Blog Sally

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Dyma blogiau y Comisiynydd Plant, Sally Holland.

Y ddwy brif her

Mae 2019 wedi cychwyn gyda Phrif Weinidog newydd i Gymru. Yn y postiad blog hwn, hoffwn i danlinellu’r ddwy brif her rwy’n credu y bydd Mark Drakeford a’i lywodraeth yn eu hwynebu o ran gwella bywydau plant yng Nghymru. Mae

Diwrnod Byd-Eang y Plant 2018

Mae hawliau dynol yn sicrhau rhyddid ac anghenion sylfaenol dynoliaeth. Fel y rhai mwyaf agored i niwed o fewn ein cymdeithas, mae plant yn derbyn hawliau ychwanegol, ac mae dyletswydd arnom ni fel cymdeithas i’w warchod a’u hyrwyddo. Nid yw’r

Edmygedd a chydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc

Ddydd Sadwrn diwethaf fe fues i ym marbeciw Gofalwyr Ifanc Caerdydd ym Mhafiliwn Ieuenctid Trebiwt. Fe gawson ni ddigwyddiad arddangos anhygoel i ddechrau, gyda phobl ifanc ddawnus yn canu ar eu pen eu hunain ac mewn grwpiau. Rhwng y caneuon

Diwygio’r Cwricwlwm: Gwrando ar yr arbenigwyr

Yn rhinwedd fy rôl fel Comisiynydd Plant Cymru, rwy’n helpu i ysgogi newidiadau cadarnhaol a hirdymor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’r gwaith hwn. Pobl ifanc yw’r arbenigwyr

2017 – Blwyddyn y Bwli

Dyma fi’n ymddiheuro ymlaen llaw am ysgrifennu blog trist ar ddiwedd y flwyddyn, ond rydw i wedi gweld llawer o dristwch a niwed eleni, a dydw i ddim eisiau gweld hynny eto yn 2018. 10 peth rydw i wedi’u dysgu

Lowri Morgan – Fy mhrofiadau o fwlio

Mae Lowri Morgan, disgybl 17 mlwydd oed sy’n mynychu ysgol uwchradd yng Nghymru, yn ysgrifennu am ei phrofiadau o fwlio yn y post gwestai hwn. Ar gyfer #WythnosGwrthFwlio, rydyn ni wedi lansio adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn

Stori Sam

  Ysgrifenwyd y blog hwn gan ddisgybl o Ysgol Gyfun Casnewydd, fel rhan o’n hadroddiad Stori Sam. Yn ystod #WythnosGwrthFwlio 2017, lansion ni set o adnoddau gwrth-fwlio i’w defnyddio mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Shwmae. Sam ydw i. Rydw i’n

Diwrnod lansio arbennig

Ysgrifenwyd y post gwestai hwn gan Josh Houston, person ifanc a ddaeth i lansiad ein hadroddiad Stori Sam yn ystod ei wythnos profiad gwaith. Am #WythnosGwrthFwlio, rydyn ni wedi lansio adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd; mae’r adnoddau yn deillio

Cofio Rhodri: ‘Tad bedydd hawliau plant yng Nghymru’

Cofio Rhodri: ‘Tad bedydd hawliau plant yng Nghymru’ Mae gan gynifer ohonon ni yng Nghymru atgofion byw a hanesion rydyn ni wrth eu bodd yn eu cofio am Rhodri Morgan, ein Prif Weinidog gynt, a fu farw’n sydyn ar 17

Hawliau Plant yn y Byd Digidol

Pan ddes i’n Gomisiynydd Plant Cymru fe ofynnais i blant a phobl ifanc ddweud wrtha i beth oedd eu blaenoriaethau trwy fy ymgynghoriad Beth Nesa’. Daeth bwlio i’r amlwg fel mater oedd yn brif destun pryder, ond er mwyn mynd

Trydydd cyfarfod a gwahoddiad am drydedd flwyddyn!

Post Gwestai gan Tom Sturt – Aelod o’n Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc Ddydd Mercher 22 Chwefror, daeth y Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc at ei gilydd am y trydydd tro. Roedd yn wych cwrdd â phawb eto ers mis Hydref, oherwydd bod

Gwneud achosion cyfreithiol yn hygyrch i blant

Post gwestai gan Rachel – Cynghorydd Polisi Rydyn ni’n gweld mwy a mwy o gynnwys yn cael ei greu sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei ddeall, ond anaml y byddwn ni’n cysylltu ‘Cymraeg Clir’ neu fersiynau ‘hwylus i blant’

Mae fy Llysgenhadon nôl!

Mae mis Medi yn fis cyffrous yn y swyddfa gan ein bod ni’n cofrestru ysgolion cynradd ar ein cynllun Llysgenhadon Gwych. Mae llawer yn ailgofrestru, fel sy’n digwydd bob blwyddyn, tra bod eraill yn ymuno â’r cynllun am y tro

Celf, ieir, a hawliau plant

Blog gwestai gan Lois Medi, aelod o’n Panel Ymgynghorol Ar ddydd Mawrth, y deuddegfed o Orffennaf, fe gynhaliwyd cyfarfod cyntaf panel ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru. Roedd yn ddiwrnod gwych a chynhyrchiol a wnaeth ein hannog hyd yn oed yn fwy

Cryfach Gyda’n Gilydd dros blant a phobl ifanc

Post gwestai gan Hywel Dafydd – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Fel gweddill y wlad, rydw i’n dal yn llawn diolchgarwch, balchder a llawenydd am gyflawniadau tîm pêl-droed Cymru yn ystod Ewro 2016. Bu llawer ohonon ni’n ddigon ffodus i adeiladu’r

‘Fy enw i yw Joel a fi yw’r Prif Weinidog’

Dyna sut ces i fy nghyfarch gan Joel, sy’n 11 oed, pan gyrhaeddais i Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph ym Mhenarth yn ddiweddar. Mae Cymru wedi bod yn hyrwyddo democratiaeth mewn ysgolion ers blynyddoedd lawer, gan wneud cynghorau ysgol yn

Caledi’n Cnoi

Wrth i mi nesáu at ddiwedd fy mis cyntaf yn y swydd, galla i oedi i fyfyrio ar fis go anghyffredin. Ar draws y Deyrnas Unedig, yr Etholiad Cyffredinol sydd wedi cael y sylw pennaf – digwyddiad sy’n cael ei

Diogel yn ein cymunedau

Yn ystod y tair wythnos diwethaf mae fy nhîm a finne wedi cael cyfle i siarad â channoedd o blant a phobl ifanc a chlywed eu syniadau am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw a beth maen nhw eisiau i

Mesur tlodi plant

Ar y cyd â’r tri chomisiynydd plant arall yn y Deyrnas Unedig, rydw inewydd gyhoeddi adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ynghylch cyflwr hawliau plant yn y Deyrnas Unedig. Fe gawson ni wahoddiad i adrodd ar hynny

Iechyd meddwl i bawb

Yn ystod fy misoedd cyntaf yn swydd Comisiynydd Plant Cymru, rydw i wedi bod yn gofyn y cwestiwn ‘Beth Nesa?’ i gannoedd o blant a phobl ifanc ac i rieni, athrawon a phobl eraill sy’n gweithio gyda phlant. Wrth ofyn

Ymfalchio

‘Ymfalchïo’: hawliau i bobl ifanc LHDT* yng Nghymru Yn ddiweddar fe fues i’n cymryd rhan mewn cynhadledd Ieuenctid wirioneddol arloesol, a gynhaliwyd yng Nghymru gan Pride Cymru. Hon oedd cynhadledd gyntaf Cymru dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer ieuenctid lesbiaidd,

Amddiffyniad Cyfartal

Diwrnod Byd-eang y Plant: Mae’n amser rhoi Amddiffyniad Cyfartal i blant Mae Diwrnod Byd-eang y Plant yn ddyddiad pwysig yng nghalendr unrhyw Gomisiynydd Plant. Cafodd ei sefydlu gan y Cenhedloedd Unedig ym 1954 i hybu dealltwriaeth rhwng plant ac i

Gêmau’r Cenedlaethau

Yn rhy aml, mae’r ffordd rydyn ni’n trefnu ein bywydau yn golygu bod gwahanol genedlaethau ddim yn cael rhyw lawer i’w wneud â’i gilydd. Er bod neiniau a theidiau’n chwarae rhan anferth ym mywydau plant yng Nghymru – does dim

Achosion gofal: ataliaeth sydd orau

Yn ystod y mis diwethaf bu dau adroddiad diddorol ar achosion gofal, sef yr achosion mewn llysoedd teulu sy’n llunio gorchmynion cyfreithiol ynghylch plant sy’n cael eu gosod mewn lleoliadau gofal. Y cyntaf oedd yr adroddiad gan dîm ymchwil dan

Diwrnod Cyntaf

Fe wnes i gais am swydd y Comisiynydd Plant oherwydd mod i eisiau gwneud yn siŵr bod 3 elfen bwysig o hawliau plant a phobl ifanc ar frig agenda pawb yng Nghymru, sef: Cyfranogiad: ydych chi’n cael cyfle i roi