Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Blog Sally

Dyma blogiau y Comisiynydd Plant, Sally Holland.

Fy malchder yn ein hactifyddion ifanc

Ddoe (Mehefin 5) fe drefnodd fy swyddfa gyfarfod rhwng rhai o’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan mewn streiciau newid yn yr hinsawdd yn ddiweddar yng Nghaerdydd (o ysgol Radnor a Choleg yr Iwerydd) a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths. Fe achosodd y protestiadau dipyn

Ble nesa i wasanaethau iechyd meddwl plant yng Nghymru?

Yn y blog yma rwy’n crynhoi ble mae Cymru wedi cyrraedd yn y gwaith i ddiwygio gwasanaethau iechyd meddwl plant, ac yn cyflwyno fy ngweledigaeth ar gyfer y rhan nesaf o’r daith. Darllenwch ein papur safbwynt – Gorffennaf 2018 Mae Cymru bellach ym mhedwaredd flwyddyn, y flwyddyn olaf, o’i

Rhywedd a diogelwch – fy mhrofiad personal

Rwy’n falch o fod yn cefnogi’r Agenda Cynradd sy’n cael ei lansio heddiw. Mae’n adnodd sydd wedi’i gynllunio a’i brofi’n ofalus i helpu plant mewn ysgolion cynradd i archwilio stereoteipiau rhywedd, ymddygiad negyddol a diogelwch personol. Dyma flog personol iawn ynghylch pam mae angen gwneud hynny. Yn gynharach y

Senedd Ieuenctid

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i’w llais a chael eu barn wedi ei gymryd o ddifri, ond hyd at nawr nid yw lleisiau pobl ifanc Cymru wedi derbyn platfform cenedlaethol. Rydw i wrth fy modd i groesawu cyfarfod cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru ar y 23ain

Y ddwy brif her

Mae 2019 wedi cychwyn gyda Phrif Weinidog newydd i Gymru. Yn y postiad blog hwn, hoffwn i danlinellu’r ddwy brif her rwy’n credu y bydd Mark Drakeford a’i lywodraeth yn eu hwynebu o ran gwella bywydau plant yng Nghymru. Mae dau fater yn arbennig yn sefyll allan: tlodi plant

Diwrnod Byd-Eang y Plant 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TBtVALxv2Jw Mae hawliau dynol yn sicrhau rhyddid ac anghenion sylfaenol dynoliaeth. Fel y rhai mwyaf agored i niwed o fewn ein cymdeithas, mae plant yn derbyn hawliau ychwanegol, ac mae dyletswydd arnom ni fel cymdeithas i’w warchod a’u hyrwyddo. Nid yw’r hawliau yma’n opsiynol. Ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant,

Cyfarfod Swyddogol Cyntaf Panel Ymgynghorol yng Ngoleg Caerdydd a’r Fro

Blog gan Naz Ismail Ar 6 Hydref, cynhaliodd panel ymgynghorol De Cymru eu cyfarfod olaf ar gyfer 2018 yng ngholeg Caerdydd a’r Fro. Ymhlith yr ymgynghorwyr roedd staff y Com Plant yn cynnal y digwyddiad (Kath a Sarah) ac roedd Margaret o’r panel ymgynghorol oedolion hefyd yn bresennol. Dyma

Edmygedd a chydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc

Ddydd Sadwrn diwethaf fe fues i ym marbeciw Gofalwyr Ifanc Caerdydd ym Mhafiliwn Ieuenctid Trebiwt. Fe gawson ni ddigwyddiad arddangos anhygoel i ddechrau, gyda phobl ifanc ddawnus yn canu ar eu pen eu hunain ac mewn grwpiau. Rhwng y caneuon roedd yna hanesion personol oedd mor emosiynol fel bod

Diwygio’r Cwricwlwm: Gwrando ar yr arbenigwyr

Yn rhinwedd fy rôl fel Comisiynydd Plant Cymru, rwy’n helpu i ysgogi newidiadau cadarnhaol a hirdymor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’r gwaith hwn. Pobl ifanc yw’r arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain a bydd sicrhau y

1 2 3 5