Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Athrawon Cynradd

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Fframwaith sy’n helpu athrawon, ac addysgwyr eraill, rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith.

Cynlluniau gwers Gwrthfwlio

Cafodd yr adnoddau yma eu cyhoeddi yn ystod Wythnos Gwrthfwlio 2017. Maen nhw’n helpu ysgolion archwilio bwlio gyda phob grwp oedran ysgolion cynradd.

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu plant arwain ar daclo seiberfwlio yn yr ysgol.

Tlodi Plant

Mae ein hadnoddau yn helpu ysgolion asesu cost eu ‘diwrnod ysgol’, ac i nodi ffyrdd gallen nhw helpu teuluoedd.

Y Prosiect Gwyrdd-droi

Mae prynu gwisg ysgol newydd pob blwyddyn yn rhoi straen ariannol ar deuluoedd. Mae’n hadnodd yn ysbrydoli plant i greu cynllun ail-ddefnyddio gwisg ysgol.

Perthnasau iach

Mae AGENDA yn dysgu plant am greu a chynnal perthnasau iach, ac am faterion fel cydsyniad, parch, a chydraddoldeb.

Pecyn Symbolau CCUHP

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys pecyn o gardiau a phoster i’ch helpu i addysgu disgyblion am eu hawliau.

Adnodd pontio’r cenedlaethau

Ry’n ni wedi creu Adnodd Pontio’r Cenedlaethau gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn i annog ysgolion a grwpiau o bobl hŷn i ffurfio grwpiau sy’n pontio’r cenedlaethau.

Poster Hawliau Plant

Gallwch ddefnyddio’r poster yma yn eich ysgol i arddangos holl hawliau’r CCUHP.

Cyflwyniad hawliau plant/Comisiynydd Plant Cymru

Cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno hawliau plant a gwaith y Comisiynydd Plant.

Cynllun Gwers Cyfnod Sylfaen

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i blant Cyfnod Sylfaenol.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 2

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i blant Cyfnod Allweddol 2.

Pecyn lluniau Hawliau Plant

Lluniau hyfryd, wedi’u harlunio gan arlunydd proffesiynol i helpu addysgu plant am eu hawliau. Mae’r pecyn wedi’i drefnu dan bedair thema y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn: Datblygiad; Goroesiad; Diogelwch; Cyfranogiad

Ugain Top Tips

Ugain syniad defnyddiol ar gyfer cyflwyno hawliau plant yn eich ysgol