Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Lawrlwythwch Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant i Addysg  yng Nghymru

Mae Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yn fframwaith egwyddorol ac ymarferol ar gyfer gweithio gyda phlant, wedi’i wreiddio yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae’n golygu sicrhau bod CCUHP yn greiddiol i brofiad plentyn o addysg ac yn ganolog i gynllunio, addysgu, gwneud penderfyniadau, polisïau ac ymarfer yn yr ysgol.

Egwyddorion Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yw:

  • Gwreiddio hawliau plant
  • Cydraddoldeb a pheidio â chamwahaniaethu
  • Grymuso plant
  • Cyfranogiad
  • Atebolrwydd

Mae’r canllaw hwn yn ffocysu ar bob egwyddor yn unigol ac yn rhoi cyngor defnyddiol ar sut i’w weithredu.

Mae ein hastudiaethau achos yn darlunio ymarfer y gellir ei roi ar waith o’r Blynyddoedd Cynnar hyd at addysg ôl-16 ac yn adlewyrchu ymarfer mewn lleoliadau prif ffrwd ac eraill.

Bydd gan lawer o leoliadau eisoes weithdrefnau sy’n cyd-fynd â Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant: bydd mynd ati’n aml ifabwysiadu’r egwyddorion a’r arferion isod yn cydweddu â’r hyn sydd eisoes yn gweithio neu’n ei wella.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, neu os ydych chi angen y canllaw mewn fformat wahanol, croeso i chi gysylltu â ni.

Astudiaethau Achos

Ysgol Gynradd Pentrehafod

Dyma prifathro Ysgol Pentrehafod yn trafod effaith positif Dull Hawliau Plant, a’i rôl mewn cadw disgyblion yn ddiogel

Ysgol Uwchradd Hafod

Dyma disgyblion ac athro o Ysgol Uwchradd Hafod yn trafod y ffordd mae Dull Hawliau Plant wedi gwella eu hysgol nhw