Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan y Comisiynydd Plant, www.complantcymru.org.uk.

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gomisiynydd Plant Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosib i allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • Chwyddo i fewn hyd at 200% heb i’r testun arllwys oddi ar y sgrin.
 • Addasu bylchau testun heb effeithio ar osodiad na defnyddioldeb.
 • Symud trwy’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Neidio i’r prif gynnwys pan fo angen.
 • Defnyddio lywio cyson ar draws y safle.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun: Mae rhywfaint o destun amgen o ddelweddau yn cael ei ailadrodd fel testun
 • WCAG 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd: Nid yw tirnodau yn cynnwys rhywfaint o gynnwys tudalennau
 • WCAG 2.4.6 Penawdau a Labeli: Nid yw rhai penawdau yn ddisgrifiadol ar gyfer defnyddwyr darllenwyr sgrin
 • WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun: Nid yw rhai dogfennau PDF yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • WCAG 2.4.4 Pwrpas y Dolen (Mewn Cyd-destun): Mae rhai tudalennau’n cynnwys testun cyswllt amwys

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd:

 • e-bostiwch post@complantcymru.org.uk
 • ffoniwch ni ar 01792 765600

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

 • e-bostiwch post@complantcymru.org.uk
 • ffoniwch ni ar 01792 765600

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan wedi’i phrofi yn erbyn safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2..1

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd y materion nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun: Mae rhywfaint o destun amgen o ddelweddau yn cael ei ailadrodd fel testun
 • WCAG 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd: Nid yw tirnodau yn cynnwys rhywfaint o gynnwys tudalennau
 • WCAG 2.4.6 Penawdau a Labeli: Nid yw rhai penawdau yn ddisgrifiadol ar gyfer defnyddwyr darllenwyr sgrin
 • WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun: Nid yw rhai dogfennau PDF yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • WCAG 2.4.4 Pwrpas y Dolen (Mewn Cyd-destun): Mae rhai tudalennau’n cynnwys testun cyswllt amwys

Baich anghymesur

Mae ein gwefan yn cynnwys dros fil o ddogfennau PDF, Word, a PowerPoint. Nid oes gennym y gallu ar hyn o bryd i drwsio pob dogfen hanesyddol yn ôl-weithredol ond rydym yn sicrhau bod unrhyw ddogfennau newydd a gyhoeddwn mor hygyrch â phosibl. Mae’r adran ‘Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd’ yn egluro beth rydyn ni’n ei wneud am hyn.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

– Mae staff allweddol yn ein tîm yn cynnal sesiwn hyfforddi ar greu dogfennau hygyrch. Bydd hyn yn sicrhau bod teitlau’n cael eu cynnwys yn gywir ym mhob dogfen wrth symud ymlaen. Byddwn hefyd yn diweddaru canllawiau i bartneriaid allanol sydd weithiau’n creu dogfennau ar ein rhan i sicrhau bod y partneriaid hyn yn cynnwys teitlau hefyd.

– Mae staff allweddol yn ein tîm yn cynnal sesiwn hyfforddi ar hygyrchedd y we, gan ganiatáu i ni ddatrys y problemau sy’n weddill.

– Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod adroddiadau ac adnoddau a gyhoeddwyd ar ein gwefan ers i’r Comisiynydd Plant presennol ddechrau yn ei rôl ym mis Ebrill 2022 yn hygyrch.

Rydym yn bwriadu datrys y materion hyn erbyn mis Medi 2024.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 6 Mawrth 2024

Adolygwyd y datganiad ddiwethaf ar 12 Mawrth 2024.