Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Comisiynydd Plant yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid ei chynnig gofal plant

Dylai pob plentyn tair a phedair oed yng Nghymru gael yr un cyfle i dderbyn gofal plant o ansawdd uchel, […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant yn tanlinellu profiadau o fwlio

Y Comisiynydd Plant yn bwrw goleuni ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru ac yn galw am […]

Darllenwch Fwy

Ymateb y Comisiynydd i adolygiad yr Ustus Goddard

Mewn ymateb i ganfyddiadau 'Adolygiad Macur', mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi pwysleisio y dylai lleisiau a phrofiadau'r dioddefwyr fod yn allweddol wrth lywio ymatebion llywodraethau a gwasanaethau statudol yn y maes hwn.

Darllenwch Fwy

Grwp sy’n pontio’r cenedlaethau mewn digwyddiad yn y Senedd

Mae'r grwp Clwb Ni, sy'n cynnwys plant a phobl hyn, yn brysur yn cwrdd â'r Comisiynydd Plant a'r Comisiynydd Pobl Hyn yn y Senedd i rannu eu profiadau.

Darllenwch Fwy

Mae’r Comisiynydd yn galw am amddiffyniad cyfartal i blant

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi nodi Diwrnod Byd'eang y Plant trwy annog Cymru i arwain y ffordd ym maes hawliau plant a dod yn genedl gyntaf o fewn y Deyrnas Unedig i ddileu amddiffyniad cyfreithiol 'cosb resymol' yn erbyn plant.

Darllenwch Fwy

Dylai Cymru roi blaenoriaeth i’w phlant sy’n derbyn gofal

Dylai Cymru roi blaenoriaeth i'w phlant sy'n derbyn gofal; dyna neges Comisiynydd Plant newydd Cymru wrth iddi lansio ei Hadroddiad Blynyddol.

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant Cymru yn cyflwyno neges ddigysur i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn

Mae gormod o blant yn Nghymru yn methu cael plentyndod teilwng oherwydd effeithiau beichus tlodi plant '“ dyma'r neges ddigysur sy'n cael ei chyflwyno i'r CU heddiw (1 Gorffennaf 2015) gan Sally Holland, comisiynydd plant newydd Cymru.

Darllenwch Fwy

Ymateb i adroddiad ‘How Safe 2015’ yr NSPCC

'O'r ffigurau yma mae'n edrych yn debyg fod plant, pobl ifanc ac oedolion sydd wedi goroesi cam-drin mewn plentyndod, yn ymddiried mwy yn y system gyfiawnder ac yn teimlo y bydd pobl yn gwrando ac yn eu cymryd o ddifri pan fyddan nhw'n siarad allan.

Darllenwch Fwy

Dysgu’r Gwersi: Ymchwiliad Pallial

Bydd adroddiad a gyhoeddir gan Gomisiynydd Plant Cymru heddiw (12 Ionawr 2015) yn mynd ati am y tro cyntaf i geisio canfod gwersi y gallai unrhyw ymgyrch yn y dyfodol eu dysgu. Mae'r adroddiad hefyd yn edrych ar oblygiadau Ymgyrch Pallial i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau gofal.

Darllenwch Fwy