Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cymwysterau a’r Camau Nesaf 2021

Mae cymwysterau’n cael eu dyfarnu’n wahanol yn haf 2021.  Mae’r dudalen yma’n rhoi gwybodaeth i chi am wahanol gymwysterau. Hefyd gallwch chi ddysgu sut mae cael cefnogaeth os ydych chi’n teimlo’n ansicr neu’n bryderus.

TGAU a Safon Uwch (Lefel A)

Does dim arholiadau yn y ffordd arferol eleni. Yn lle hynny, eich ysgol neu eich coleg fydd yn penderfynu ar eich gradd. Mae rhagor o wybodaeth fanwl a’r newyddion diweddaraf i ddysgwyr ar gael yma:

Cymwysterau Cymru / Gwybodaeth i ddysgwyr

Amserlen TGAU a Safon Uwch (Lefel A) – 

Erbyn y Pasg – Bydd eich ysgol neu eich coleg yn dweud wrthych chi sut byddwch chi’n cael eich asesu.

Ym mis Mehefin – Byddwch chi’n derbyn eich Graddau dros dro a Bennwyd gan y Ganolfan. Gallwch chi ofyn am adolygu eich graddau. Bydd eich ysgol neu eich coleg yn esbonio sut byddan nhw’n gwneud hynny, ac yn dweud wrthych chi beth yw canlyniad unrhyw adolygiad.

10 Awst – Diwrnod Canlyniadau UG (AS) a Safon Uwch (Lefel A)

10 Awst – 7 Medi – Byddwch chi’n cael cyfle i apelio ynghylch eich canlyniadau UG (AS)/Safon Uwch (lefel A) gyda CBAC

12 Awst – Diwrnod Canlyniadau TGAU

Apeliadau ynghylch TGAU a Safon Uwch (Lefel A)

Gallwch chi ofyn i’ch ysgol neu eich coleg adolygu eich graddau dros dro. Ar ôl diwrnod y canlyniadau gallwch chi apelio ynghylch eich canlyniadau hefyd gyda CBAC neu Cymwysterau Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am apeliadau yma:

Cymwysterau Cymru / Dyfarnu yn 2021

Cymwysterau Galwedigaethol  

Os yw eich cymhwyster yn debyg i Safon Uwch (Lefel A) neu TGAU, eich ysgol neu eich coleg fydd yn penderfynu ar eich graddau. Mae’r math yma o gymwysterau’n cynnwys BTEC, Dyfarniadau Galwedigaethol CBAC a Thystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol neu gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau.

Bydd eich ysgol neu eich coleg yn sicrhau bod yr asesiad ar bynciau rydych chi wedi gallu rhoi sylw iddyn nhw.

Ddylech chi ddim derbyn eich canlyniad yn hwyrach na dysgwyr sy’n astudio ar gyfer Safon Uwch (lefel A) a TGAU. Bydd canlyniadau Safon Uwch (Lefel A) yn cael eu cyhoeddi ar 10 Awst a chanlyniadau TGAU ar 12 Awst.

Dyw rhai cymwysterau ddim yn debyg i Safon Uwch (Lefel A) neu TGAU. Er enghraifft, gall fod angen i chi arddangos sgiliau ymarferol fel plymio, adeiladu, trin gwallt neu gelfyddydau perfformio. Yn achos y cymwysterau hyn mae gwahanol drefniadau ar gyfer gwahanol gymwysterau. Dylech chi ofyn i’ch ysgol neu eich coleg roi gwybodaeth i chi am eich asesiad. Gallwch chi wirio hefyd gyda’r sefydliad sy’n dyfarnu eich cymhwyster neu chwilio am sut mae eich cymhwyster yn cael ei ddyfarnu yma:

Teclyn Eglurydd Cymhwyster Haf 2021

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf a rhagor am gymwysterau galwedigaethol ar gael yma:

Cymwysterau Cymru / Gwybodaeth i ddysgwyr

Beth os nad wyf fi mewn ysgol neu goleg?

Rydych chi’n dal i fedru symud ymlaen gyda chymwysterau TGAU, UG (AS) a Safon Uwch (lefel A) yn haf 2021 os nad ydych chi mewn lleoliad addysg, er enghraifft, os ydych chi’n cael eich addysgu gartref. Mae gwybodaeth am sut i wneud hynny ar gael yma:

CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH

Mae hefyd yn cynnwys rhestr o ganolfannau arholi lle gallwch chi sefyll eich cymwysterau os nad oes gennych chi gysylltiad ag ysgol neu goleg eisoes:

EWCH I’W TUDALEN

Mynd i’r Brifysgol

Os ydych chi’n gwneud Safon Uwch (Lefel A) eleni, efallai eich bod chi wedi gwneud cais i fynd i’r brifysgol flwyddyn nesa. Ar ddiwrnod y canlyniadau, 10 Awst, byddwch chi’n cael gwybod ydych chi wedi cael eich derbyn ar gwrs. Os na chewch chi le yn un o’r prifysgolion ddewisoch chi, mae yna broses o’r enw ‘clirio’. Mae hynny’n golygu bod cyfle i chi ystyried cyrsiau prifysgol eraill a allai fod yn addas i chi.

Eleni byddwch chi’n derbyn eich graddau dros dro ym mis Mehefin. Gallai’r graddau hynny newid erbyn diwrnod y canlyniadau. Os nad yw eich graddau dros dro cystal ag roeddech chi’n gobeithio, efallai byddwch chi’n pryderu am fethu ymuno â’r cwrs rydych chi eisiau. Os ydych chi’n poeni, siaradwch â’ch athrawon neu eich darlithwyr. Mae’n bosib y byddwch chi’n dal i gael eich derbyn i’ch dewis cyntaf o gwrs, ond os na fyddwch chi, mae cyrsiau eraill bob amser ar gael trwy’r system glirio. Gallech chi hyd yn oed ddod o hyd i rywbeth sy’n fwy addas i chi.

Canllawiau Adolygu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw adolygu ar Hwb i helpu pobl ifanc.

Lefel A

Mae’r canllawiau adolygu yn ymdrin â’r canllawiau canlynol:

 • Mathemateg
 • Hanes
 • Cymdeithaseg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Astudiaethau Cyfryngau
 • Addysg Gorfforol
 • Celf & Dylunio
 •  Cymraeg
 • Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol
 • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

EWCH I’R CANLLAWIAU ADOLYGU LEFEL A

Blwyddyn 11

Os ydych chi ym mlwyddyn 11 rydych yn debygol i feddwl beth i’w wneud ym mis Medi. Bydd y dudalen hon yn eich helpu i feddwl am gam nesaf eich dysgu.

EWCH I DUDALEN BLWYDDYN 11

Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Mynd i’r Brifysgol?

Bydd y dudalen hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer y cam nesaf yn eich addysg.

EWCH I DUDALEN PAROD Y BRIFYSGOL

Cael cefnogaeth

Oherwydd bod eleni’n wahanol i’r arfer efallai bydd rhai pobl ifanc yn teimlo’n bryderus neu’n ansicr. Mae llawer o bobl a sefydliadau sy’n gallu eich helpu a’ch cefnogi.

Meic

Gall Meic wrando arnoch chi os ydych chi’n pryderu, a’ch helpu i deimlo’n well.

Gallwch chi ffonio nhw neu sgwrsio â nhw ar-lein.

Dyma sut mae eu gwasanaeth yn gweithio.

CYSYLLTU Â MEIC

Childline

Gall Childline wrando ar eich pryderon a’ch helpu i ymdopi â nhw.

Dyma sut mae eu gwasanaeth yn gweithio.

CYSYLLTU Â CHILDLINE

Papyrus

Elusen genedlaethol yw Papyrus sy’n atal pobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig rhag lladd eu hunain. Maen nhw’n rhoi cefnogaeth a chyngor cyfrinachol i bobl ifanc sy’n brwydro gyda meddyliau am ladd eu hunain, ac i unrhyw un sy’n pryderu am berson ifanc.

MYND I’W TUDALEN

Mind

Mae’r elusen iechyd meddwl, Mind, wedi creu tudalen ar gyfer pobl ifanc sy’n pryderu am y coronafeirws ac sydd eisiau gwybod sut i ymdopi â newidiadau i’w bywydau.

MYND I’W TUDALEN

Iechyd Meddwl – Gwasanaethau Cwnsela Lleol

Os oes angen help arnoch chi gyda’ch iechyd meddwl, dyma restr o wasanaethau cwnsela pob awdurdod lleol.

Diolch i Lywodraeth Cymru am greu’r rhestr yma.

MAE’R RHESTR I’W GWELD YMA