Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

Dyma’n hwb gwybodaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac i deuluoedd yng Nghymru.

Sut galla i gael help ar gyfer iechyd meddwl fy mhlentyn yn ystod y cyfnod yma?

Mae cefnogaeth dal ar gael i’ch plentyn yn cynnwys cwnsela ysgol, elusennau, gwefannau, llinellau cymorth, a chyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS). Ewch i’r tab isod ‘Cyngor i blant a phobl ifanc’

Mae ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor ar agor i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, felly plis cysylltwch gyda ni os ydych chi angen cyngor neu cefnogaeth.

Rydyn ni’n rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw blentyn, person ifanc, neu unigolyn/rhywun sydd yn gofalu amdanynt ac yn teimlo fod y plentyn wedi cael ei drin yn anheg.

Cysylltwch â ni

Cyngor Iechyd meddwl

Os ydych chi eisiau help gyda’ch iechyd meddwl, dyma rhestr o wasanaethau cwnsela ym mhob ardal yng Nghymru.

Diolch i Lywodraeth Cymru am roi y rhestr yma at ei gilydd.

Gweler y dudalen yma

Pobl a gwefannau i’ch helpu

Defnyddiwch y linc isod i weld rhestr o sefydliadau a gwefannau gwahanol sy’n cynnwys help a chyngor iechyd meddwl i bobl ifanc.

Ewch i’r gwefan

Gweld, Clywed, Ymateb Cymru

Mae Gweld, Clywed, Ymateb Cymru yma i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Maent yn cynnig atgyfeiriad cyfrinachol ar-lein ac mae ganddynt linell gymorth am ddim.

Ewch i’w tudalen

Meic

Mae Meic yma i wrando arnoch chi os ydych chi’n teimlo’n bryderus neu angen help/cymorth i deimlo’n well.

Gallwch chi gysylltu gyda nhw dros y ffôn neu siarad gyda nhw ar-lein.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Meic

Childline

Mae Childline yma i wrando ar eich pryderon ac i rhoi cymorth i chi ar sut i ymdopi.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Childline

Papyrus

Mae Papyrus yn elusen genedlaethol sy’n atal hunanladdiad ifanc ledled y DU. Maent yn darparu cefnogaeth a chyngor cyfrinachol i bobl ifanc sy’n cael trafferth â meddyliau am hunanladdiad, ac unrhyw un sy’n poeni am berson ifanc.

Ewch i’w tudalen

Mind

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi creu tudalen newydd i bobl ifanc sy’n pryderu am y coronafeirws.

Ewch i’w tudalen

Young minds

Mae cyngor yna gan Young Minds i’ch helpu chi ymdopi yn ystod y cyfnod yma

Ewch i’w gwefan

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd ar-lein sy’n hyrwyddo’r adnoddau digidol niferus sydd wedi cael eu gynllunio’n benodol i gefnogi pobl ifanc gyda’u hiechyd meddwl dros y cyfnod heriol yma.

Mae’r pecyn cymorth yma’n cysylltu pobl ifanc rhwng 11-25 oed gyda gwefannau, apiau a llinellai cymorth er mwyn adeiladu ystwythder ac i’w cefnogi drwy bandemic y Coronafeirws a thu hwnt.

Ymweld a’r dudalen

Platfform4YP

Mae Platfform4YP yn brosiect sydd wedi i’w gwneud gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r wefan yma yn rhoi’r cyfle i fobl ifanc gael clywed eu lleisiau ac i rannu eu straeon a’u syniadau gyda’u gilydd a’r byd.

Mae’r cynnwys sydd yn eich helpu gyda’ch iechyd meddwl yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Ewch i’r wefan

Llamau – Di-Gartrefedd pobl ifanc

Os ydy di-gartrefedd yn peri risg i chi, ffoniwch llinell gymorth Llamau.

Ewch i’w gwefan

Delio ag emosiynau cymysg y cyfnod cloi

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan was creu poster defnyddiol sy’n esbonio sut i delio ag emosiynau cymysg yn ystod cyfnodau clo a thrwy’r pandemig. Cliciwch i linc i lawrlwytho.

Lawrlwythwch y poster

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu taflen fydd yn rhoi gwybodaeth a chyngor i chi am y brechlyn. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy:

Brechlyn Covid-19 i Blant a Phobl Ifanc rhwng 12 a 15 oed

Mae’r daflen isod yn rhoi gwybodaeth i chi ar ôl i chi gael eich brechlyn Covid-19:

Ar ôl eich brechlyn COVID-19

Hefyd mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu taflen gyda gwybodaeth hygyrch am y brechlyn. I ddarganfod mwy cliciwch ar y linc isod:

Adnoddau Hygyrch Brechlyn Covid-19

Yn yr haf, bydd pobl ifanc Cymru yn sefyll arholiadau.

Os ydych chi’n poeni am eich arholiadau neu eich gwaith cwrs y person gorau i siarad gyda nhw yw eich Pennaeth Blwyddyn neu diwtor personol yn eich ysgol neu coleg.

Mae yna opsiynau ar gael os nad ydych chi’n barod i sefyll eich arholiadau i gyd yn yr haf.

Gallwch chi hefyd cysylltu gyda Gyrfa Cymru i gael cyngor ar yr opsiynau sydd gennych chi. Gallwch chi sgyrsio arlein neu ar y ffôn, neu anfon ebost.

Mae gan hwb cynnwys Llywodraeth Cymru, Dal i Ddysgu, gwybodaeth, cyngor, ac awgrymiadau i helpu pobl ifanc sy’n sefyll arholiadau.

Os ydych chi’n poeni ac eisiau rhywun i siarad gyda nhw, cysylltwch gyda Meic arlein neu dros y ffôn.

Gwnewch yn siwr bod chi’n siarad gyda rhywun am unrhyw bryderon sydd gennych chi, a gofynnwch am help.

 

 

Beth os na alla i fynd i’r gwaith gan mod i’n gorfod hunan-ynysu neu mae fy mhlentyn adref o’r ysgol ar gyfnod o hunan-ynysu?

Yng Nghymru mae Cynllun Cymorth Hunanynysu i reiny sydd ar incwm isel neu’n wynebu caledi ariannol pan yn gorfod hunan-ynysu.

Fe ddechreuodd y cynllun yma i reiny oedd wedi derbyn newyddion gan Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru. Mae e nawr wedi ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i warchod eu plant oherwydd bod achosion coronafeirws yn eu hysgolion neu yn eu lleoliad gofal plant.

Beth sy’n digwydd i addysg fy mhlentyn os ydyn nhw’n gorfod hunan-ynysu?

Dylen nhw fod yn derbyn gwaith a chefnogaeth oddi wrth yr ysgol yn ystod y tymor. Os nad ydych chi’n siwr beth sy’n cael ei roi fel gwaith, neu os ydy’ch plentyn ddim yn deall y gwaith, yna cysylltwch gyda’r ysgol a gofyn am gymorth. Fe fedrwch chi ofyn i’r ysgol am gymorth hefyd os nad oes gan eich plentyn yr hyn sydd ei angen i gwblhau’r gwaith, megis laptop neu iPad. Efallai y gall eich hysgol fenthyg eitemau o’r fath.

Ydy fy mhlentyn dal yn medru derbyn cinio ysgol am ddim os ydyn nhw’n gorfod hunan-ynysu?

Ydyn, os ydyn nhw’n derbyn cinio ysgol am ddim fel arfer, fe fyddan nhw’n cael cynnig yr un lefel o gefnogaeth wnaethoch chi dderbyn yn ystod yr haf ac yn ystod gwyliau ysgol arall. Efallai mai taliad fydd hwn, neu daleb (voucher) neu parsel o fwyd. Am fwy o wybodaeth ar sut i gael mynediad i’r gefnogaeth yma yn eich hardal leol, dyma wefan yn llawn gwybodaeth: gwefan.

Gweld, Clywed, Yamteb Cymru

Mae Gweld, Clywed, Ymateb Cymru yma i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Maent yn cynnig atgyfeiriad cyfrinachol ar-lein ac mae ganddynt linell gymorth am ddim.

Ewch i’w tudalen

Lein Gymorth BAME Cymru

Lein gymorth amlieithog genedlaethol yw Lein Gymorth BAME Cymru; mae’n cael ei darparu gan bartneriaeth rhwng EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru), Women Connect First, ProMo Cymru, y Sefydliad Henna a sefydliadau BAME (Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) eraill i gynnig gwybodaeth i bobl BAME a’u hatgyfeirio a’u mynegbostio at gyngor arbenigol a sefydliadau cymunedol a rhai’r brif ffrwd. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng Cronfa Argyfwng y Sector Gwirfoddol. Prosiect arbrofol dros chwe mis yw hwn i ddechrau, a’r nod yw ymateb i’r effaith anghyfartal o drwm y mae Pandemig Coronafirws yn ei chael ar gymunedau BAME.

Bwriedir y lein gymorth hon ar gyfer unrhywun dros 18 oed sy’n byw yng Nghymru, yn enwedig os ydych chi’n eich ystyried eich hun yn rhywun Du, Asiaidd neu o Leiafrif Ethnig, neu os carech chi siarad â rhywun mewn iaith arall heblaw am y Gymraeg neu’r Saesneg.

Cer i wefan Lein Gymorth BAME Cymru

Beth yw mygydau?

Mae mygydau yn gorchuddio eich wyneb. Gallwch brynu rhain neu fedrwch chi wneud un eich hun. Gallant fod yn rhai un-tro neu rhai fedrwch chi eu golchi.

Mae mygydau’n gallu helpu atal y coronafeirws rhag lledaenu pryd mae angen i bobl bod yn agos at ei gilydd. Maen nhw ond yn gweithio pryd maen nhw’n cael eu defnyddio yn iawn. Mae angen i chi:

 • Golchi eich dwylo cyn gwisgo eich mwgwd
 • Gorchuddio eich ceg a’ch trwyn wrth wisgo’r mwgwd
 • Rhoi e mewn lle diogel fel bag plastig pan nad ydych yn ei wisgo
 • Os oes gennych chi fwgwd gallwch chi gochi, golchwch eich mwgwd yn aml.
 • Os oes gennych chi fwgwd un-tro, gwnewch yn siwr eich bod chi’n rhoi e yn bin ar ôl ei ddefnyddio.

Beth os rydw i fethu gwisgo mwgwd?

 • Efallai byddwch chi fethu gwisgo mwgwd oherwydd eich iechyd neu anabledd, neu oherwydd y ffordd rydych chi’n cyfathrebu gydag eraill.
 • Does dim angen i chi ddweud wrth bobl ifanc arall eich rheswm dros beidio gwisgo mwgwd os nad ydych chi eisiau.
 • Cofiwch i gadw at y rheolau arall megis golchi’ch dwylo a chadw’ch pellter ble bod angen.

Beth ddylwn i wneud os rydw i’n gweld rhywun sydd ddim yn gwisgo mwgwd?

Efallai bod ganddynt gyflwr meddygol neu anabledd sy’n golygu bod dim angen iddyn nhw wisgo mwgwd. Mae ganddynt yr hawl i breifatrwydd. Peidiwch ofyn iddyn nhw pam nad oes angen iddyn nhw wisgo un.

Beth os rwy’n dal i fecso?

Os ydych chi’n becso, fedrwch chi:

 • Gysylltu â Meic ar gyfer cyngor a chefnogaeth. Fedrwch chi alw 080880 23456 am ddim neu siarad ar-lein.
 • Gysylltu â Childline os ydych chi’n becso neu’n drist. Fedrwch chi alw 0800 1111 am ddim neu siarad â chownselydd ar eu gwefan.

Os ydych chi’n teimlo eich bod chi wedi cael eich drin yn annheg, fedrwch chi gysylltu a’n tîm Ymchwiliadau a Chyngor trwy alw neu drwy e-bostio.

Pa hawliau sy’n berthnasol yma?

Mae gennych yr hawl o dan yr CCUHP i’ch iechyd ac i oroesi. Dyna pam mae yna mesurau i gadw pawb yn ddiogel i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae gennych yw hawl hefyd i gael dy drin yn deg a derbyn cefnogaeth os oes gennych chi anabledd. Dyna pam na fydd hi’n orfodol i chi wisgo mwgwd os mae’ch iechyd neu anabledd yn atal chi rhag neud.

Mae gennych yw hawl i breifatrwydd. Does dim angen i chi ddweud wrth bobl eich rheswm dros beidio gwisgo mwgwd.

Mae gennych yr hawl i fod yn ddiogel. Yn ogystal â chael eich diogelu rhag y feirws, dylech hefyd cael eich diogelu rhag bwlio am unrhyw reswm. Ddylai neb cael eu bwlio am beidio gwisgo mwgwd. Ddylai neb cael eu bwlio am y math o fwgwd maen nhw’n gwisgo. Dywedwch wrth rywun os mae hyn yn digwydd er mwyn iddyn nhw ddiogelu chi.

 

Adnoddau i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Bwrdd Iechyd Bae Abertawe wedi creu yr adnodd yma i helpu cefnogi plant gydag anghenhion dysgu ychwagneol

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi creu canllaw i helpu rhieni i gefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD.

Lawrlwythwch y canllaw

Gweithgareddau gan Sparkle, sy’n cefnogi plant gydag anableddau

Mae Sparkle wedi creu dogfen sy’n awgrymu llwyth o weithgareddau i wneud adref gyda phlant a phobl ifanc.

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plant byddar

Mae’r National Deaf Children’s Society wedi creu y dudalen hon i helpu plant a theuluoedd byddar.

Ewch i’w gwefan

 

 

Pob oedran

Pecynnau Dysgu Gartref CPC

Rôl y Comisiynydd Plant yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant ac rydyn ni wedi gwneud set o weithgareddau newydd dysgu o’ch cartref i’ch helpu chi i gyflwyno’ch plant i’w hawliau gartref.

Bitw Bach – Cyfnod Sylfaen

Rydyn ni wedi creu dau opsiwn er mwyn i blant rhwng 3 a 7 mlwydd oed allu parhau i ddysgu am hawliau plant o gartref.

Pecyn Dysgu o Gartref Bitw Bach

Llyfr Gwaith Dysgu o Gartref Bitw Bach

Cyfnod Allweddol 2

Rydyn ni wedi creu Fy Llyfryn Hawliau Plant i blant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed fel gallent barhau gyda’u dysgu am hawliau o gartref.

Llyfryn Hawliau Dysgu o Gartref CA2

Hwb

Mae’ch plentyn yn gallu defnyddio ei fanylion Hwb i lawrlwytho Microsoft Office adre, a hefyd fersiwn addysgiadol o Minecraft.

Ewch i Hwb

CBAC

Lot o adnoddau yma, wedi eu creu ar gyfer athrawon, ar ystod eang o bynciau.

Cer i’r gwefan

Plant ifanc

Ein hadnoddau Bitw Bach

Rôl y Comisiynydd Plant yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant.

Rydyn ni wedi creu gweithgareddau newydd i helpu chi i ddysgu eich plant am eu hawliau.

Mae’n cynnwys defnyddio stori y Tri Mochyn Bach i’w helpu i ddeall eu hawl i fod yn ddiogel.

Lawrlwythwch y gweithgareddau

Cyw

Gemau, caneuon, ac adnoddau o dîm Cyw.

Cer i’w gwefan

Cbeebies

Mae gemau Cbeebies ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Maen nhw’n cynnwys jig-sôs, cwisiau, a tynnu llun.

Cer i’w gwefan

Atebol

Eisiau fideos i alluogi eich plant i wylio amser stori?

Mae playlist YouTube yma gan Atebol.

Ewch i YouTube

Chwarae yn y cartref

Mae chwarae yn bwysig iawn i blentyn, mae ganddynt yr hawl penodol i chwarae o dan yr UN Confensiwn Hawliau’r Plentyn.

Dyma ychydig o adnoddau i’ch helpu i ddylunio gemau a gweithgareddau er mwyn cadw chi a’ch plentyn yn iach.

Ewch i adnoddau Plentyndod Chwareus

Chwarae yn ystod lockdown

Mae’r cymdeithas chwarae rhyngwladol wedi creu adnoddau newydd i helpu rhieni cefnogi eu plant i chwarae yn ystod y pandemig.

Ewch i’r adnoddau

10 syniad chwarae ar gyfer pob oedran

Mae gan Play Hooray 10 syniad chwarae ar gyfer pob oedran cynradd.

Cer i’w gwefan

Chwarae yn yr ardd

Dyma rhestr o gemau i chwarae a gweithgareddau i wneud yn yr ardd.

Ein hoff syniad ni yw creu ‘gardd dinosor’!

Mae’r fideo isod yn dangos esiampl, ond does dim angen defnyddio’r holl blanhigion, bydd unrhywbeth lliwgar ac addurniadol sydd gennych chi o gwmpas y ty yn gwneud y tro!

Cer i’r gwefan

Pobl bach hapus

Dyma adnodd gan y BBC gyda gweithgareddau a gemau i blant ifanc iawn.

Ewch i’w gwefan

Mae’r gwasanaethau sy’n dy gefnogi di a’r bobl sy’n gweithio ynddyn nhw yn dal yno – ond efallai bydden nhw’n gweithio mewn ffordd wahanol.

Mae gen ti dy hawliau o hyd, ac mae’n bwysig bod unrhyw oedolyn sy’n gweithio i’th gefnogi di yn gweithio er dy les pennaf. Mae’n bwysig bod oedolion yn gwrando ar dy farn, dy ddymuniadau a’th deimladau, a’th fod ti’n cael help i fod yn rhan o benderfyniadau sy’n cael eu gwneud am dy fywyd.

Bod mewn cysylltiad ag oedolion sy’n dy helpu;

Falle bydd dy weithiwr cymdeithasol neu dy weithiwr cymorth yn dod i ymweld â thi. Am nawr, efallai bydd eu hymweliad yn digwydd yn yr awyr agored. Efallai byddan nhw’n gwisgo mwgwd. Mae hynny i ddiogelu’r ddau ohonoch chi, i’ch amddiffyn chi rhag y Coronafeirws.

Mae’n bwysig dy fod ti’n gwybod sut i gysylltu â’th weithiwr cymdeithasol. Os nad wyt ti’n gwybod sut mae cysylltu â’th weithiwr cymdeithasol, siarad â’th ofalwyr, dy eiriolwr, neu ffonia dy Dîm Dyletswydd Awdurdod Lleol. Os wyt ti’n methu cysylltu, gallet ti gysylltu â’n Tîm Ymchwiliadau a Chyngor.

Cyfarfodydd pwysig, fel adolygiadau a chynlluniau;

Byddi di’n dal i gael dy adolygiadau gyda’th weithiwr cymdeithasol a’th IRO. Gallai hynny ddigwydd trwy alwad fideo. Os wyt ti braidd yn ansicr am hynny, gofyn i’th weithiwr cymdeithasol am alwad i ymarfer, neu siarad â’th weithiwr cymdeithasol, dy eiriolwr, dy IRO neu oedolyn rwyt ti’n trystio ymlaen llaw i rannu dy bryderon. Mae’n bwysig bod dy lais yn cael ei glywed yn y cyfarfodydd yma, a dylet ti gael gwybod am unrhyw newidiadau i’r ffordd o’u cynnal.

Falle dy fod ti’n gweld eisiau trefn ddyddiol addysg a gweld ffrindiau. Os oes gen ti weithiwr cymdeithasol, rwyt ti’n gallu mynd i Glybiau Gwyliau yn ystod yr Haf. Gall dy weithiwr cymdeithasol helpu gyda hyn.

Eiriolaeth

Beth bynnag sy’n digwydd yn y byd, mae gan bob plentyn a pherson ifanc sydd wedi bod mewn gofal hawl i ddweud eu dweud ar y materion sy’n eu heffeithio nhw, ac i oedolion i gymryd eu safbwyntiau o ddifrif.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd fel arfer yn byw yng Nghymru a sydd â gweithwyr cymdeithasol gael Eiriolwr Proffesiyniol Annibynnol.

Mae dau ddarparwyr yng Nghymru, NYAS a TGP Cymru.

Mae yna adnodd arlein sy’n dangos pa ddarparwr sy’n gweithio yn eich ardal.

Defnyddiwch yr adnodd

Cefnogaeth gan Lleisiau o Ofal

Mae Lleisiau o ofal yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymru sydd mewn gofal.

Maen nhw’n cynnig y gefnogaeth yma i bobl ifanc:

 • Pethau fel sgyrsiau Facebook live a Skype i drafod sut mae pobl ifanc yn teimlo
 • Cefnogaeth lles
 • Virtual hangouts
 • Gwybodaeth a chyngor

Darllenwch fwy

Nwy/Trydan/Dwr

Efallai eich bod chi’n poeni am adio credyd i’ch cyfrif dwr, nwy neu trydan os ydych chi’n gorfod hunan-ynysu.

Isod mae gwybodaeth i’ch helpu i wneud hyn heb fynd i’r siop, a beth i wneud os ydych chi’n cael trafferth talu.

Dim nwy na thrydan ac yn gorfod hunanynysu

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gallai fod yn werth edrych i weld os allwch gofrestru i gael smart meter ‘talu wrth ddefnyddio’. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud taliadau ychwanegol gan ddefnyddio apiau yn hytrach na gorfod mynd allan i wneud taliad mewn siop.

Byddai angen i chi holi eich landlord/cymdeithas dai i gadarnhau eich bod yn gallu gwneud hyn.

Os nad oes mesurydd gennych a bod chi methu mynd allan i’r siop, gallwch brynu rhai côdau drwy fynd yn syth i’r adran gwasanaethau cwsmeriaid – gallwch deipio’r côd hwn mewn i’ch mesurydd presennol i wneud taliad ychwanegol.

Os ydych yn cael eich cyfri fel rhan o grŵp o unigolion yn agored i niwed, yna dylai ddarparwyr nwy a thrydan sicrhau na fyddwch o fewn peryg o gael eich darpariaeth wedi’i ddatgysylltu. Os ydych yn cael trafferth gyda’ch darpariaeth ddim yn gweithio, dylai’r cwmni geisio atal eich problem chi cyn bobl eraill. Cysylltwch gyda’ch darparwr a rhoi gwybod iddynt eich bod yn berson pregus fel fod nhw’n ymwybodol fod angen eich blaenioraethu chi.

Dim arian i dalu am nwy na thrydan (gan gynnwys mewn argyfwng)

Os byddwch yn cysylltu â’ch darparwr nwy neu drydan ac yn rhoi gwybod iddynt nad yw’r arian gennych, gallech ofyn iddynt i wneud taliad ychwanegol i’r mesurydd ar eich rhan. Bydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau, a fydd yn digwydd yn awtomatig pan fyddwch yn gwneud taliadau yn y dyfodol; ond gallwch drafod y telerau pan fyddwch yn siarad am hyn gyda’r darparwr. Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am eich incwm/unrhyw fudd-daliadau y gallech fod yn hawlio.

EDF

Os ydych yn un o gwsmeriaid EDF ac yn gweld hi’n anodd i dalu biliau nwy a thrydan, bydd y ddolen isod yn mynd â chi at Gronfa Cymorth Cwsmeriaid Ynni EDF.

https://www.edfenergytrust.org.uk/

Dŵr

Lleihau Taliadau

Os ydych yn aelod o gartref incwm isel ac yn cael budd-daliadau prawf modd, gallech fod yn gymwys i gael cymorth drwy dariff Helpu Dŵr Cymru i leihau eich biliau dŵr yn y dyfodol. Isod gwelwch ddolen i’r dudalen wê ar gyfer gwneud cais, gyda chyfleuster sgwrsio ar-lein.

https://contact.dwrcymru.com/cy-gb/helpu

Argyfwng/Nam ar y Darparwr

Os bydd argyfwng mewn perthynas â’ch darparwr dŵr, gallwch ffonio’r rhif isod yn rhad ac am ddim – 0800 281 432

Fy Nghynllunydd

Fy Nghynllunydd yw ein gwefan ar gyfer pobl ifanc mewn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal.

Mae’n esbonio eich hawliau a beth sydd angen i’r oedolion o’ch cwmpas eu gwneud i’ch helpu.

Ewch i’r gwefan

Cyngor a Chefnogaeth Ychwnaegol

Os ydych chi’n berson ifanc yng Nghymru, a rydych chi’n gofalu am berson arall, mae’n bwysig eich bod chi’n gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael i chi. Mae gofalu am berson arall yn gyfrifoldeb mawr, felly mae’n bwysig eich bod chi’n cymryd gofal ohonoch chi hefyd.

Isod mae gwybodaeth i’ch helpu i wybod â phwy i gysylltu â nhw os ydych chi eisiau cyngor neu mwy o gefnogaeth.

 • Gofynnwch am help a chefnogaeth. Gallwch chi ofyn i aelod o’ch teulu, cymydog, grwp cefnogaeth neu gwasanaethau cymdeithasol.
 • Siaradwch i’ch ysgol a gwnewch yn siwr bod nhw’n gwybod am eich rôl gofalu. Gallwch chi barhau i fynd i’r ysgol, er bod yna gorchymyn i aros adre i ran fwyaf o bobl. Y rheswm am hyn yw bod yr ysgol yn cynnig brêc pwysig i chi.
 • Os ydych chi’n gweld hi’n anodd i wneud eich gwaith ysgol, neu bod gennych chi ddim dyfais i weithio arno, neu cyswllt wê gwael, gadewch i’r ysgol i wybod am hyn hefyd.
 • Cofiwch edrych ar ôl eich hun hefyd. Mae yna llwyth o gyngor ar y brif dudalen i’ch helpu.

Os ydych chi’n gweld hi’n anodd i gael cefnogaeth, plis cysylltwch ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor a gofynnwch i siarad gydag un o’n swyddogion cyngor; bydden nhw’n gallu eich helpu.

Canllaw gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr (Carers Trust)

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi creu canllaw newydd i helpu gofalwyr ifanc.

Mae’n cynnwys help ar iechyd meddwl, bwyta’n iach a chadw’n ffit, a manylion gwasanaethau lleol i’ch helpu.

Ewch i’w gwefan

Ers dechrau’r pandemig yn Mawrth 2020, rydyn ni wedi clywed lleisiau miloedd o blant a phobl ifanc trwy ein holiaduron Coronafeirws a Fi.

Darllenwch fwy am rhain ac y ffyrdd eraill rydyn ni wedi gwrando ar, a helpu plant yn ystod y pandemig.

Byddwn ni’n postio fideos yn aml gyda syniadau ein tîm Cyfranogaeth am chwarae adref!

Dens, pypedau hosan, defnyddio’r bag ailgylchu, a sinemau ffug!

Creu man ymlaciol yn y ty

Rydyn ni’n gwybod bydd ein tai yn brysur ofnadwy tra bod yr ysgolion ar gau.

Felly mae gan Jordan o’n tîm Cyfranogaeth syniadau i’ch helpu i greu man tawel yn eich cartref i helpu eich plant i ymlacio, a syniadau am y pethau gallwch chi eu defnyddio i helpu.

Papur a Cherdyn

Origami, awyrennau papur, creu ty dol, a’r gêm pêl a bocs!

Syniadau i’ch helpu gyda phobl ifanc yn eu harddegau

Dyma Kath o’n tîm yn siarad am y pethau sydd wedi helpu hi wrth aros adre gyda’i phlant, sydd yn eu harddegau

Beth aeth yn dda heddiw?

Mae Kath nôl i siarad am weithgaredd da i wneud ar ddiwedd pob diwrnod.

Gofynnwch i’ch gilydd ‘beth aeth yn dda heddiw’ a gwnewch yn siwr eich bod chi’n llongyfarch eich gilydd ar y pethau positif.

Chwarae gyda dŵr

Dyma Jordan o’n tîm Cyfranogiad gyda syniadau i’ch helpu adre. Pa fath o hwyl allech chi greu adre gyda dŵr?

Creu dinas Cardfwrdd, gwneud ‘chatterboxes’ a siarad am emosiynau

Rhian sy’n rhannu ei syniadau ar greu dinas newydd o gardfwrdd, creu ‘chatterboxes’, a dechrau’r sgwrs am sut rydyn ni’n teimlo

Wynebau yn yr ardd!

Defnyddio’r deunyddiau naturiol yn yr ardd i greu wynebau doniol!

Boredom buster

Syniadau i’ch helpu pan mae’r holl syniadau eraill wedi diflannu!

Cwisiau, diwrnodau chwaraeon, a bake-offs!

Kath sy’n rhannu ffyrdd o ail-ymweld â hoff atgofion y teulu, cymryd tro i arwain ar ddiwrnod chwaraeon, a chynnal bake-off os ydych chi’n digon lwcus i brynu blawd codi!

Creu swigod!

Jordan sy’n rhannu techneg i greu swigod adre yn hawdd!

Creu cerddoriaeth gyda chynnwys eich bag ailgylchu!

Castanets potiau iogwrt, shêcyrs papur ty bach, gitar bocs grawnfwyd; sut allwch chi ddefnyddio cynnwys eich bag ailgylchu i ddechrau band teulu!?

Chwarae Synhwyraidd

Efallai bod eich plentyn yn gweld eisiau y chwarae synhwyraidd maen nhw fel arfer yn mwynhau yn yr ysgol.

Dyma Jordan o’n tîm gyda syniadau i’ch helpu i greu man synhwyraidd yn eich ty.

Darnau rhydd

Ife sbwriel yw e?  Neu offer chwarae…?  Gwyliwch y fideo am syniadau i’ch helpu i droi darnau gwahanol i chwarae rhydd!

Chwarae synhwyraidd – peintio gyda iâ a chwythu swigon trwy hosan!

Creu ffon hud

Creu byd newydd i’ch hoff degan

Gyd sydd angen arnoch i greu byd newydd i’ch hoff degan yw:

 • Eich hoff degan!
 • Cynhwysydd
 • Pethau i addurno y byd, o’r gardd neu eich wâc dyddiol

5 peth i’w wneud gyda thiwbiau papur ty bach

Beth allwch chi greu mas o hen diwbs papur ty bach?

❤️Ry'n ni'n dwlu ar hyn❤️Dyma Sophie o'n tim gyda syniadau arbennig o greadigol i ddefnyddio hen diwbiau papur ty bach!Dysgwch sut i greu:🐜Llety pryfed🚕Ceir🐇Bwni pasg👀BinocularsGwych!

Posted by Children's Commissioner for Wales on Wednesday, 8 April 2020