Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Haf o Hwyl 2021

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru i gynnal gweithgareddau ychwanegol i blant a phobl ifanc dros yr haf, sy’n dechrau ar y 1af o Orffennaf ac yn rhedeg tan y 30ain o Fedi.

Rydym wedi gofyn i awdurdodau lleol anfon manylion eu gweithgareddau atom fel y gallwn eu cynnwys ar y hwb gwybodaeth hwn.

Lle nad ydym wedi cael unrhyw wybodaeth benodol, rydym wedi rhoi linc ar gyfer gwasanaeth gwybodaeth deuluol y cyngor.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.