Adroddiad Blynyddol 2018

Darllenwch yr adroddiad 

Mae ein hadroddiad blynyddol ar gael i’w ddarllen yma.

Cipolwg ar ein blwyddyn

 • Gwrando ar 9443 plant a phobl ifanc ledled Cymru
 • Helpu 554 plentyn unigol trwy ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor
 • Asesu gwelliannau hygyrchedd cadair olwyn mewn ysgolion
 • Cyhoeddi adroddiad ‘Stori Sam’, sy’n tanlinellu profiadau 2000 o blant o fwlio, datblygu adnoddau gwrthfwlio i ysgolion a chynnal arddangosfa yn y Senedd
 • Cyflwyno tystiolaeth newydd ar brofiadau plant o chwarae a hamdden
 • Datblygu adnoddau pwerus a senstif i ysgolion ar Daclo Islamoffobia sydd wedi newid dealltwriaeth ac agwedd plant
 • Gwrando ar brofiadau plant gydag anableddau dysgu, a’u teuluoedd, wrth iddyn nhw symud i oedolaeth
 • Sicrhau dyletswydd cyfriethiol newydd hawliau plant yn rhan o ddarpariaeth addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Sicrhau cyfleoedd ac arian ychwanegol i bobl ifanc sy’n gadael gofal
 • Sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal wedi cael cyfle i ddweud eu dweud trwy’r holiadur Bright Spots
 • Gweithio gyda chyrff cyhoeddus, yn cynnwys byrddau iechyd, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Carchar Parc, Amgueddfa Cymru, ac awdurdodau lleol i hybu Dull Hawliau Plant
 • Cyhoeddi canllaw newydd i ysgolion ar Ddull Hawliau Plant, a chefnogi miloedd o blant a’u hathrawon i ddysgu mwy am hawliau plant a dylanwadu ar ein gwaith trwy ein cynlluniau Llysgenhadon llwyddiannus
 • Creu teclun hunan-asesu gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i helpu cyrff cyhoeddus cyfuno eu gwaith ar hawliau plant gyda’u gwaith ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Ymyrryd er mwyn amddiffyn Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol
 • Cefnogi ysgolion cynradd i greu clybiau newydd sy’n pontio’r cenedlaethau
 • Gweithio gyda phwyllgor Eco ysgol gynradd i asesu i ba raddau rydyn ni’n ecogyfeillgar, a newid ein hymarfer o ganlyniad
 • Cael ein hadnabod fel cyflogwr sy’n talu’r Cyflog Byw
 • Sichrau 763 darn o sylw yn y wasg

Argymhellion

Mae’r adroddiad yn gwneud 15 argymhelliad i Lywodraeth Cymru.

Dyma fideo sy’n eu crynhoi:

Os ydych chi angen yr adroddiad mewn fformat gwahanol, neu eisiau mwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 765600 neu ebostiwch post@complantcymru.org.uk