Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

Dyma’n hwb gwybodaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac i deuluoedd yng Nghymru.

Fe fyddwn ni’n postio atebion i’ch cwestiynau, byddwn ni’n onest gyda chi os dydyn ni ddim yn  gwybod yr  ateb, byddwn ni’n postio syniadau, pethau i chi wneud tra fod chi adref a pethau fydd yn gwneud i chi ymlacio a chwerthin.

Mae gan bob plentyn yr hawl i ddibynnu ar gwybodaeth, o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Byddwn ni’n trio ein gorau i ffeindio a chreu gwybodaeth dwyieithog, a byddwn ni’n cynnwys chi mewn casglu ac ysgrifennu pethau i’w rhannu.

Yn gryfach gyda’n gilydd. Fe ddewn ni drwy hyn.

Mae ein hadeilad ar gau, ond mae’r wasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor dal ar agor i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, felly plis cysylltwch gyda ni os ydych chi angen cyngor neu cefnogaeth.

Rydyn ni’n rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw blentyn, person ifanc, neu unigolyn/rhywun sydd yn gofalu amdanynt ac yn teimlo fod y plentyn wedi cael ei drin yn anheg.

Cysylltwch â ni

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyngor a chefnogaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr yn ystod pandemig y Coronafeirws. Cliciwch yma i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn trwy’r holiadur Coronafeirws a Fi.

Diolch o galon i bawb a gymerodd rhan ac i bawb a rhannodd yr holiadur gyda phlant a phobl ifanc ym mhob cwr o Gymru.

Rydyn ni wedi cyhoeddi’r prif canfyddiadau.

Ewch i’r dudalen canlyniadau’r holiadur

Daliwch ati i fod yn chi eich hunain, ac i fod yn anhygoel

Mae’r Comisiynydd wedi ysgrifennu neges i bobl ifanc mewn post blog newydd.

Mae’n oce i deimlo’n isel ac mae’n oce i deimlo sioc; siaradwch i oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw.

Ond rydyn ni hefyd eisiau sicrhau pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru bod gennych chi sgiliau unigryw, dealltwriaeth unigryw, a phrofiad unigryw. Rydych chi’n anhygoel. A dyw hynny ddim yn mynd i newid.

Darllenwch y post blog llawn

Cyngor Iechyd meddwl

Os ydych chi eisiau help gyda’ch iechyd meddwl, dyma rhestr o wasanaethau cwnsela ym mhob ardal yng Nghymru.

Diolch i Lywodraeth Cymru am roi y rhestr yma at ei gilydd.

Lawrlwythwch y rhestr

Pobl a gwefannau i’ch helpu

Defnyddiwch y linc isod i weld rhestr o sefydliadau a gwefannau gwahanol sy’n cynnwys help a chyngor iechyd meddwl i bobl ifanc.

Ewch i’r gwefan

Cyngor os ydych chi’n poeni

Newsround

Mae gan Newsround tudalen sy’n cynnig cefnogaeth os ydych chi’n poeni am y Coronafeirws.

Rydyn ni wedi crynhoi’r dudalen yn Gymraeg:

 • Peidiwch a chadw eich emosiynau a’ch pryderion i fewn, siaradwch ag oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo fel eich rhieni neu athrawon am eich teimladau
 • Darganfod gwahanol ffyrdd i aros mewn cysylltiad gyda’ch Mamgu a’ch Dadcu drwy ddefnyddio’r ffon neu galwad fideo drwy ddefnyddio Skype, Facetime neu Whatsapp
 • Fyddwch yn clywed ac yn gweld llawer o wybodaeth am y Coronavirus ac yn gweld hi’n anodd i gredu pa wybodaeth neu tipiau yw y rhai cywir i ddilyn – peidiwch a chredu popeth byddwch chi’n clywed. Os ydych chi’n ansicr, cysylltwch gyda ni a byddwn ni’n trio ateb unrhyw gwestiynnau sydd gennych
 • Peidiwch a phoeni am yr hyn na fyddwch yn gallu ei reoli, yn hytrach meddyliwch am ffyrdd i atal y feirws rhag lladaenu ymhellach drwy ochi eich dwylo a dilyn cyngor gan y doctoriaid a perswadio eraill i wneud yr un peth a chi.
 • Peidiwch a gofidio am coronavirus a meddyliwch am bethau/gweithgareddau i chi’n mwynhau gwneud ac fydd yn cadw chi’n brysur a’ch meddwl oddi ar y sefyllfa.
 • Darllenwch lyfr, chwaraewch gemau fwrdd neu gwnewch ychydig gelf a chrefft.
 • Gwnewch yn siwr fod gyda chi digon o amser yn y dydd i astudio ond i ymlacio hefyd.
 • Efallai eich bod chi’n poeni neu’n gofidio am deithio neu am ddefnyddio trafnidiaeth cyhoeddus – dilynwch y wybodaeth o gadw’n saff/ddiogel, golchwch eich dwylo’n gyson a defnyddiwch ‘hand sanitiser’ pryd mae’n gyfleus.

Ewch i dudalen Newsround

Meic

Mae Meic yma i wrando arnoch chi os ydych chi’n teimlo’n bryderus neu angen help/cymorth i deimlo’n well.

Gallwch chi gysylltu gyda nhw dros y ffôn neu siarad gyda nhw ar-lein.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Meic

Childline

Mae Childline yma i wrando ar eich pryderon ac i rhoi cymorth i chi ar sut i ymdopi.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Childline

Iechyd meddwl

Nesdi Jones

Diolch i’r gantores, rapper, a blogiwr YouTube Nesdi Jones am ei chyngor i bobl ifanc. Beth gallwn ni neud i gadw’n iach yn feddyliol? Pan mae’n stressed, mae Nesdi yn canu ac ysgrifennu – beth am drio!

Mind

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi creu tudalen newydd i bobl ifanc sy’n pryderu am y coronafeirws.

Ewch i’w tudalen

Young minds

Mae cyngor yna gan Young Minds i’ch helpu chi ymdopi yn ystod y cyfnod yma

Ewch i’w gwefan

A Changing Minds Guide to Lifting Up in Lock Down

Mae Mind Casnewydd wedi creu canllaw i helpu pobl ifanc ymdopi gyda’r sefyllfa.

Mae’n cynnwys cyngor ar:

 • Cydnabod eich teimladau
 • Delio gydag emosiynau anodd
 • Technegau ymlacio
 • Ble i fynd am help

Ewch i’w gwefan i lawrlwytho’r canllaw

Cydbwyso eich amser

Mae gwneud y defnydd gorau o’ch amser yn ystod y ‘lockdown’ yn gallu bod yn anodd. Trwy ddefnyddio offer gan weithdy Blooms, mae ganddynt gyngor ac yn cynnig ambell i awgrym ar sut i wneud y gorau o’ch amser yn ystod cwarantîn.

Fe fydd yr adnodd yma hefyd yn gwneud i chi feddwl beth sydd yn bwysig i chi.

Llawrlwythwch yr adnodd

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd ar-lein sy’n hyrwyddo’r adnoddau digidol niferus sydd wedi cael eu gynllunio’n benodol i gefnogi pobl ifanc gyda’u hiechyd meddwl dros y cyfnod heriol yma.

Mae’r pecyn cymorth yma’n cysylltu pobl ifanc rhwng 11-25 oed gyda gwefannau, apiau a llinellai cymorth er mwyn adeiladu ystwythder ac i’w cefnogi drwy bandemic y Coronafeirws a thu hwnt.

Ymweld a’r dudalen

Platfform4YP

Mae Platfform4YP yn brosiect sydd wedi i’w gwneud gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r wefan yma yn rhoi’r cyfle i fobl ifanc gael clywed eu lleisiau ac i rannu eu straeon a’u syniadau gyda’u gilydd a’r byd.

Mae’r cynnwys sydd yn eich helpu gyda’ch iechyd meddwl yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Ewch i’r wefan

Llamau – Di-Gartrefedd pobl ifanc

Os ydy di-gartrefedd yn peri risg i chi, ffoniwch llinell gymorth Llamau.

Ewch i’w gwefan

Camdriniaeth a diogelwch

Mae sawl gwahanol fath o gamdriniaeth.

Darllenwch am y mathau gwahanol a sut i gael help a chefnogaeth.

Ewch i wefan childline

Diogelwch arlein

Mae gan Childline llwyth o wybodaeth i’ch helpu aros yn ddiogel ac yn hapus arlein, yn cynnwys delio gyda seiberfwlio a bod yn ymwybodol o’ch digital footprint.

Ewch i’w gwefan

Golchi eich dwylo

Gallwch chi ddiogelu eich hun a’r pobl o’ch hamgylch drwy olchi eich dwylo yn gyson, ac am 20 eiliad o leiaf.

Cadw’n heini

Mae Joe Wicks, ‘The Body Coach’, yn dechrau cyfres newydd o wersi ymarfer corff ar ei sianel YouTube. Mae Joe yn darlledu’r gwersi pob Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Sadwrn.

Mwy o ffitrwydd yn y ty

Diolch i athrawes Ysgol Rhydywaun am y sesiwn yma!

Mindfulness

Mae Mindfulness yn gallu helpu chi gyda’ch iechyd meddwl.

Mae We are Platfform, sy’n helpu pobl gyda’u hiechyd meddwl, wedi creu fideo i’ch tywys trwy sesiwn Mindfulness.

Criw Celf

Yn dechrau ar Ddydd Llun 23 Mawrth, bydd y darlunydd Huw Aaron yn postio fideo pob dydd yn rhannu tips arlunio, creu comics, gemau, ac animeiddio i blant.

Gwersi Ukulele

Mae’r cerddor Mei Gwynedd wedi dechrau sianel YouTube newydd i helpu plant, pobl ifanc ac oedolion dysgu sut i chwarae’r Ukulele.

Rhumba Hosan

Mae Mrs Powell-Davies o ysgol Penclawdd yn parhau gyda’i gweithgaredd dyddiol gyda’i dosbarth. Bydd pob plentyn yng Nghymru yn gallu ymuno nawr!

Sesiynau Dawnsio Diverse Dance Mix

Mae Diverse Dance Mix yn rhedeg sesiynau dawnsio ar eu tudalen Facebook Live am 1:30yp rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Ewch i’w tudalen

Grwp Facebook CôR-ONA

Mae grwp Facebook arbennig o’r enw CôR-ONA, lle mae llwyth o bobl wedi bod yn postio fideos ohynynt yn perfformio caneuon adref.

Mae rhai hollol wych ar y dudalen!

Ewch i’r dudalen Facebook

Just a bit of fun onboard HMS Defender! Tymed bach o hwyl ar HMS Defender!

Posted by Dafydd Boyle on Saturday, 21 March 2020

Adnoddau a gweithgareddau BookTrust Cymru

Mae gan BookTrust Cymru lawer o syniadau gwych a phethau llawn sbort i chi roi cynnig arnyn nhw oddi wrth awduron, darlunwyr a storïwyr Cymru, yn ogystal â llawer o wybodaeth am sesiynau hwyliog ar lein yn Gymraeg a Saesneg.

Cer i wefan BookTrust Cymru

CRIW|Urdd Gobaith Cymru

Mae llwyth o adnoddau a gweithgareddau ar wefan yr Urdd, yn cynnwys coginio, celf a chrefft, a mindfulness.

Cer i’w gwefan

Sgowtiaid – Gweithgareddau i wneud adre

Mae gan y Sgowtiaid llwyth o awgrymiadau am weithgareddau i wneud adre gydag oedrannau gwahanol

Ewch i’w gwefan

Tyfu tomatos

Pam lai!? Gyd sydd angen yw hadau tomatoes, bocs, a phridd!

Gweithgareddau SchoolBeat

Mae SchoolBeat.cymru yn wefan dwyieithog gan Swyddogion Ysgol a Chymuned yr Heddlu gyda llwyth o weithgareddau ar faterion megis cadw’n ddiogel ar-lein yn ystod pandemig y Coronaferiws.

Cer i wefan SchoolBeat

Esbonio’r Coronafeirws i blant bach

Wedi ei haddasu o adnodd Manuela Molina, mae’r adnodd yma’n gallu eich helpu i esbonio’r coronafeirws i blant bach, ac i wrando ar eu pryderon.

Lawrlwytwch y PDF

Rhianta yn ystod lockdown

Mae llwyth o adnoddau rhianta yma i helpu yn ystod lockdown ac yn bellach. Maen nhw ar gael mewn 70 iaith gwahanol.

Ewch i’r adnoddau

Cyngor i rieni plant ifanc

Mae Doctor Abigail Wright yn seicolegydd addysgol gyda diddordeb arbenning mewn blynyddoedd cynnar ac yn aelod o’r Gymdeithas Seicolegol Prydeinig. Mae hi’n gweithio i awdurdod lleol yn Ne Cymru. Hefyd mae’n fam i blentyn 3 oed ac i fabi sy’n 5 mis oed.

Credaf Abigail gall fod yna  heriau unigryw i rieni/gofalwyr â babanod neu blant ifanc yn ystod y lockdown (yn ychwanegol i rai o’r heriau sydd yn gysylltiedig gyda rhoi gofal yn gyffredinol.) Er fod lockdown ar hyn o bryd yn rhywbeth sydd yn effeithio pawb yng Nghymru, mae hi’n teimlo fod hi’n bwysig i gydnabod fydd hyn yn effeithio bob unigolyn/teulu yn wahanol. Yn ogystal, mae’n bwysig i gofio nid oes unrhyw ffordd ddisgwyliedig i ddelio â rhywbeth yn annisgwyl. Beth bynnag, mae canolbwyntio ar rai o’r pethau y gallwn reoli mewn sefyllfa unigryw yn gallu ein helpu ni.

Mae Abigail wedi recordio’r fideo yma er mwyn ein helpu i ddarparu rhywfaint o gefnogaeth/sicrwydd i rieni/gofalwyr â babanod neu blant ifanc fel fod hynny’n bosib.

Os hoffech chi glywed mwy gan Abigail, darllenwch ei blogpost diweddar.

Mae’r ddogfen y mae Abigail yn cyfeirio ato yn y fideo yma.

Ymweld ag ysbytai a llefydd iechyd eraill

Mae’n hanfodol bod rhieni yn ceisio cymorth neu gyngor meddygol ar gyfer yr un materion a fyddai wedi peri iddyn nhw droi at eu meddyg neu’r ysbyty lleol cyn epidemig y coronafeirws, gall beidio gwneud hyn peri risg i’w plant.

Rydyn ni wedi clywed gan rieni sy’n poeni am gael eu gwahanu o’u plant, ond ar 20 Ebrill dywedodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru bod pobl sydd ddim yn dioddef o Covid-19 yn gallu ymweld a chleifion yn yr amgylchiadau yma:

– un rhiant neu gwarchodwr i blant, a’r newydd-anedig

– pobl sy’n derbyn gofal ar ddiwedd eu bywydau, gyda chaniatad wedi ei gytuno cyn ymweld – un person ar y tro am gyfnod o amser penodol

– mae menywod sydd yng nghanol cael babi yn gallu cael un partner gyda nhw

– bydd rhywun sydd a chyflwr iechyd meddwl fel dementia, anabledd dysgu neu awtistiaeth, yn gallu cael person gyda nhw os byddai cael neb yna yn achosi pryder iddynt.

Mae gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant casgliad o adnoddau a chyngor i rieni i’ch helpu i gadw eich plant yn ddiogel.

Ewch i’w gwefan

Cadw’n iach yn feddyliol

Mae’n amlwg pa mor bwysig yw cynnal iechyd meddwl da dros y cyfnod yma.

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi crynhoi ychydig o wybodaeth i helpu.

Ewch i wefan Mind

C.A.L.L – Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Help iechyd meddwl dros y ffôn neu trwy decst, trwy’r dydd, pob dydd y flwyddyn.

Ewch i’w gwefan

Adnodd 4 Mental Health

Mae’r adnodd arlein hwn yn gallu helpu chi i ymlacio ac i feddwl am syniadau i ymdopi gyda’r sefuyllfa.

Rydyn ni’n awgrymu’r adnodd hwn i oedolion a phobl ifanc hŷn.

Defnyddiwch yr adnodd

Cyngor gan seicolegydd clinigol

Mae Elizabeth Gregory, seicolegydd clinigol gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y wasanaeth iechyd, wedi ysgrifennu am sut i helpu pobl ifanc.

Tips bach i rannu gyda phobl ifanc i’w helpu nhw

Ymdopi gyda’r lockdown gyda phobl ifanc yn eu harddegau

Siarad gyda’ch plentyn am coronafeirws

Mae Achub y Plant wedi rhoi cyngor ar sut i siarad gyda’ch plentyn am coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys:

 • bod yn wybodus a rhannu’r ffeithiau
 • ateb cwestiynau eich plentyn gan esbonio unrhyw wybodaeth anghywir
 • gwrando arnynt yn drylwyr a’u cysuro

Ewch i’w gwefan

Cyngor i rieni ar gyfer salwch plant (nid Coronafeirws)

Mae hi’n bwysig beth bynnag yw’r sefyllfa eich bod chi’n cael cymorth meddygol ar gyfer eich plant os ydych chi’n meddwl eu bod nhw angen help.

Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi creu canllaw un-tudalen i’ch helpu i wybod lle i fynd ar gyfer symptomau gwahanol.

Lawrlwythwch y canllaw

Adnoddau i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Bwrdd Iechyd Bae Abertawe wedi creu yr adnodd yma i helpu cefnogi plant gydag anghenhion dysgu ychwagneol

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi creu canllaw i helpu rhieni i gefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD.

Lawrlwythwch y canllaw

Gweithgareddau gan Sparkle, sy’n cefnogi plant gydag anableddau

Mae Sparkle wedi creu dogfen sy’n awgrymu llwyth o weithgareddau i wneud adref gyda phlant a phobl ifanc.

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plant byddar

Mae’r National Deaf Children’s Society wedi creu y dudalen hon i helpu plant a theuluoedd byddar.

Ewch i’w gwefan

Straeon BSL gan y Royal Association for Deaf People

Mae’r Royal Association for Deaf People wedi postio cyfres o fideos ar eu tudalen Facebook sy’n cynnwys straeon yn cael eu hadrodd yn BSL. Maen nhw’n cynnwys ffefrynnau fel The Gruffalo a’r Tiger Who Came To Tea.

Ewch i’w tudalen Facebook

Diogelwch arlein

Maen’n debygol y fydd plant a phobl ifanc yn treulio mwy o amser arlein yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae gan Llywodraeth Cymru adran ar eu platfform Hwb gydag adnoddau a chyngor ar reoli amser sgrîn, a chadw’n ddiogel arlein.

Ewch i hwb

 

Neges gan y Comisiynydd Plant

Dyma neges gan Sally i bobl ifanc mewn gofal a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Ei neges yw bod eich hawliau ddim yn newid, beth bynnag sy’n mynd ymlaen yn y byd, ac mae yna pobl sydd yna i wrando os ydych chi eisiau rhannu pryderon.

Eiriolaeth

Beth bynnag sy’n digwydd yn y byd, mae gan bob plentyn a pherson ifanc sydd wedi bod mewn gofal hawl i ddweud eu dweud ar y materion sy’n eu heffeithio nhw, ac i oedolion i gymryd eu safbwyntiau o ddifrif.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd fel arfer yn byw yng Nghymru a sydd â gweithwyr cymdeithasol gael Eiriolwr Proffesiyniol Annibynnol.

Mae dau ddarparwyr yng Nghymru, NYAS a TGP Cymru.

Mae yna adnodd arlein sy’n dangos pa ddarparwr sy’n gweithio yn eich ardal.

Defnyddiwch yr adnodd

Cefnogaeth gan Lleisiau o Ofal

Mae Lleisiau o ofal yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymru sydd mewn gofal.

Maen nhw’n cynnig y gefnogaeth yma i bobl ifanc:

 • Pethau fel sgyrsiau Facebook live a Skype i drafod sut mae pobl ifanc yn teimlo
 • Cefnogaeth lles
 • Virtual hangouts
 • Gwybodaeth a chyngor

Darllenwch fwy

Cyngor Coronafeirws ar gyfer pobl ifanc sydd wedi gadael gofal

Mae’r canllaw yma yn cynnwys cyngor ar:

 • Incwm a budd-daliadau
 • Tai
 • Iechyd meddwl

Lawrlwythwch y PDF

Nwy/Trydan/Dwr

Efallai eich bod chi’n poeni am adio credyd i’ch cyfrif dwr, nwy neu trydan os ydych chi’n aros i fewn ac yn osgoi mannau cyhoeddus.

Isod mae gwybodaeth i’ch helpu i wneud hyn heb fynd i’r siop, a beth i wneud os ydych chi’n cael trafferth talu.

Dim nwy na thrydan ac yn gorfod hunanynysu

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gallai fod yn werth edrych i weld os allwch gofrestru i gael smart meter ‘talu wrth ddefnyddio’. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud taliadau ychwanegol gan ddefnyddio apiau yn hytrach na gorfod mynd allan i wneud taliad mewn siop.

Byddai angen i chi holi eich landlord/cymdeithas dai i gadarnhau eich bod yn gallu gwneud hyn.

Os nad oes mesurydd gennych a bod chi methu mynd allan i’r siop, gallwch brynu rhai côdau drwy fynd yn syth i’r adran gwasanaethau cwsmeriaid – gallwch deipio’r côd hwn mewn i’ch mesurydd presennol i wneud taliad ychwanegol.

Os ydych yn cael eich cyfri fel rhan o grŵp o unigolion yn agored i niwed, yna dylai ddarparwyr nwy a thrydan sicrhau na fyddwch o fewn peryg o gael eich darpariaeth wedi’i ddatgysylltu. Os ydych yn cael trafferth gyda’ch darpariaeth ddim yn gweithio, dylai’r cwmni geisio atal eich problem chi cyn bobl eraill. Cysylltwch gyda’ch darparwr a rhoi gwybod iddynt eich bod yn berson pregus fel fod nhw’n ymwybodol fod angen eich blaenioraethu chi.

Dim arian i dalu am nwy na thrydan (gan gynnwys mewn argyfwng)

Os byddwch yn cysylltu â’ch darparwr nwy neu drydan ac yn rhoi gwybod iddynt nad yw’r arian gennych, gallech ofyn iddynt i wneud taliad ychwanegol i’r mesurydd ar eich rhan. Bydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau, a fydd yn digwydd yn awtomatig pan fyddwch yn gwneud taliadau yn y dyfodol; ond gallwch drafod y telerau pan fyddwch yn siarad am hyn gyda’r darparwr. Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am eich incwm/unrhyw fudd-daliadau y gallech fod yn hawlio.

EDF

Os ydych yn un o gwsmeriaid EDF ac yn gweld hi’n anodd i dalu biliau nwy a thrydan, bydd y ddolen isod yn mynd â chi at Gronfa Cymorth Cwsmeriaid Ynni EDF..

https://www.edfenergytrust.org.uk/

Dŵr

Lleihau Taliadau

Os ydych yn aelod o gartref incwm isel ac yn cael budd-daliadau prawf modd, gallech fod yn gymwys i gael cymorth drwy dariff Helpu Dŵr Cymru i leihau eich biliau dŵr yn y dyfodol. Isod gwelwch ddolen i’r dudalen wê ar gyfer gwneud cais, gyda chyfleuster sgwrsio ar-lein.

https://contact.dwrcymru.com/cy-gb/helpu

Argyfwng/Nam ar y Darparwr

Os bydd argyfwng mewn perthynas â’ch darparwr dŵr, gallwch ffonio’r rhif isod yn rhad ac am ddim – 0800 281 432

Fy Nghynllunydd

Fy Nghynllunydd yw ein gwefan ar gyfer pobl ifanc mewn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal.

Mae’n esbonio eich hawliau a beth sydd angen i’r oedolion o’ch cwmpas eu gwneud i’ch helpu.

Ewch i’r gwefan

Os ydych chi’n berson ifanc yng Nghymru, a rydych chi’n gofalu am berson arall, mae’n bwysig eich bod chi’n gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael i chi. Mae gofalu am berson arall yn gyfrifoldeb mawr, felly mae’n bwysig eich bod chi’n cymryd gofal ohonoch chi hefyd.

Isod mae gwybodaeth i’ch helpu i wybod â phwy i gysylltu â nhw os ydych chi eisiau cyngor neu mwy o gefnogaeth.

 • Gofynnwch am help a chefnogaeth. Gallwch chi ofyn i aelod o’ch teulu, cymydog, grwp cefnogaeth neu gwasanaethau cymdeithasol. Gallwch ffeindio manylion cyswllt gwasanaethau cymdeithasol yma;
 • Siaradwch i’ch ysgol a gwnewch yn siwr bod nhw’n gwybod am eich rôl gofalu. Gallwch chi barhau i fynd i’r ysgol, er bod yna gorchymyn i aros adre i ran fwyaf o bobl. Y rheswm am hyn yw bod yr ysgol yn cynnig brêc pwysig i chi.
 • Os ydych chi’n gweld hi’n anodd i wneud eich gwaith ysgol, neu bod gennych chi ddim dyfais i weithio arno, neu cyswllt wê gwael, gadewch i’r ysgol i wybod am hyn hefyd.
 • Cofiwch edrych ar ôl eich hun hefyd. Mae yna llwyth o gyngor ar y brif dudalen i’ch helpu.

Os ydych chi’n gweld hi’n anodd i gael cefnogaeth, plis cysylltwch ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor a gofynnwch i siarad gydag un o’n swyddogion cyngor; bydden nhw’n gallu eich helpu.

Canllaw gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr (Carers Trust)

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi creu canllaw newydd i helpu gofalwyr ifanc.

Mae’n cynnwys help ar iechyd meddwl, bwyta’n iach a chadw’n ffit, a manylion gwasanaethau lleol i’ch helpu.

Ewch i’w gwefan

Chwarae yn y cartref

Mae chwarae yn bwysig iawn i blentyn, mae ganddynt yr hawl penodol i chwarae o dan yr UN Confensiwn Hawliau’r Plentyn.

Dyma ychydig o adnoddau i’ch helpu i ddylunio gemau a gweithgareddau er mwyn cadw chi a’ch plentyn yn iach.

Ewch i adnoddau Plentyndod Chwareus

Chwarae yn ystod lockdown

Mae’r cymdeithas chwarae rhyngwladol wedi creu adnoddau newydd i helpu rhieni cefnogi eu plant i chwarae yn ystod y lockdown.

Ewch i’r adnoddau

10 syniad chwarae ar gyfer pob oedran

Mae gan Play Hooray 10 syniad chwarae ar gyfer pob oedran cynradd.

Cer i’w gwefan

Chwarae yn yr ardd

Dyma rhestr o gemau i chwarae a gweithgareddau i wneud yn yr ardd.

Ein hoff syniad ni yw creu ‘gardd dinosor’!

Mae’r fideo isod yn dangos esiampl, ond does dim angen defnyddio’r holl blanhigion, bydd unrhywbeth lliwgar ac addurniadol sydd gennych chi o gwmpas y ty yn gwneud y tro!

Cer i’r gwefan

Pobl bach hapus

Dyma adnodd gan y BBC gyda gweithgareddau a gemau i blant ifanc iawn.

Ewch i’w gwefan

Byddwn ni’n postio fideos yn aml gyda syniadau ein tîm Cyfranogaeth am chwarae adref!

Dens, pypedau hosan, defnyddio’r bag ailgylchu, a sinemau ffug!

Creu man ymlaciol yn y ty

Rydyn ni’n gwybod bydd ein tai yn brysur ofnadwy tra bod yr ysgolion ar gau.

Felly mae gan Jordan o’n tîm Cyfranogaeth syniadau i’ch helpu i greu man tawel yn eich cartref i helpu eich plant i ymlacio, a syniadau am y pethau gallwch chi eu defnyddio i helpu.

Papur a Cherdyn

Origami, awyrennau papur, creu ty dol, a’r gêm pêl a bocs!

Syniadau i’ch helpu gyda phobl ifanc yn eu harddegau

Dyma Kath o’n tîm yn siarad am y pethau sydd wedi helpu hi wrth aros adre gyda’i phlant, sydd yn eu harddegau

Beth aeth yn dda heddiw?

Mae Kath nôl i siarad am weithgaredd da i wneud ar ddiwedd pob diwrnod.

Gofynnwch i’ch gilydd ‘beth aeth yn dda heddiw’ a gwnewch yn siwr eich bod chi’n llongyfarch eich gilydd ar y pethau positif.

Chwarae gyda dŵr

Dyma Jordan o’n tîm Cyfranogiad gyda syniadau i’ch helpu adre. Pa fath o hwyl allech chi greu adre gyda dŵr?

Creu dinas Cardfwrdd, gwneud ‘chatterboxes’ a siarad am emosiynau

Rhian sy’n rhannu ei syniadau ar greu dinas newydd o gardfwrdd, creu ‘chatterboxes’, a dechrau’r sgwrs am sut rydyn ni’n teimlo

Wynebau yn yr ardd!

Defnyddio’r deunyddiau naturiol yn yr ardd i greu wynebau doniol!

Boredom buster

Syniadau i’ch helpu pan mae’r holl syniadau eraill wedi diflannu!

Cwisiau, diwrnodau chwaraeon, a bake-offs!

Kath sy’n rhannu ffyrdd o ail-ymweld â hoff atgofion y teulu, cymryd tro i arwain ar ddiwrnod chwaraeon, a chynnal bake-off os ydych chi’n digon lwcus i brynu blawd codi!

Creu swigod!

Jordan sy’n rhannu techneg i greu swigod adre yn hawdd!

Creu cerddoriaeth gyda chynnwys eich bag ailgylchu!

Castanets potiau iogwrt, shêcyrs papur ty bach, gitar bocs grawnfwyd; sut allwch chi ddefnyddio cynnwys eich bag ailgylchu i ddechrau band teulu!?

Chwarae Synhwyraidd

Efallai bod eich plentyn yn gweld eisiau y chwarae synhwyraidd maen nhw fel arfer yn mwynhau yn yr ysgol.

Dyma Jordan o’n tîm gyda syniadau i’ch helpu i greu man synhwyraidd yn eich ty.

Darnau rhydd

Ife sbwriel yw e?  Neu offer chwarae…?  Gwyliwch y fideo am syniadau i’ch helpu i droi darnau gwahanol i chwarae rhydd!

Chwarae synhwyraidd – peintio gyda iâ a chwythu swigon trwy hosan!

Creu ffon hud

Creu byd newydd i’ch hoff degan

Gyd sydd angen arnoch i greu byd newydd i’ch hoff degan yw:

 • Eich hoff degan!
 • Cynhwysydd
 • Pethau i addurno y byd, o’r gardd neu eich wâc dyddiol

5 peth i’w wneud gyda thiwbiau papur ty bach

Beth allwch chi greu mas o hen diwbs papur ty bach?

❤️Ry'n ni'n dwlu ar hyn❤️Dyma Sophie o'n tim gyda syniadau arbennig o greadigol i ddefnyddio hen diwbiau papur ty bach!Dysgwch sut i greu:🐜Llety pryfed🚕Ceir🐇Bwni pasg👀BinocularsGwych!

Posted by Children's Commissioner for Wales on Wednesday, 8 April 2020

Pob oedran

Widgit

Mae Widgit yn eich galluogi i greu dogfennau gyda symbolau sy’n helpu cyfathrebu neges.

Mae’n rhaid tanysgrifo i’r wasanaeth, ond mae cyfnod o 21 diwrnod lle gallwch chi ei ddefnyddio am ddim.

Ewch i’w gwefan

The Maths Factor

Mae’n rhaid talu am hyn fel arfer, ond mae hwb arlein Carol Vordeman ar gael am ddim tan bod ysgolion yn ail-agor.

Mae’n cynnwys llwyth o weithgareddau a gemau maths.

Cer i’r gwefan

Hwb

Mae’ch plentyn yn gallu defnyddio ei fanylion Hwb i lawrlwytho Microsoft Office adre, a hefyd fersiwn addysgiadol o Minecraft.

Ewch i Hwb

Twinkl

Mae’r wefan yma’n un gwych gyda llawer o adnoddau dwyieithog i’ch helpu chi addysgu eich plentyn yn y cartref.

Defnyddia’r côd yma i’w ddefnyddio am ddim dros y mis nesaf – UKTWINKLHELPS

Ewch i Twinkl

CBAC

Lot o adnoddau yma, wedi eu creu ar gyfer athrawon, ar ystod eang o bynciau.

Cer i’r gwefan

Plant ifanc

Ein hadnoddau Bitw Bach

Rôl y Comisiynydd Plant yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant.

Rydyn ni wedi creu gweithgareddau newydd i helpu chi i ddysgu eich plant am eu hawliau.

Mae’n cynnwys defnyddio stori y Tri Mochyn Bach i’w helpu i ddeall eu hawl i fod yn ddiogel.

Lawrlwythwch y gweithgareddau

Cyw

Gemau, caneuon, ac adnoddau o dîm Cyw.

Cer i’w gwefan

Cbeebies

Mae gemau Cbeebies ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Maen nhw’n cynnwys jig-sôs, cwisiau, a tynnu llun.

Cer i’w gwefan

Atebol

Eisiau fideos i alluogi eich plant i wylio amser stori?

Mae playlist YouTube yma gan Atebol.

Ewch i YouTube

Gallwch ddefnyddio’r adnoddau yma i helpu plant ifanc a phlant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Creu amserlen

Mae cadw trefn ar eich diwrnod yn gallu eich helpu i aros yn iach ac yn hapus. Gall yr adnoddau yma eich helpu i greu amerslen gyda’ch plentyn.

Rydyn ni wedi eu hychwanegu nhw mewn fformatau gwahanol – PDF, Word, a JPEG. Rydyn ni’n gobeithio bydd o leiaf un ohynynt yn gweithio i chi. Os na, plis cysylltwch gyda ni a byddwn ni’n trio eich helpu.

Fy niwrnod

Lluniau gwahanol i’ch helpu chi i roi trefn ar eich diwrnod.

PDF

Word

JPEG (1/2)

JPEG (2/2)

Dydd Llun i Ddydd Gwener

Mae gan bob diwrnod colofn fel eich bod chi’n gallu ychwanegu gweithgareddau.

PDF

Word

JPEG

Nawr a Nesaf

Gallech ddefnyddio rhain i drafod beth rydych chi’n gwneud nawr ac i benderfynu beth i wneud nesaf.

PDF

Word

JPEG

Plis cysylltwch gyda ni gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cornafeirws a sut gall y sefyllfa effeithio ar blant a phobl ifanc.

Gallwch gysylltu trwy Twitter, ebost, neu neges Facebook.

Byddwn ni’n trio ein gorau i ateb eich cwestiynau, a byddwn ni’n postio’r atebion yma.

Fydd taliadau EMA yn parhau i’r rhai sy’n eu derbyn nhw?

Bydden. Ar 19 Mawrth cafon ni cadarnhad gan y  Lywodraeth y bydd taliadau EMA yn parhau.

Cau ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi postio tudalen sy’ n ateb lot o gwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â chau ysgolion.

Ewch i’w gwefan

Oes caniatad gan bobl ifanc i symud rhwng tai eu rhieni os ydy’r rhieni wedi gwahanu?

Oes. (diweddarwyd 24 Mawrth)

Mae gan fy mhlentyn anabledd cymhleth. Rydw i wedi darllen ar Facebook na fydden nhw’n derbyn triniaeth os ydyn nhw’n dal y Coronafeirws. Ydy hynny’n wir?

Rydyn ni wedi clywed gan rieni sy’n poeni ar ôl darllen canllaw newydd gan NICE (National Institure for Health and Care Excellence) ar drin cleifion gyda’r Coronafeirws.

Ond rydyn ni eisiau gwneud hi’n glir i rieni bod y canllaw ddim yn effeithio ar blant.

Beth sy’n digwydd i brydau ysgol am ddim?

Ar 22 Ebrill, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS bydd plant sy’n deilwng am brydau ysgol am ddim yn eu derbyn trwy gydol gwyliau’r haf. Am fwy o wybodaeth, cliciwch y linc isod:

Prydau Ysgol Am Ddim yn eich ardal chi

Mae gan fy mhlentyn anghenion ychwanegol ond does neb wedi cysylltu gyda fi i siarad am gefnogaeth ychwanegol. Beth ddylwn i wneud?

Dywedodd Llywodraeth Cymru ar 28 Ebrill dylai rhieni sydd eisiau ffeindio mas mwy am y gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw a’u plant gysylltu gyda’u hawdurdod addysg lleol.

Mae gennym ni banel ifanc, sef grwp o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n cwrdd i rannu syniadau newydd i helpu ni yn ein gwaith ac i graffu ar benderfyniadau y Comisiynydd.

Maen nhw hefyd wedi bod yn creu adnoddau a fideos yn ystod lockdown.

PowerPoint i blant

Diolch i Saiba am y wybodaeth yma i blant.

Mae’n esbonio beth yw’r feirws a sut i fod yn ddiogel.

Lawrlwythwch y PowerPoint

Jac a Harry – amserlenni

Dyma Jac a’i brawd Harry gyda chyngor i’ch helpu strwythuro eich amser yn ystod y lockdown.

Jac a Harry – bod yn greadigol

Mae Jac a Harry nôl i rannu y ffyrdd maen nhw wedi bod yn greadigol adre.

Awgrymiadau Gwen

Dyma Gwen yn rhannu rhai o’r fyrdd mae hi wedi bod yn cadw’n brysur.

Cyngor Ella

Dyma Ella gydw mwy o tips i’ch helpu.