Adnoddau

Adnoddau i Ysgolion Cynradd

Cynlluniau gwers Gwrthfwlio

Cafodd yr adnoddau yma eu cyhoeddi yn ystod Wythnos Gwrthfwlio 2017. Maen nhw’n helpu ysgolion archwilio bwlio gyda phob grwp oedran ysgolion cynradd.

Pecyn Symbolau CCUHP

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys pecyn o gardiau a phoster i’ch helpu i addysgu disgyblion am eu hawliau.

Adnodd pontio’r cenedlaethau

Ry’n ni wedi creu Adnodd Pontio’r Cenedlaethau gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn i annog ysgolion a grwpiau o bobl hŷn i ffurfio grwpiau sy’n pontio’r cenedlaethau.

Poster Hawliau Plant

Gallwch ddefnyddio’r poster yma yn eich ysgol i arddangos holl hawliau’r CCUHP.

Cyflwyniad hawliau plant/Comisiynydd Plant Cymru

Cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno hawliau plant a gwaith y Comisiynydd Plant.

Cynllun Gwers Cyfnod Sylfaen

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i blant Cyfnod Sylfaenol.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 2

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i blant Cyfnod Allweddol 2.

Ugain Top Tips

Ugain syniad defnyddiol ar gyfer cyflwyno hawliau plant yn eich ysgol

Adnoddau Ysgolion Uwchradd

AGENDA

Pwrpas Agenda yw i fynd i’r afael â materion fel anghydraddoldeb rhywiol, trais ar sail rhyw, ac aflonyddu rhywiol mewn ysgolion.

Mae e ar gael am ddim yma.

Her Cymunedol Bagloriaeth Cymru

Rydyn ni wedi datblygu Her Cymunedol ar gyfer dysgwyr Bagloriaeth Cymru

Poster Hawliau Plant

Gallwch ddefnyddio’r poster yma yn eich ysgol i arddangos holl hawliau’r CCUHP.

Ugain Top Tips

Ugain syniad defnyddiol ar gyfer cyflwyno hawliau plant yn eich ysgol.

Pecyn Symbolau CCUHP

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys pecyn o gardiau a phoster i’ch helpu i addysgu disgyblion am eu hawliau.

Adnodd Pontio’r Cenedlaethau

Hoffech chi archwilio creu prosiect pontio’r cenedlaethau yn eich ysgol chi? Rydyn ni wedi creu cynllun gwers a fideos i’ch ysbridoli.

Taclo Islamoffobia

Mae’r adnodd yn cynnwys tair cynllun gwers, a ddyluniwyd ar gyfer ysgolion uwchradd, i’w helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Islamoffobia, i daclo cysyniadau negyddol, ac i gyflwyno profiadau go iawn Mwslimiaid ifanc yng Nghymru.

Cynllun gwers Gwrthfwlio

Pwrpas yr adnodd hwn, a ddatgblygwyd ar y cyd gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru, yw helpu ysgolion i archwilio y mater o fwlio yn eu hysgolion.

Cyflwyniad hawliau plant/Comisiynydd Plant Cymru

PowerPoint i gyflwyno hawliau plant a rôl Comisiynydd Plant Cymru.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 3

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i bobl ifanc Cyfnod Allweddol 3.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 4

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i bobl ifanc Cyfnod Allweddol 4.

Prifysgolion a Cholegau

Rydyn ni wedi creu 3 darlith/cynllun gwers i Brifysgolion a Cholegau sy’n cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa.

Maen nhw hefyd yn dangos sut gall myfyrwyr defnyddio hawliau plant fel fframwaith yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y dyfodol.

I weithwyr proffesiynol

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Hawliau Plant yng Nghymru

Fframwaith hawliau plant i helpu cyrff cyhoeddus integreiddio hawliau plant i bob agwedd o wneud penderfyniadau, ffurfio polisiau, ac ymarfer.

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Fframwaith sy’n helpu athrawon, ac addysgwyr eraill, rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith.

Y Ffordd Gywir: Dyfodol addas i blant yng Nghymru

Teclun hunan-asesu i helpu Byrddau Gwasanethau Cyhoeddus (PSBs), a sefydlidau unigol sy’n rhan o’r PSB i wella’r gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig i blant a phobl ifanc.

Adnoddau Hawliau Cyffredinol

Herio Adroddiadau Negyddol yn y gymuned LHDT

Mae’r adnodd ymarferol hwn yn rhoi cyngor i bobl ifanc ar herio adroddiadau annheg a dinistriol yn y cyfryngau ac yn cynnig camau clir i bobl ifanc i’w cymryd i gwyno i’r cyrff perthnasol

Herio adroddiadau negyddol yn y cyfryngau o’r cymuned LHDT

Mae’r adnodd ymarferol hwn yn rhoi cyngor i bobl ifanc ar herio adroddiadau annheg a dinistriol yn y cyfryngau ac yn cynnig camau clir i bobl ifanc i’w cymryd i gwyno i’r cyrff perthnasol.

Gweithion ni gyda Sipsiwn a Theithwyr i ddysgu pa gwybodaeth roedden nhw eisiau gwybod i’w helpu i adnabod adroddiadau negyddol, a sut i gwyno.