Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Caerffili

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Yn dechrau o’r 26ain o Orffennaf tan y 18fed o Awst bydd Chwaraeon Caerffili yn darparu sesiynau chwaraeon am ddim rhwng 1:30yp a 3:30yp i blant rhwng 7 a 12 oed. Os hoffech wybod mwy am y sesiynau hyn yna cliciwch ar y linc isod:

Chwaraeon Caerffili

Gweler isod wybodaeth am Mannau Gwyrdd yng Nghaerffili gan gynnwys parciau a llwybrau cerdded:

Mannau Gwyrdd Caerffili

Gweler isod frestr o fannau chwarae sydd ar gael yn Caerffili:

Mannau Chwarae Caerffili

Mae Islawr Coed Duon (wedi ei leoli o dan Lyfrgell Coed Duon) yn Ganolfan gwybodaeth galw i mewn sy’n darparu mynediad at wybodaeth, cymorth ac eiriolaeth i bobl ifanc rhwng 11 a 25 blwydd oed, Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili ac asiantaethau partner. Os hoffech rhagor o fanylion am Islawr Coed Duon yna cliciwch ar y linc isod:

Islawr Coed Duon

Wrth glicio ar y linc isod fe welwch wybodaeth am wasanaethau ieuenctid yng Nghaerffili:

Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru

Wrth glicio ar y linc isod gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal leol.

I ddod o hyd i gyfleoedd, teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio a dewiswch faint o filltiroedd y byddech chi’n gallu eu teithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio oedran y cyfle gwirfoddoli ddwywaith cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddoli Cymru

You can find volunteer opportunities for Barnardo’s by clicking on the link below. They accept volunteers over the age of 14.

Barnardo’s – Volunteer Opportunities

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gyda Mencap wrth glicio ar y dudalen we isod. Mae angen i wirfoddolwyr fod dros 16 oed, unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 18 oed fe fydd angen caniatâd gan riant neu ofalwr.

Mencap – Cyfleoedd i Wirfoddoli