Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Swyddog Cyfranogiad – Swydd wag

  • Swyddog Chyfranogiad (cyfnod penodol am o leiaf 6 mis hyd at uchafswm o 12 mis)

  • Hyd at 35 awr yr wythnos

  • Cyflog: £31,210 y flwyddyn am oriau llawn amser

Mae ein swyddfeydd wedi’u lleoli mewn swyddfa fodern ddisglair ym Mhort Talbot, yn agos at orsaf drenau’r brif reilffordd

Mae gennym gylch gwaith Cymru Gyfan felly mae rhywfaint o ofyniad i deithio ledled Cymru.

Rydym yn agored i archwilio secondiad gan eich Cyflogwr presennol neu weithio rhan amser.

Gallwn ni eich cefnogi i weithio eich oriau’n hyblyg er mwyn cynnal cydbwysedd gwaith a bywyd gwych ac i gyd-fynd â gofynion adegau brig ein calendr o ddigwyddiadau, a bydd gwaith achlysurol gyda’r hwyr, ar y penwythnos neu adeg gwyliau cyhoeddus.

Ein huchelgais yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i bobl newydd sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Beth byddwch chi’n ei wneud:

Fel Swyddog Cyfranogiad, byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad Strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

  • gwybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc,
  • y gallu i ddangos gwybodaeth a phrofiad o ddulliau cyfathrebu a chyfranogi
  • digonedd o allu creadigol ac arloesedd, yn arbennig wrth ymateb i anghenion cyfathrebu plant a phobl ifanc.

Gwneud Cais

Llenwch y ffurflenni isod a danfonwch nhw atom drwy e-bost os gwelwch yn dda – recruitment@complantcymru.org.uk

Neu gallwch ddanfon y ffurflenni atom drwy’r post – ewch i’n tudalen gyswllt

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd: 9yb ddydd Iau 18 Awst 2022 a chynhelir y cyfweliadau ar 26 Awst 2022.

 LLAWRLWYTHWCH Y FFURFLEN GAIS

LLAWRLWYTHWCH DISGRIFIAD Y SWYDD

LLAWRLWYTHWCH Y FFURFLEN MONITRO CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Mae fersiwn print bras, braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am unrhyw un o’r cyfleoedd hyn, cysylltwch ag Andy Wallsgrove, Pennaeth Ymarfer ar 01792 765600. 

Rydyn ni’n meithrin diwylliant yn y gweithle lle mae gwahaniaethau’n cael eu dathlu a’u gwerthfawrogi a derbynir pawb am bwy ydynt. Rydyn ni eisiau gwella’r ffordd rydyn ni’n gweld y byd fel Tîm ac rydyn ni eisiau darparu modelau rôl cryf i bob plentyn.

Byddwn yn gwarantu cyfweliad i bobl sy’n bodloni gofynion hanfodol y rôl ac sydd â phrofiad byw sy’n ein helpu i ddeall safbwyntiau pobl â nodweddion gwarchodedig nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn ein Tîm ar hyn o bryd.

Bydd y person a benodir i’r rôl hon yn gweithio gyda phobl ifanc o gymunedau ethnig amrywiol a byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan unigolion o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Os hoffech warant o gyfweliad, nodwch hynny ar ein ffurflen gais.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ymroddedig i sicrhau triniaeth o’r un safon uchel i ymgeiswyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith.