Profiadau plant anabl

Darllenwch yr adroddiad

Darllenwch fersiwn hawdd i’w ddarllen

Darllenwch fersiwn symbolau

BSL AR WAELOD Y DUDALEN

Ym mis Mawrth 2020 cafodd cyfyngiadau symud eu cyflwyno yng Nghymru oherwydd y Coronafeirws.

Roedden ni eisiau gwybod sut roedd y cyfnod clo yma yn effeithio ar yr holl blant a phobl ifanc ar draws Cymru.

Felly fe lunion ni arolwg ar gyfer plant a phobl ifanc o’r enw Coronafeirws a Fi.

Fe wnaeth pobl eraill ein helpu i baratoi’r arolwg hefyd, a dweud wrth blant a phobl ifanc amdano fe:

  • Llywodraeth Cymru
  • Senedd Ieuenctid Cymru
  • Plant yng Nghymru

Atebodd dros 23,000 o blant a phobl ifanc yr arolwg.

Profiadau plant anabl

Yn y wybodaeth hon, rydym yn rhannu barn plant a phobl ifanc anabl.

Rydym wedi edrych i weld a oeddent yn teimlo’n wahanol am bethau o gymharu â phlant a phobl ifanc a ddywedodd nad oed ganddynt anabledd.

Dywedodd plant a phobl ifanc anabl am pethau da a phethau drwg digwyddodd tra roedden nhw’n aros gartref. Mwynhaodd plant a phobl ifanc anabl pethau gwahanol gartref.

Wnaethon nhw fwynhau:

• Siarad â’u teulu a ffrindiau

• Ymarfer corff

• Gwneud gweithgareddau ysgol

• Chwarae a bod yn greadigol

Teimlodd plant a phobl ifanc anabl bod rhai pethau’n fwy anodd gartref. Roedden nhw eisiau:

• Mwy o gymorth i fynd ar-lein a gwneud gwaith ysgol

• Mwy o wybodaeth am bethau i wneud yn y tŷ

• Help i dderbyn y bwyd sydd angen.

Roedd plant a phobl ifanc anabl yn fwy debygol o:

• Boeni am y coronafeirws

• Teimlo’n drist ac yn poeni

• Gweld eisiau gwasanaethau arall roedden nhw’n defnyddio fel arfer

• Teimlo’n llai hyderus am eu gwaith ysgol. Beth fydd Sally yn gwneud nesaf?

Bydd Sally yn gofyn i Lywodraeth Cymru i feddwl sut y gallant gefnogi plant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol i wneud eu gwaith ysgol.

Bydd Sally yn parhau i ofyn i Lywodraeth Cymru i weithio ar gynllun i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y bwyd sydd ei angen arnynt.

Mae Sally eisiau i wasanaethau wneud eu gwybodaeth yn glir fel y gall plant a phobl ifanc anabl gael cefnogaeth pan fyddant yn drist neu’n bryderus.

BSL