Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Sir y Fflint

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Mae Sir y Fflint wedi trefnu Cynlluniau Chwarae Haf yn rhad ac am ddim i blant rhwng 5 a 12 oed ac fe fydd hyn yn dechrau ar ddydd Llun y 19eg o Orffennaf. Mae’r cynlluniau chwarae hyn hefyd yn darparu cefnogaeth 1-1 i blant ag anableddau a byddant yn cael eu darparu gan Dîm Datblygu Chwarae Sir y Fflint. 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Janet.Roberts2@flintshire.gov.uk neu os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Cynllun Chwarae Sir y Fflint

Mae cyllid ar gael i blant cymwys gael mynediad at sesiynau chwarae/gofal plant sy’n cael eu cynnal rhwng 19 Gorffennaf 2021 a 29 Awst 2021 gyda darparwyr gofal plant sy’n gofrestredig gydag AGC yn Sir y Fflint. Gellir mynychu’r sesiynau hyn yn ystod yr wythnos neu ar benwythnosau, ac yn ystod y dydd neu gyda’r nos, yn dibynnu ar y darparwr gofal plant, er mwyn rhoi cyfle i blant cymwys gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a/neu gorfforol, dros wythnosau’r gwyliau haf.

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer plant o Sir y Fflint yn unig, sydd rhwng 0 a 4 oed, a gellid ystyried brodyr neu chwiorydd hefyd. Am fwy o wybodaeth neu os hoffech llenwi’r ffurflen gais, yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl Sir y Fflint 0-4 oed

Ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi yng Nghaffi Isa rhwng 9:30yb ac 11:30yb bydd Bore o Hwyl am ddim gyda Professor Llusern a Magi Ann. Mae’r bore o hwyl hwn yn addas i blant hyd at 7 oed a’u teuluoedd. Os hoffech chi fod yn rhan o’r hwyl yna cliciwch ar y linc isod:

Bore o Hwyl gyda Professor Llusern a Magi Ann

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru

Wrth glicio ar y linc isod gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal leol.

I ddod o hyd i gyfleoedd, teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio a dewiswch faint o filltiroedd y byddech chi’n gallu eu teithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio oedran y cyfle gwirfoddoli ddwywaith cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddoli Cymru

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli i Barnardo’s wrth glicio ar y linc isod. Maen nhw’n derbyn gwirfoddolwyr dros 14 oed.

Barnardo’s – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gyda Mencap wrth glicio ar y dudalen we isod. Mae angen i wirfoddolwyr fod dros 16 oed, unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 18 oed fe fydd angen caniatâd gan riant neu ofalwr.

Mencap – Cyfleoedd i Wirfoddoli