Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Pen-y-bont ar Ogwr

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Mae Gilfach Goch Community Association yn cynnal gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taff, a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Cynllun Chwarae dros y Gwyliau, sy’n agor i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Ewch i’w gwefan i ddarllen mwy ac i weld gweithgareddau eraill

Mae Splice, Prosiect ar gyfer Plant a Theuluoedd yn cynnig sesiynau chwarae teuluol i blant hyd at 8 oed bob dydd Mawrth a dydd Iau trwy gydol mis Awst. Ar y dyddiau hyn fe fydd dwy sesiwn rhwng 10.00yb – 11.30yb a 1.00yp – 2.30yp. Fe fyddant yn cynnig gweithgareddau celf a chrefft i’r teulu cyfan, gemau a chwarae dan do ac awyr agored (os yw’r tywydd yn caniatáu) yn eu hadeilad cymunedol. Os hoffech chi archebu slot yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiynau Chwarae Teuluol – Prosiect Splice

Ar ddydd Iau yr 2il o Fedi mae gan Grŵp Sgowtiaid Pen y Fai ddiwrnod antur gweithgaredd i Gybiau newydd (i blant rhwng 8 a 10 a hanner oed) a Sgowtiaid (i blant rhwng 10 a hanner ac 14 oed). Dim ond ychydig o lefydd sydd ar ôl gennynt. Os hoffech chi archebu eich lle yna cliciwch ar y linc isod:

Grŵp Sgowtiaid 1af Pen y Fai

Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am wasanaethau ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr (gan gynnwys eu cynllun “sgwrsio â gweithiwr ieuenctid”):

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Defnyddiwch y linc isod i ddarganfod mwy o wybodaeth am y traethau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Sylwch, er bod mynediad i’r traeth yn rhad ac am ddim, codir tâl am barcio. Hefyd sylwch fod gan Rest Bay bwynt plentyn coll:

Traethau ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Gweler isod linc i warchodfa Bywyd Gwyllt, mae’n cynnwys mynediad am ddim a pharcio AM DDIM. Edrychwch ar y wefan am weithgareddau a digwyddiadau:

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Gallwch ddarganfod mwy am nofio AM DDIM ym Mhen-y-bont ar Ogwr trwy edrych ar y tab Nofio Am Ddim ar y linc isod:

Gwersi Nofio Plant a Sesiynau Hwyl

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru

Mae KPC yn elusen wedi’i lleoli yn Pîl sy’n cefnogi pobl ifanc dros 8 oed. Maent yn cynnig ystod o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc sydd  eisiau ennill profiad, darganfod mwy am waith ieuenctid, neu hyd yn oed gefnogi yn y caffi. Maent yn chwilio am unigolion sy’n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc ac sydd â thalent neu sgil y gallant ei rhannu gyda’r ganolfan. Maent hefyd yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â graddau Ieuenctid a Chymuned, cymwysterau gofal plant neu chwaraeon ac i rheini sydd angen ennill rhywfaint o brofiad ymarferol i ategu eu hastudiaethau.

Os hoffech chi gysylltu â nhw, cliciwch ar y linc isod:

Cyngor Cymuned KPC

Wrth glicio ar y linc isod gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal leol.

I ddod o hyd i gyfleoedd, teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio a dewiswch faint o filltiroedd y byddech chi’n gallu eu teithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio oedran y cyfle gwirfoddoli ddwywaith cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddoli Cymru

Mae gan Dy Hafan gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc dros 16 oed. Gallwch ddarganfod mwy yma:

Ty Hafan – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli i Barnardo’s wrth glicio ar y linc isod. Maen nhw’n derbyn gwirfoddolwyr dros 14 oed.

Barnardo’s – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gyda Mencap wrth glicio ar y dudalen we isod. Mae angen i wirfoddolwyr fod dros 16 oed, unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 18 oed fe fydd angen caniatâd gan riant neu ofalwr.

Mencap – Cyfleoedd i Wirfoddoli