Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg y Comisiynydd – recriwtio aelodau newydd

Recriwtio: dau Aelod newydd Annibynnol (anweithredol) i eistedd ar Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg y Comisiynydd

Ein huchelgais yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Byddem ni wrth ein bodd yn cael hyd i aelodau ar gyfer ein Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau cadarnhaol ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Rydym ni’n chwilio am ddau aelod newydd annibynnol i eistedd ar ein Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. Bydd disgwyl i’r Aelodau graffu, herio, a darparu cyngor annibynnol i’r Comisiynydd ynghylch sut mae ei swyddfa’n cael ei llywodraethu, sut mae’n rheoli risg, a pha mor effeithiol ac effeithlon yw defnydd y tîm o arian cyhoeddus.

Mae gofyn bod gan yr aelodau hyn sgiliau ariannol a chefndir ym maes rheolaeth ariannol, naill ai yn y sector cyhoeddus neu breifat, neu brofiad o adolygu pa mor gynhwysfawr a dibynadwy yw sicrwydd yng nghyswllt llywodraethu a rheoli risg, naill ai yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat. Mae profiad o arwain, cynnal neu adolygu gweithgarwch archwilio i’w ddymuno’n fawr, fel y mae profiad cyfreithiol. Mae profiad a/neu wybodaeth am hawliau plant hefyd yn nodwedd ddymunol.

Penodiad am gyfnod o dair blynedd yw hwn, a gwahoddir yr aelodau i gychwyn yn eu swydd ym mis Ionawr 2021. Ni roddir tâl am y swydd, ond ad-delir treuliau.

Anogir unigolion sydd â diddordeb i gyflwyno CV a llythyr cefnogi trwy ebost at recriwtio@complantcymru.org.uk cyn 5pm ar 6ed o Dachwedd 2020 yn egluro’r canlynol:

  • Pa rannau o’r rôl sydd o ddiddordeb i chi a pham;
  • Pa sgiliau a phrofiad sydd gennych i gyflawni gofynion y rôl; a
  • Beth fyddech chi’n ei ychwanegu at y Pwyllgor petaech chi’n llwyddiannus.

Darllenwch ddisgrifiad o’r rôl

Rydym ni’n croesawu ymholiadau gan bawb ac yn gosod gwerth mawr ar amrywiaeth yn ein gweithlu. Byddem ni’n croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir. Mae fersiwn print bras, braille neu fersiwn sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais.