Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Panel Ymgynghorol Oedolion – Recriwtio Aelodau Newydd

Rydym yn penodi aelodau newydd i ymuno â’n panel ymgynghorol.

Mae’r rolau hyn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac sydd eisiau rhannu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiadau bywyd gyda’n tîm.

Darllenwch ddisgrifiad o’r rôl

Mae’r panel yn chwarae rôl allweddol yn llywodraethiant ein swyddfa, ac yn gweithredu fel seinfwrdd, gan ddarparu cyngor ymarferol a strategol i’r Comisiynydd a’r tîm er mwyn sicrhau bod ein cynllun tair blynedd uchelgeisiol yn cael ei gyflawni’n llwyddiannus.

Rydym ni’n awyddus i benodi rhwng 12 ac 16 o aelodau newydd trwy broses o gystadleuaeth agored.

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus fynychu tri chyfarfod y flwyddyn, a gallant wirfoddoli i ymgymryd â dyletswyddau cyfoethogi ychwanegol, megis mynychu cyfarfodydd ein panel ymgynghorol pobl ifanc, neu ymuno â Phwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg y Comisiynydd fel aelod anweithredol.

Mae gwybodaeth am faterion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, ac agwedd gadarnhaol at gydweithio â phobl ifanc yn hanfodol. Rydym yn ymroddedig i gyfle cyfartal ac mae’n bwysig i ni bod ein sefydliad yn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol rydyn ni’n gweithio gyda nhw, a phrofiadau bywyd pobl yn y cymunedau hynny. Bydden ni’n croesawu’n arbennig geisiadau gan unigolion o’r grwpiau canlynol, sydd wedi’u tangynrychioli:

Pobl o gymunedau BAME a LBGTQ
Pobl y mae anabledd yn effeithio arnynt
Pobl sydd wedi profi bywyd mewn gofal

I wneud ymholiadau anffurfiol am y cyfle hwn, cysylltwch â Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad ar gyfer y Comisiynydd, ar 01792 765600 neu e-bostiwch post@complantcymru.org.uk

Gwybodaeth ychwanegol

 • Bydd y penodiadau am gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau ym mis Hydref 2019.
 • Bydd disgwyl i’r aelodau gyfranogi mewn cyfarfodydd o’r panel dair gwaith y flwyddyn, un yng Nghaerdydd, un arall yng ngogledd Cymru, a chyfarfod ar y cyd â’n panel pobl ifanc yn y Canolbarth. Cewch eich annog i deithio i gyfarfodydd ar gludiant cyhoeddus, lle mae hynny’n ymarferol.
 • Nid oes tâl am y rôl, ond cewch eich ad-dalu am unrhyw gostau a ddaw i’ch rhan.
 • Mae angen i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yng Nghymru.
 • Mae angen hefyd i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn.
 • Gyda golwg ar wrthdaro budd posibl, ni allwn dderbyn ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu cyflogi ar hyn o bryd mewn rôl uwch gan sefydliad y gallai’r Comisiynydd ei adolygu o dan ei phwerau statudol, sefydliad sy’n cydweithio â’n sefydliad ninnau’n rheolaidd, neu sy’n debygol o wneud cais am gontract y mae’r Comisiynydd yn ei gynnig ar dendr.
 • Ni fyddwn chwaith yn derbyn ceisiadau gan aelodau etholedig, gan gynnwys cynghorwyr lleol, Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol.
 • Ni fyddwn yn penodi mwy nag un person o unrhyw sefydliad.

Sut mae cyflwyno cais

I gyflwyno cais, e-bostiwch y ddogfen ganlynol i recriwtio@comisiynyddplant.cymru erbyn 0900 ar 27 Awst 2019.

Ni allwn dderbyn ceisiadau hwyr. Wrth gyflwyno cais, nodwch ‘Cais ar gyfer y Panel Ymgynghorol’ ym mlwch testun yr e-bost. Gofynnir i chi ddarparu’r canlynol:

 • CV (dim mwy na dwy ochr o A4) yn cyflwyno hanes eich gyrfa, eich cyflawniadau ac unrhyw benodiadau cyhoeddus neu swyddi sydd gennych ar hyn o bryd.
 • Datganiad personol (dim mwy na 400 gair) yn esbonio sut rydych chi’n ystyried bod eich sgiliau personol, eich rhinweddau a’ch profiadau yn darparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y rôl.
 • Fersiwn wedi’u cwblhau o’r ffurflen datgan budd a monitro amrywiaeth

Bydd yr holl geisiadau’n cael eu hystyried gan banel fydd yn cynnwys y Comisiynydd Plant, Cadeirydd y Panel Ymgynghorol, ein Pennaeth Ymarfer y Comisiynydd a’n Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad a Chadeiryddion paneli ymgynghorol pobl ifanc y Comisiynydd.

Oherwydd bod ein cyfleoedd mor boblogaidd, mae’n bosib na fyddwn yn gallu rhoi adborth ar geisiadau aflwyddiannus.

Diogelu Data

Bydd yr holl ddata personol a roddwch yn cael ei brosesu fel y nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd. Bydd yr holl ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau aflwyddiannus yn cael eu dinistrio 12 mis wedi’r dyddiad cau, fan bellaf.

Bydd yr hysbysiad o benderfyniad a’r prif fatrics yn cael eu dinistrio ar ôl 12 mis.

Bydd manylion yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael eu cadw’n ddiogel yn ystod eu cyfnod yn y swydd, ac am hyd at 12 mis ar ôl gadael y swydd.