Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Sir Fynwy

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid Mynediad Agored:

Sir Fynwy Bydd y Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau dros yr haf wrth i ni adfer o’r pandemig Covid. Mae pob un o’n canolfannau ieuenctid yn cynnig mannau galw heibio am ddim a diogel i bobl ifanc 11-25 oed.  Bydd ein Gweithwyr Ieuenctid ar y safle yn darparu cymysgedd o weithgareddau bob dydd ac maent bob amser yn hapus i sgwrsio.  Bob wythnos byddwn yn darparu diwrnodau gweithgareddau awyr agored a fydd yn fynediad cwbl agored heb fod angen archebu lle.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, naill ai galwch heibio i’ch canolfan ieuenctid agosaf er mwyn sgwrsio â ni, neu danfonwch neges atom ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol MonLife Connect.

Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol:

Bydd pum safle’n darparu’r rhaglen (Overmonnow, Kymin View, Deri View, Thornwell a Durand) gyda chapasiti ar gyfer 360 o blant bob dydd.  Bydd y cynllun yn rhedeg am 20 diwrnod o ddydd Llun 2il i ddydd Gwener 27ain Awst, 9:30-2:30pm a bydd yn cael ei ddarparu am ddim i blant sy’n mynychu.

Sesiynau Chwarae Mynediad Agored:

Byddwn yn edrych ar gyfres o sesiynau chwarae mynediad agored 1 awr a 55 munud ar draws Sir Fynwy, yn rhai o’r ardaloedd mwy gwledig drwy gydol cyfnod yr haf.  Rhaglen lawn i’w gadarnhau ac yn amodol ar gyllid.  Bydd y sesiynau hyn yn rhad ac am ddim i blant a theuluoedd sy’n mynychu. Cadwch lygad ar y linc isod am unrhyw ddiweddariadau i’r rhaglen.

 

Fe fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli o fewn eich ardal leol wrth i ni glywed amdanyn nhw.