Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Athrawon Uwchradd

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Fframwaith sy’n helpu athrawon, ac addysgwyr eraill, rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith.

Cynllun gwers Gwrthfwlio

Pwrpas yr adnodd hwn, a ddatgblygwyd ar y cyd gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru, yw helpu ysgolion i archwilio y mater o fwlio yn eu hysgolion.

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu plant arwain ar daclo seiberfwlio yn yr ysgol.

Tlodi Plant

Mae ein hadnoddau yn helpu ysgolion asesu cost eu ‘diwrnod ysgol’, ac i nodi ffyrdd gallen nhw helpu teuluoedd.

Gwisg Ysgol

Mae prynu gwisg ysgol newydd pob blwyddyn yn rhoi straen ariannol ar deuluoedd. Mae’n hadnodd yn ysbrydoli pobl ifanc i greu cynllun ail-ddefnyddio gwisg ysgol.

Perthnasau Iach

Pwrpas Agenda yw i fynd i’r afael â materion fel anghydraddoldeb rhywiol, trais ar sail rhyw, ac aflonyddu rhywiol mewn ysgolion.

Mae e ar gael am ddim yma.

Her Cymunedol Bagloriaeth Cymru

Rydyn ni wedi datblygu Her Cymunedol ar gyfer dysgwyr Bagloriaeth Cymru

Poster Hawliau Plant

Gallwch ddefnyddio’r poster yma yn eich ysgol i arddangos holl hawliau’r CCUHP.

Ugain Tips

Ugain syniad defnyddiol ar gyfer cyflwyno hawliau plant yn eich ysgol.

Pecyn Symbolau CCUHP

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys pecyn o gardiau a phoster i’ch helpu i addysgu disgyblion am eu hawliau.

Adnodd Pontio’r Cenedlaethau

Hoffech chi archwilio creu prosiect pontio’r cenedlaethau yn eich ysgol chi? Rydyn ni wedi creu cynllun gwers a fideos i’ch ysbridoli.

Taclo Islamoffobia

Mae’r adnodd yn cynnwys tair cynllun gwers, a ddyluniwyd ar gyfer ysgolion uwchradd, i’w helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Islamoffobia, i daclo cysyniadau negyddol, ac i gyflwyno profiadau go iawn Mwslimiaid ifanc yng Nghymru.

Cyflwyniad hawliau plant/Comisiynydd Plant Cymru

PowerPoint i gyflwyno hawliau plant a rôl Comisiynydd Plant Cymru.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 3

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i bobl ifanc Cyfnod Allweddol 3.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 4

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i bobl ifanc Cyfnod Allweddol 4.