Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Caerffili

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Gweler isod wybodaeth am Mannau Gwyrdd yng Nghaerffili gan gynnwys parciau a llwybrau cerdded:

Mannau Gwyrdd Caerffili

Gweler isod frestr o fannau chwarae sydd ar gael yn Caerffili:

Mannau Chwarae Caerffili

Mae Islawr Coed Duon (wedi ei leoli o dan Lyfrgell Coed Duon) yn Ganolfan gwybodaeth galw i mewn sy’n darparu mynediad at wybodaeth, cymorth ac eiriolaeth i bobl ifanc rhwng 11 a 25 blwydd oed, Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili ac asiantaethau partner. Os hoffech rhagor o fanylion am Islawr Coed Duon yna cliciwch ar y linc isod:

Islawr Coed Duon

Fe fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli o fewn eich ardal leol wrth i ni glywed amdanyn nhw.