Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Seiliedig ar Hawliau Plant yng Nghymru

Fframwaith ymarferol ar gyfer gweithio gyda phlant, wedi’i wreiddio yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yw Y Ffordd Gywir. Mae e yna i helpu cyrff cyhoeddus i integreiddio hawliau plant i bob agwedd ar lunio penderfyniadau, polisi ac ymarfer.

Mae e ar gael i lawrlwytho ym

Defnyddiwch ein hadnodd hunan-asesu 

Dysgwch sut mae’r fframwaith yn helpu sefydliadau ar draws Cymru

Mae’r canllaw, sydd wedi’i greu gyda chyngor arbenigol gan Arsyllfa Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc Cymru (ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor), yn annog gwasanaethau cyhoeddus ar draws y wlad i ymrwymo i CCUHP a gwella sut maen nhw’n cynllunio ac yn darparu eu gwasanaethau.

Pam ydy e’n bwysig?

Mae gan bob corff cyhoeddus dyletswydd cyfreithiol i gyfrannu at wireddu hawliau plant.
Mae Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yn cyd-fynd â’r dyletswyddau hyn, a bydd yn helpu cyrff sector cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau statudol.

Rydyn ni am weld Cymru sy’n cydnabod plant a phobl ifanc fel dinasyddion gweithredol sydd â chyfraniad pwysig i’w wneud i’w cymunedau ac i’r genedl; rydyn ni’n sicr y bydd y canllaw hwn yn rhoi i blant a phobl ifanc y sgiliau a’r cyfleoedd i wneud hynny

Dull gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yng Nghymru

Egwyddorion Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yw:

 • Gwreiddio hawliau plant: Dylai hawliau plant fod yn ganolog i gynllunio
  a darparu gwasanaethau.
 • Cydraddoldeb a Dim Camwahaniaethu: Mae cydraddoldeb yn golygu sicrhau bod pobplentyn yn cael cyfle cyfartal i gyrraedd eu potensial llawn
 • Grymuso plant: Gwella gallu plant fel unigolion, fel eu bod yn medru manteisio’n well ar hawliau, ac ymgysylltu â’r unigolion a’r sefydliadau hynny sy’n effeithio ar eu bywydau, dylanwadu arnynt a’u galw i gyfrif.
 • Cyfranogiad: gwrando ar blant a rhoi sylw ystyrlon i’w barn
 • Atebolrwydd: Dylai awdurdodau fod yn atebol i blant am benderfyniadau a chamau gweithredu sy’n effeithio ar eu bywydau

Mae Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yn golygu:

 • Bydd sefydliadau’n rhoi blaenoriaeth i hawliau plant yn eu gwaith gyda phlant a theuluoedd i wella bywydau plant
 • Bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i wneud yn fawr o’u doniau a’u potensial.
 • Bod plant yn cael mynediad i wybodaeth ac adnoddau i’w galluogi i fanteisio’n llawn ar eu hawliau.
 • Bod plant yn cael cyfleoedd ystyrlon i ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch eu
  bywydau
 • Bod awdurdodau ac unigolion yn atebol i blant am eu penderfyniadau, ac am ganlyniadau sy’n effeithio ar fywydau plant

Pam ddylwn i ddefnyddio’r fframwaith hwn?

Mae buddsoddi mewn hawliau dynol plant yn creu manteision gwirioneddol i sefydliadau:

 • Bydd yn helpu cyrff sector cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau statudol.
 • Mae’n cyfrannu at alluogi mwy o blant a phobl ifanc i ymwneud yn well â gwasanaethau cyhoeddus.
 • Mae’n sicrhau bod ffocws gwirioneddol ar anghenion penodol plant y gall eu lleisiau gael eu collineu eu distewi
 • Mae’n creu amgylchedd lle mae gwasanaethau cyhoeddus yn atebol i’w holl ddefnyddwyr.