Adnoddau gwrth-fwlio a diogelwch arlein – Adnoddau Hwb

Mae pob adnodd ar y dudalen hon yn byw ar Hwb, ac wedi ei arwain gan Lywodraeth Cymru.

Ar gyfer rhieni/gofalwyr

Bydd wybodus

Cynlluniwyd a chrëwyd y prosiect ‘Bydd Wybodus’ yn benodol ar gyfer rhieni a gofalwyr, i roi’r wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnyn nhw i helpu pobl ifanc i ddechrau ar eu teithiau digidol yn ddiogel.

Ar gyfer addysgwyr

Ymddygiad moesol arlein

Mae’r adnoddau yma yn archwilioymddygiad moesegol ar-lein a sut mae dyluniad technoleg yn dylanwadu ar sut rydyn ni’n ymddwyn ar-lein.

Mae’n edrych ar ffyrdd o helpu dysgwyr i gynyddu hunanymwybyddiaeth o effaith eu gweithredoedd ar-lein a’u cefnogi i ‘wneud y peth iawn’ ar-lein

Bwlio arlein

Mae’r adnodd yma i athrawon yn trafod bwlio arlein ac yn cynnig cyngor ar ddelio gydag achos o fwlio arlein.

Casineb arlein

These resources explore what online hate speech is, the motives behind it, the effect on those targeted and the ways that learners can be supported to challenge it positively and safely.

Mae’r adnoddau yma yn archwilio beth yw casineb arlein, yr effaith ar yr rhai sy’n cael eu targedu, a ffyrdd gall dysgwyr cael eu cefnogi i’w herio mewn ffordd positif a diogel.

Cynnwys anghyfreithlon ac annymunol

These resource explore the different types of illegal and offensive content. It examines the impact of viewing this type of content, how to respond, and strategies to reduce the risk of harm.

Mae’r adnodd yma yn ystyried mathau gwahanol o gynnwys anghyfriethlon ac annymunol. Mae’n edrych ar effaith gweld y math yma o gynnwys, sut i ymateb, a ffyrdd o leihau y risg o niwed.

Cynlluniau gwers

Mae’r cynlluniau gwers yma yn hyrwyddo pwysigrwydd ymddygiad parchus arlein.

Blwyddyn 7

Pwy ydych chi arlein?

Tynnu’r plwg ar ddrama ddigidol

Blwyddyn 8

Pwer ôl troed digidol

Cefnogwyr a chynghreiriaid: Gweithredu yn erbyn seiberfwlio

Blwyddyn 9

Cyfryngau Cymdeithasol ac Ôl Troed Digidol: Ein Cyfrifoldebau

Ymateb i Iaith Casineb Ar-lein

Blwyddyn 10

Gwarchod enw da ar-lein

Beth fyddwch yn ei anfon ar “Yr adeg honno pan…

Blwyddyn 11

Bywydau wedi’u curadu

Herio iaith casineb ar-lein

Blwyddyn 12

Pwy Sy’n Edrych ar eich Ôl Troed Digidol?

Gweithredu’n Ddifeddwl Ar-lein a Seiberfwlio

Blwyddyn 13

Y newid rydych chi am ei weld

Canlyniadau iaith casineb ar-lein

Anoddau ychwanegol

Pecyn cymorth ‘Dim ond jôc?’ (9-12 oed)

Adnoddau i gefnogi ymarferwyr i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol ar-lein ymhlith cyfoedion 9-12 oed mewn ffordd briodol a diddorol. Mae’r pecyn yn cynnwys ffilm a thaflenni wedi’u hanelu at rieni a gofalwyr.

Pecyn cymorth ‘Codi Llaw, Codi Llais’ (13-17 oed)

Mae’r pecyn cymorth ‘Codi Llaw, Codi Llais’ ar gyfer ymarferwyr yn cynnwys canllawiau a chyfres o gynlluniau gwersi a gweithgareddau i fynd i’r afael ag achosion o aflonyddu rhywiol ar-lein ymhlith pobl ifanc 13-17 oed.

Mynd i’r afael â chasineb at fenywod ar-lein: Casineb tuag at fenywod, iaith casineb a gwrywdod gwenwynig (uwchradd)

Mae’r wers hon yn canolbwyntio ar ddeall beth yw iaith casineb ar-lein a’i heffaith ar fenywod. Mae’n amlygu enghreifftiau o wrywdod gwenwynig (toxic masculinity) a’i rôl yn llywio casineb ar-lein at fenywod

Mynd i’r afael â chasineb at fenywod ar-lein: Parch rhwng bechgyn a merched (cynradd)

Mae’r wers hon yn amlygu enghreiffitiau o gasineb ar-lein wedi’u hanelu at ferched, yn archwilio pwysigrwydd cyd-barch rhwng bechgyn a merched a sut i herio cam-drin ar-lein yn ddiogel.

Hiliaeth arlein (cynradd)

Online racism (Secondary)

Mae’r wers hon i ddysgwyr uwchradd yn archwilio’r ffyrdd y gall hiliaeth ddigwydd ar-lein ac yn eu cefnogi i gydnabod yr effaith y gall hiliaeth ar-lein ei chael ar unigolion a chymunedau. Byddant hefyd yn dysgu am y gwahaniaethau rhwng strategaethau diogel ac anniogel i herio hiliaeth ar-lein a sut a ble i geisio cymorth a chefnogaeth os ydynt hwy neu rywun y maent yn ei adnabod yn dioddef hiliaeth ar-lein