“Siomedig iawn nad yw Gweinidogion wedi gwrando” – Ymateb sefydliadau i strategaeth tlodi plant newydd

Mae’r Comisiynydd Plant, ar y cyd gyda sefydliadau eraill, wedi ymateb i strategaeth tlodi plant newydd Llywodraeth Cymru. Y sefydliadau hynny yw:

 • Plant yng Nghymru
 • Action for Children
 • The Trussel Trust
 • Citizens Advice Cymu
 • Barnardo’s Cymru
 • Home Start Cymru
 • Achub y Plant
 • Oxfam Cymru
 • The Children’s Society
 • NSPCC Cymru
 • NYAS Cymru
 • Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant
 • Child Poverty action group

“Mae bron i draean o blant Cymru yn byw mewn tlodi. Mae ein sefydliadau yn gweld yr effaith hynod o ddinistriol y mae byw mewn tlodi yn cael ar blentyndod yng Nghymru.

Fel sefydliadau hawliau plant, a llawer ohonym hefyd yn aelodau o grŵp Cyfeirio Allanol y Llywodraeth ar gyfer y strategaeth, rydym yn siomedig iawn nad yw Gweinidogion wedi gwrando ar ein galwadau am gynllun gweithredu cadarn gyda thargedau mesuradwy.

Er ein bod yn croesawu y ffaith bod y Llywodraeth yn cyfeirio yn uniongyrchol at hawliau plant a dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant yn y strategaeth ddiwygiedig hon, mae agwedd sylfaenol ar goll: atebolrwydd. Roedd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn glir: Mae angen i’r Llywodraeth “…datblygu neu gryfhau polisïau presennol, gyda thargedau clir, dangosyddion mesuradwy a mecanweithiau monitro ac atebolrwydd cadarn, i roi terfyn ar dlodi plant a sicrhau bod gan bob plentyn safon bywyd da.

Rydym wedi cael addewid o fframwaith monitro, ond nid ydym wedi cael unrhyw syniad pryd y bydd hwn ar waith na beth fydd yn ei gynnwys. Tan hynny, ni fyddwn yn gwybod a yw arian cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru yn cyrraedd y plant hynny y mae eu bywydau’n cael eu heffeithio mor ddifrifol.”