Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Blog Sally

Dyma blogiau y Comisiynydd Plant, Sally Holland.

Rhyfeloedd gwisg ysgol: mae’n bryd cael dull gweithredu seiliedig ar hawliau

Yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi gweld nifer o benawdau wrth i blant gael eu hynysu, eu gwahardd o’r ysgol, neu golli amser chwarae oherwydd dillad, gwallt, gemwaith, aeliau neu golur ‘amhriodol’. Ymddengys bod ysgolion mewn rhannau o’r Deyrnas Unedig yn gwneud eu polisïau gwisg

Fy malchder yn ein hactifyddion ifanc

Ddoe (Mehefin 5) fe drefnodd fy swyddfa gyfarfod rhwng rhai o’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan mewn streiciau newid yn yr hinsawdd yn ddiweddar yng Nghaerdydd (o ysgol Radnor a Choleg yr Iwerydd) a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths. Fe achosodd y protestiadau dipyn

Ble nesa i wasanaethau iechyd meddwl plant yng Nghymru?

Yn y blog yma rwy’n crynhoi ble mae Cymru wedi cyrraedd yn y gwaith i ddiwygio gwasanaethau iechyd meddwl plant, ac yn cyflwyno fy ngweledigaeth ar gyfer y rhan nesaf o’r daith. Darllenwch ein papur safbwynt – Gorffennaf 2018 Mae Cymru bellach ym mhedwaredd flwyddyn, y flwyddyn olaf, o’i

Rhywedd a diogelwch – fy mhrofiad personal

Rwy’n falch o fod yn cefnogi’r Agenda Cynradd sy’n cael ei lansio heddiw. Mae’n adnodd sydd wedi’i gynllunio a’i brofi’n ofalus i helpu plant mewn ysgolion cynradd i archwilio stereoteipiau rhywedd, ymddygiad negyddol a diogelwch personol. Dyma flog personol iawn ynghylch pam mae angen gwneud hynny. Yn gynharach y

Senedd Ieuenctid

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i’w llais a chael eu barn wedi ei gymryd o ddifri, ond hyd at nawr nid yw lleisiau pobl ifanc Cymru wedi derbyn platfform cenedlaethol. Rydw i wrth fy modd i groesawu cyfarfod cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru ar y 23ain

Y ddwy brif her

Mae 2019 wedi cychwyn gyda Phrif Weinidog newydd i Gymru. Yn y postiad blog hwn, hoffwn i danlinellu’r ddwy brif her rwy’n credu y bydd Mark Drakeford a’i lywodraeth yn eu hwynebu o ran gwella bywydau plant yng Nghymru. Mae dau fater yn arbennig yn sefyll allan: tlodi plant

Diwrnod Byd-Eang y Plant 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TBtVALxv2Jw Mae hawliau dynol yn sicrhau rhyddid ac anghenion sylfaenol dynoliaeth. Fel y rhai mwyaf agored i niwed o fewn ein cymdeithas, mae plant yn derbyn hawliau ychwanegol, ac mae dyletswydd arnom ni fel cymdeithas i’w warchod a’u hyrwyddo. Nid yw’r hawliau yma’n opsiynol. Ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant,

Cyfarfod Swyddogol Cyntaf Panel Ymgynghorol yng Ngoleg Caerdydd a’r Fro

Blog gan Naz Ismail Ar 6 Hydref, cynhaliodd panel ymgynghorol De Cymru eu cyfarfod olaf ar gyfer 2018 yng ngholeg Caerdydd a’r Fro. Ymhlith yr ymgynghorwyr roedd staff y Com Plant yn cynnal y digwyddiad (Kath a Sarah) ac roedd Margaret o’r panel ymgynghorol oedolion hefyd yn bresennol. Dyma

Edmygedd a chydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc

Ddydd Sadwrn diwethaf fe fues i ym marbeciw Gofalwyr Ifanc Caerdydd ym Mhafiliwn Ieuenctid Trebiwt. Fe gawson ni ddigwyddiad arddangos anhygoel i ddechrau, gyda phobl ifanc ddawnus yn canu ar eu pen eu hunain ac mewn grwpiau. Rhwng y caneuon roedd yna hanesion personol oedd mor emosiynol fel bod

1 2 3 5