Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Haf o Hwyl

Cymerwch gip ar ein tudalen newydd 'Haf o Hwyl' lle gall plant a phobl ifanc ddarganfod gweithgareddau a digwyddiadau gallant eu gwneud am ddim yr haf hwn yn eu hardaloedd lleol!

Darllenwch Fwy

Ein Gwaith Presennol

Pob tair blynedd rydyn ni’n cyhoeedi cynllun tair blynedd, sy’n amlinellu y gwaith byddwn ni’n eu gwneud er mwyn gwella bywydau plant. Cymerwch gip ar ein rhaglen waith presennol a'n prosiectau ar gyfer 2021/2022.

Darllenwch Fwy

Hwb Gwybodaeth Coronafeirws

Ein hwb gwybodaeth i deuluoedd a phlant, gyda chyngor, a tips sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Comisiynwyr Plant y DU i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Bob 5 mlynedd, mae Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn cydweithio i lunio adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Maen nhw’n dweud wrthyn nhw i ba raddau mae’r Llywodraethau yn eu gwledydd yn llwyddo i ddiogelu hawliau plant.

Darllenwch Fwy

Adroddiad newydd yn trafod gwaharddiadau plant ieuengaf Cymru

Mae'n hadroddiad newydd yn ffocysu ar waharddiadau yn y Cyfnod Sylfaen- y niferoedd, pwysigrwydd cefnogaeth a chymorth cynnar, ac arfer da mewn ysgolion

Darllenwch Fwy

Coronafeirws – Ein gwaith

Darllenwch am brofiadau plant yn ystod y pandemig a sut rydyn ni wedi gwrando

Darllenwch Fwy

Dim Drws Anghywir: dod â gwasanaethau ynghyd i ddiwallu anghenion plant

Darllenwch ein hadroddiad newydd ar sicrhau'r gefnogaeth gywir i'r plant mwyaf bregus

Darllenwch Fwy

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2020

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy