defender! Tymed bach o hwyl ar HMS Defender!

Posted by Dafydd Boyle on Saturday, 21 March 2020

Llyfrau clywedol Amazon am ddim

Mae Amazon wedi agor ei llyfrgell clywedol i blant a phobl ifanc i’w helpu wrth i’r ysgolion aros ar gau.

Cer i’w gwefan

CRIW|Urdd Gobaith Cymru

Mae llwyth o adnoddau a gweithgareddau ar wefan yr Urdd, yn cynnwys coginio, celf a chrefft, a mindfulness.

Cer i’w gwefan

Sgowtiaid – Gweithgareddau i wneud adre

Mae gan y Sgowtiaid llwyth o awgrymiadau am weithgareddau i wneud adre gydag oedrannau gwahanol

Ewch i’w gwefan

Esbonio’r Coronafeirws i blant bach

Wedi ei haddasu o adnodd Manuela Molina, mae’r adnodd yma’n gallu eich helpu i esbonio’r coronafeirws i blant bach, ac i wrando ar eu pryderon.

Lawrlwytwch y PDF

Cadw’n iach yn feddyliol

Mae’n amlwg pa mor bwysig yw cynnal iechyd meddwl da dros y cyfnod yma.

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi crynhoi ychydig o wybodaeth i helpu.

Ewch i wefan Mind

Adnodd 4 Mental Health

Mae’r adnodd arlein hwn yn gallu helpu chi i ymlacio ac i feddwl am syniadau i ymdopi gyda’r sefuyllfa.

Rydyn ni’n awgrymu’r adnodd hwn i oedolion a phobl ifanc hŷn.

Defnyddiwch yr adnodd

Cyngor gan seicolegydd clinigol

Mae Elizabeth Gregory, seicolegydd clinigol gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y wasanaeth iechyd, wedi ysgrifennu am sut i helpu pobl ifanc.

Tips bach i rannu gyda phobl ifanc i’w helpu nhw

Ymdopi gyda’r lockdown gyda phobl ifanc yn eu harddegau

Siarad gyda’ch plentyn am coronafeirws

Mae Achub y Plant wedi rhoi cyngor ar sut i siarad gyda’ch plentyn am coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys:

 • bod yn wybodus a rhannu’r ffeithiau
 • ateb cwestiynau eich plentyn gan esbonio unrhyw wybodaeth anghywir
 • gwrando arnynt yn drylwyr a’u cysuro

Ewch i’w gwefan

Cefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi creu canllaw i helpu rhieni i gefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD.

Lawrlwythwch y canllaw

Gweithgareddau gan Sparkle, sy’n cefnogi plant gydag anableddau

Mae Sparkle wedi creu dogfen sy’n awgrymu llwyth o weithgareddau i wneud adref gyda phlant a phobl ifanc.

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plant byddar

Mae’r National Deaf Children’s Society wedi creu y dudalen hon i helpu plant a theuluoedd byddar.

Ewch i’w gwefan

Neges gan y Comisiynydd Plant

Dyma neges gan Sally i bobl ifanc mewn gofal a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Ei neges yw bod eich hawliau ddim yn newid, beth bynnag sy’n mynd ymlaen yn y byd, ac mae yna pobl sydd yna i wrando os ydych chi eisiau rhannu pryderon.

Eiriolaeth

Beth bynnag sy’n digwydd yn y byd, mae gan bob plentyn a pherson ifanc sydd wedi bod mewn gofal hawl i ddweud eu dweud ar y materion sy’n eu heffeithio nhw, ac i oedolion i gymryd eu safbwyntiau o ddifrif.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd fel arfer yn byw yng Nghymru a sydd â gweithwyr cymdeithasol gael Eiriolwr Proffesiyniol Annibynnol.

Mae dau ddarparwyr yng Nghymru, NYAS a TGP Cymru.

Mae yna adnodd arlein sy’n dangos pa ddarparwr sy’n gweithio yn eich ardal.

Defnyddiwch yr adnodd

Cefnogaeth gan Lleisiau o Ofal

Mae Lleisiau o ofal yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymru sydd mewn gofal.

Maen nhw’n cynnig y gefnogaeth yma i bobl ifanc:

 • Pethau fel sgyrsiau Facebook live a Skype i drafod sut mae pobl ifanc yn teimlo
 • Cefnogaeth lles
 • Virtual hangouts
 • Gwybodaeth a chyngor

Darllenwch fwy

Fy Nghynllunydd

Fy Nghynllunydd yw ein gwefan ar gyfer pobl ifanc mewn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal.

Mae’n esbonio eich hawliau a beth sydd angen i’r oedolion o’ch cwmpas eu gwneud i’ch helpu.

Ewch i’r gwefan

Chwarae yn y cartref

Mae chwarae yn bwysig iawn i blentyn, mae ganddynt yr hawl penodol i chwarae o dan yr UN Confensiwn Hawliau’r Plentyn.

Dyma ychydig o adnoddau i’ch helpu i ddylunio gemau a gweithgareddau er mwyn cadw chi a’ch plentyn yn iach.

Ewch i adnoddau Plentyndod Chwareus

10 syniad chwarae ar gyfer pob oedran

Mae gan Play Hooray 10 syniad chwarae ar gyfer pob oedran cynradd.

Cer i’w gwefan

Chwarae yn yr ardd

Dyma rhestr o gemau i chwarae a gweithgareddau i wneud yn yr ardd.

Ein hoff syniad ni yw creu ‘gardd dinosor’!

Mae’r fideo isod yn dangos esiampl, ond does dim angen defnyddio’r holl blanhigion, bydd unrhywbeth lliwgar ac addurniadol sydd gennych chi o gwmpas y ty yn gwneud y tro!

Cer i’r gwefan

 

Byddwn ni’n postio fideos yn aml gyda syniadau ein tîm Cyfranogaeth am chwarae adref!

Dens, pypedau hosan, defnyddio’r bag ailgylchu, a sinemau ffug!

Creu man ymlaciol yn y ty

Rydyn ni’n gwybod bydd ein tai yn brysur ofnadwy tra bod yr ysgolion ar gau.

Felly mae gan Jordan o’n tîm Cyfranogaeth syniadau i’ch helpu i greu man tawel yn eich cartref i helpu eich plant i ymlacio, a syniadau am y pethau gallwch chi eu defnyddio i helpu.

Papur a Cherdyn

Origami, awyrennau papur, creu ty dol, a’r gêm pêl a bocs!

Syniadau i’ch helpu gyda phobl ifanc yn eu harddegau

Dyma Kath o’n tîm yn siarad am y pethau sydd wedi helpu hi wrth aros adre gyda’i phlant, sydd yn eu harddegau

Beth aeth yn dda heddiw?

Mae Kath nôl i siarad am weithgaredd da i wneud ar ddiwedd pob diwrnod.

Gofynnwch i’ch gilydd ‘beth aeth yn dda heddiw’ a gwnewch yn siwr eich bod chi’n llongyfarch eich gilydd ar y pethau positif.

Chwarae gyda dŵr

Dyma Jordan o’n tîm Cyfranogiad gyda syniadau i’ch helpu adre. Pa fath o hwyl allech chi greu adre gyda dŵr?

Creu dinas Cardfwrdd, gwneud ‘chatterboxes’ a siarad am emosiynau

Rhian sy’n rhannu ei syniadau ar greu dinas newydd o gardfwrdd, creu ‘chatterboxes’, a dechrau’r sgwrs am sut rydyn ni’n teimlo

Wynebau yn yr ardd!

Defnyddio’r deunyddiau naturiol yn yr ardd i greu wynebau doniol!

Pob oedran

Widgit

Mae Widgit yn eich galluogi i greu dogfennau gyda symbolau sy’n helpu cyfathrebu neges.

Mae’n rhaid tanysgrifo i’r wasanaeth, ond mae cyfnod o 21 diwrnod lle gallwch chi ei ddefnyddio am ddim.

Ewch i’w gwefan

The Maths Factor

Mae’n rhaid talu am hyn fel arfer, ond mae hwb arlein Carol Vordeman ar gael am ddim tan bod ysgolion yn ail-agor.

Mae’n cynnwys llwyth o weithgareddau a gemau maths.

Cer i’r gwefan

Hwb

Mae’ch plentyn yn gallu defnyddio ei fanylion Hwb i lawrlwytho Microsoft Office adre, a hefyd fersiwn addysgiadol o Minecraft.

Ewch i Hwb

Twinkl

Mae’r wefan yma’n un gwych gyda llawer o adnoddau dwyieithog i’ch helpu chi addysgu eich plentyn yn y cartref.

Defnyddia’r côd yma i’w ddefnyddio am ddim dros y mis nesaf – UKTWINKLHELPS

Ewch i Twinkl

CBAC

Lot o adnoddau yma, wedi eu creu ar gyfer athrawon, ar ystod eang o bynciau.

Cer i’r gwefan

Plant ifanc

Ein hadnoddau Bitw Bach

Rôl y Comisiynydd Plant yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant.

Rydyn ni wedi creu gweithgareddau newydd i helpu chi i ddysgu eich plant am eu hawliau.

Mae’n cynnwys defnyddio stori y Tri Mochyn Bach i’w helpu i ddeall eu hawl i fod yn ddiogel.

Lawrlwythwch y gweithgareddau

Cyw

Gemau, caneuon, ac adnoddau o dîm Cyw.

Cer i’w gwefan

Cbeebies

Mae gemau Cbeebies ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Maen nhw’n cynnwys jig-sôs, cwisiau, a tynnu llun.

Cer i’w gwefan

Atebol

Eisiau fideos i alluogi eich plant i wylio amser stori?

Mae playlist YouTube yma gan Atebol.

Ewch i YouTube

Gallwch ddefnyddio’r adnoddau yma i helpu plant ifanc a phlant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Creu amserlen

Mae cadw trefn ar eich diwrnod yn gallu eich helpu i aros yn iach ac yn hapus. Gall yr adnoddau yma eich helpu i greu amerslen gyda’ch plentyn.

Rydyn ni wedi eu hychwanegu nhw mewn fformatau gwahanol – PDF, Word, a JPEG. Rydyn ni’n gobeithio bydd o leiaf un ohynynt yn gweithio i chi. Os na, plis cysylltwch gyda ni a byddwn ni’n trio eich helpu.

Fy niwrnod

Lluniau gwahanol i’ch helpu chi i roi trefn ar eich diwrnod.

PDF

Word

JPEG (1/2)

JPEG (2/2)

Dydd Llun i Ddydd Gwener

Mae gan bob diwrnod colofn fel eich bod chi’n gallu ychwanegu gweithgareddau.

PDF

Word

JPEG

Nawr a Nesaf

Gallech ddefnyddio rhain i drafod beth rydych chi’n gwneud nawr ac i benderfynu beth i wneud nesaf.

PDF

Word

JPEG

Plis cysylltwch gyda ni gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cornafeirws a sut gall y sefyllfa effeithio ar blant a phobl ifanc.

Gallwch gysylltu trwy Twitter, ebost, neu neges Facebook.

Byddwn ni’n trio ein gorau i ateb eich cwestiynau, a byddwn ni’n postio’r atebion yma.

Fydd taliadau EMA yn parhau i’r rhai sy’n eu derbyn nhw?

Bydden. Ar 19 Mawrth cafon ni cadarnhad gan y  Lywodraeth y bydd taliadau EMA yn parhau.

Cau ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi postio tudalen sy’ n ateb lot o gwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â chau ysgolion.

Ewch i’w gwefan

Oes caniatad gan bobl ifanc i symud rhwng tai eu rhieni os ydy’r rhieni wedi gwahanu?

Oes. (diweddarwyd 24 Mawrth)

Mae gan fy mhlentyn anabledd cymhleth. Rydw i wedi darllen ar Facebook na fydden nhw’n derbyn triniaeth os ydyn nhw’n dal y Coronafeirws. Ydy hynny’n wir?

Rydyn ni wedi clywed gan rieni sy’n poeni ar ôl darllen canllaw newydd gan NICE (National Institure for Health and Care Excellence) ar drin cleifion gyda’r Coronafeirws.

Ond rydyn ni eisiau gwneud hi’n glir i rieni bod y canllaw ddim yn effeithio ar blant.