Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Caerdydd

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Ar y linc isod fe welwch lawer o syniadau – ble i chwilio am bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd gan gynnwys diwrnodau allan:

Y Sprout

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am wasanaethau ieuenctid yng Nghaerdydd yma:

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Mae gwyl Gwên o Haf i blant a phobl ifanc wedi cyrraedd Caerdydd! Yr ystod oedran ar gyfer y sesiynau chwarae mynediad agored yw 0-18 (ac mewn rhai achosion hyd at 25). * Sylwch fod cost i rai digwyddiadau*

Os hoffech chi ddarganfod rhagor o wybodaeth yna cliciwch ar y linc isod:

Gwên o Haf

Mae Clwb Pel-Fasged BRG Vibe yn cynnig sesiynau wythnosol am ddim i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 15 oed bob nos Lun a nos Fercher.  Os hoffech chi rhagor o wybodaeth neu os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Clwb Pel-Fasged BRG Vibe

Amgueddfa Caerdydd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Os hoffech chi wybod pa ddigwyddiadau sydd ganddynt yn amgueddfa Caerdydd, cliciwch ar y linc isod:

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan

* Sylwch fod yna ffi am barcio *

Gallwch dal ymweld a Sain Ffagan yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag ar hyn o bryd mae’n rhaid i chi archebu tocyn AM DDIM. Gallwch wneud hynny yma:

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Os hoffech chi wybod pa ddigwyddiadau sydd ganddynt yn amgueddfa Sain Ffagan, cliciwch ar y linc isod:

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Parc Bute

Gallwch ddarganfod gwybodaeth am bethau teuluol AM DDIM i’w gwneud ym Mharc Bute yma:

Parc Bute

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru

Trwy glicio ar y linc isod fe welwch lawer o syniadau – ble i chwilio am bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli:

Sprout

Wrth glicio ar y linc isod gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal leol.

I ddod o hyd i gyfleoedd, teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio a dewiswch faint o filltiroedd y byddech chi’n gallu eu teithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio oedran y cyfle gwirfoddoli ddwywaith cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddoli Cymru

Mae gan Dy Hafan gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc dros 16 oed. Gallwch ddarganfod mwy yma:

Ty Hafan – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli i Barnardo’s wrth glicio ar y linc isod. Maen nhw’n derbyn gwirfoddolwyr dros 14 oed.

Barnardo’s – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gyda Mencap wrth glicio ar y dudalen we isod. Mae angen i wirfoddolwyr fod dros 16 oed, unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 18 oed fe fydd angen caniatâd gan riant neu ofalwr.

Mencap – Cyfleoedd i Wirfoddoli