Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ceredigion

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Ar y linc isod fe welwch wybodaeth am fannau chwarae a gwasanaethau ieuenctid yng Ngheredigion:

Mannau Chwarae a Gwasanaethau Ieuenctid Ceredigion

Wrth glicio ar y linc isod fe welwch wybodaeth am lwybrau cerdded, parciau a gweithgareddau diwylliannol yng Ngheredigion:

Llwybrau Cerdded, Parciau a Gweithgareddau Diwylliannol Ceredigion

Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am wasanaethau ieuenctid yng Ngheredigion:

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Area 43

Mae 43 yn ‘Ganolfan galw i mewn’ yn Aberteifi. Maent yn darparu amgylchedd diogel, anffurfiol, gofalgar, anwahaniaethol ac nad ydynt yn barnu, ble gall pobl ifanc (oed 16-25) gymdeithasu gyda’u cyfoedion a chael mynediad at ystod o wybodaeth o ansawdd a chefnogaeth oddi wrth staff hyfforddedig a phrofiadol. Mae’r ganolfan yn darparu diodydd cynnes am ddim, bwyd cymorthdaledig a chaffi rhyngrwyd. Mae hefyd gennym ystod o weithgareddau deniadol Celf a Chrefft a gweithgareddau Datblygu Personol fel Adeiladu Hyder, Sgiliau Cyfathrebu, Llythrennedd Emosiynol a Sgiliau Bywyd Ymarferol. Os hoffech fwy o wybodaeth yna cliciwch ar y linc isod:

Area 43

O ddydd Llun yr 28ain o Fehefin 2021 bydd Cyngor Sir Ceredigion yn darparu Sesiynau Nofio Cymunedol am ddim yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth. Os hoffech chi edrych ar eu hamserlen yna cliciwch ar y linc isod:

Ceredigion ACTIF

RAY Ceredigion

Mae RAY Ceredigion yn elusen fach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i gymunedau yng Ngheredigion trwy ddarparu gweithgareddau wythnosol sy’n magu hyder, yn datblygu cyfeillgarwch ac yn cryfhau’r gymuned. Eu nod yw gwella cyfranogiad iechyd a lles y rhai sydd fwyaf agored i niwed ac anfanteision, ac rydym yn cefnogi pob oedran a gallu. Mae RAY wedi’i leoli yn nhref harbwr Aberaeron, ym Mae hyfryd Ceredigion. Os hoffech chi ddarganfod mwy am ba fath o weithgareddau sydd ganddyn nhw i’w cynnig dros yr haf yna cliciwch ar y linc isod:

RAY Ceredigion

DASH Ceredigion

Mae DASH Ceredigion yn trefnu amrywiaeth o gynlluniau hamdden i blant a phobl ifanc anabl yng Ngheredigion. Maent yn sicrhau y gall plant anabl lleol a’u teuluoedd gael gwell ansawdd bywyd gyda mynediad at ddewis ehangach o gyfleusterau hamdden a chyfleoedd eraill. Gall rhieni a gofalwyr gael cyfle am seibiant i fagu nerth tra bod y plant a’r bobl ifanc anabl yn cael amser eu hunain ar gyfer datblygiad personol, cymdeithasol a chreadigol mewn amgylchedd croesawgar a hwyliog. Os hoffech wybod am y cynlluniau sydd ganddynt dros yr haf  yna cliciwch ar y linc isod:

DASH Ceredigion

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru

Wrth glicio ar y linc isod gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal leol.

I ddod o hyd i gyfleoedd, teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio a dewiswch faint o filltiroedd y byddech chi’n gallu eu teithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio oedran y cyfle gwirfoddoli ddwywaith cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddoli Cymru

Mae gan Dy Hafan gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc dros 16 oed. Gallwch ddarganfod mwy yma:

Ty Hafan – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli i Barnardo’s wrth glicio ar y linc isod. Maen nhw’n derbyn gwirfoddolwyr dros 14 oed.

Barnardo’s – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gyda Mencap wrth glicio ar y dudalen we isod. Mae angen i wirfoddolwyr fod dros 16 oed, unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 18 oed fe fydd angen caniatâd gan riant neu ofalwr.

Mencap – Cyfleoedd i Wirfoddoli