Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Pen-y-bont ar Ogwr

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Mae Gilfach Goch Community Association yn cynnal gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taff, a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Cynllun Chwarae dros y Gwyliau, sy’n agor i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Ewch i’w gwefan i ddarllen mwy ac i weld gweithgareddau eraill

Mae KPC yn elusen wedi’i lleoli yn Pîl sy’n cefnogi pobl ifanc dros 8 oed. Maent yn cynnig ystod o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc sydd  eisiau ennill profiad, darganfod mwy am waith ieuenctid, neu hyd yn oed gefnogi yn y caffi. Maent yn chwilio am unigolion sy’n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc ac sydd â thalent neu sgil y gallant ei rhannu gyda’r ganolfan. Maent hefyd yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â graddau Ieuenctid a Chymuned, cymwysterau gofal plant neu chwaraeon ac i rheini sydd angen ennill rhywfaint o brofiad ymarferol i ategu eu hastudiaethau.

Os hoffech chi gysylltu â nhw, cliciwch ar y linc isod:

Cyngor Cymuned KPC