Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Diwygio’r Cwricwlwm

Darllenwch ein papur safbwynt ar Addysg Hawliau Dynol yn y cwricwlwm newydd

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i drawsffurfio’r system addysg a gwella bywydau plant a phobl ifanc.

Er bod y cwricwlwm ysgol presennol yn cynnwys rhai elfennau sy’n adlewyrchu gwerthoedd ac egwyddorion hawliau dynol, nid yw cefnogi plant i ddysgu am eu hawliau yn orfodol.

Mae’r broses o ddiwygio’r cwricwlwm yn gyfle allweddol i Gymru roi sylw i’r bwlch hwn.

Bydd sicrhau bod hawliau plant yn ganolog i’r cwricwlwm yn creu man cychwyn y dylai
ein holl ymrwymiadau i blant a phobl ifanc lifo ohono; gan wireddu gwerthoedd hawliau dynol yn uniongyrchol yn ein perthynas â phlant a phobl ifanc, yn ein hymarfer a’n haddysgeg, ac yn y systemau a roddwn ar waith i gefnogi plant i fod y gorau gallan nhw fod.

Mae’r papur hwn, felly, yn cyflwyno safbwynt y Comisiynydd o ran pam dylai hawliau dynol ffurfio sylfaen orfodol, waelodol i’r Cwricwlwm newydd, ac mae hefyd yn:

  • Mae’n amlinellu’r prif fanteision i blant yn sgîl cynnwys sylw dyledus i Gonfensiwn y
    Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar wyneb y Bil Cwricwlwm ac Asesu;
  • Darparu diffiniad o addysg hawliau dynol;
  • Nodi manteision addysg hawliau dynol;
  • Mapio sut mae hawliau plant wedi eu hintegreiddio ar hyn o bryd ar draws 4 Diben a 6 Maes Dysgu a Phrofiad y Cwricwlwm newydd.