Recriwtio

Rhywun yn ysgrifennu ar bapur gan ddefnyddio beiro.

 • Cynghorydd Polisi

 • Swyddog Cyfranogiad

Cynghorydd Polisi

 • Cyflog: £29,100 – £35,750 y flwyddyn, amser llawn
 • Hyd at 2 swydd wag parhaol gyfwerth ag amser llawn
 • Croesewir ceisiadau ar gyfer contractau llawn a rhan amser

Byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant plant, pobl ifanc a theuluoedd ar lefel genedlaethol a lleol, gan roi sylw i bersbectif plant a phobl ifanc.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?
 • dealltwriaeth fanwl o faterion polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc
 • gwybodaeth am effaith swyddogaethau cyrff cyhoeddus, gwirfoddol ac elusennol ar eu hawliau a’u lles
 • y gallu i goladu a dehongli data a defnyddio eich sgiliau dylanwadu cryf i weithio gyda rhanddeiliaid i gyflawni newid i blant a phobl ifanc.
Gwneud Cais

Dyma’r dogfennau sydd angen arnoch i wneud cais:

Ebostiwch y ffurflenni at post@complantcymru.org.uk neu anfonwch yn y post.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd: 23:59 ar ddydd Sul 6 Ionawr 2019 a chynhelir y cyfweliadau yn ein swyddfa yn Abertawe ar 18 Ionawr 2019.

Swyddog Cyfranogiad

 • Cyflog: £29,100 – £35,750 y flwyddyn, amser llawn
 • Hyd at 1.5 swydd wag parhaol gyfwerth ag amser llawn
 • Croesewir ceisiadau ar gyfer contractau llawn a rhan amser

Byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad Strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?
 • gwybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc,
 • y gallu i ddangos gwybodaeth a phrofiad o ddulliau cyfathrebu a chyfranogi
 • digonedd o allu creadigol ac arloesedd, yn arbennig wrth ymateb i anghenion cyfathrebu plant a phobl ifanc.
Gwneud Cais

Dyma’r dogfennau sydd angen arnoch i wneud cais:

Ebostiwch y ffurflenni at post@complantcymru.org.uk neu anfonwch yn y post.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd: 23:59 ar ddydd Sul 6 Ionawr 2019 a chynhelir y cyfweliadau yn ein swyddfa yn Abertawe ar 23 Ionawr 2019.

Ein huchelgais

Ein huchelgais yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i bobl newydd sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Lleoliad, a gweithio’n hyblyg

Bydd yr holl swyddi’n gweithio o’n Swyddfa yn Llansamlet, Abertawe; fodd bynnag, gan fod cylch gorchwyl Cymru Gyfan i’r sefydliad, bydd rhai gofynion hefyd o ran teithio ledled Cymru.

Gallwn ni eich cefnogi i weithio eich oriau’n hyblyg er mwyn cynnal cydbwysedd gwaith a bywyd gwych ac i gyd-fynd â gofynion adegau brig ein calendr o ddigwyddiadau, a bydd gwaith achlysurol gyda’r hwyr, ar y penwythnos neu adeg gwyliau cyhoeddus.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am unrhyw un o’r cyfleoedd hyn, cysylltwch ag Andy Wallsgrove, Pennaeth Ymarfer ar gyfer swyddi Cyfranogiad neu Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus ar gyfer swyddi Polisi, ar 01792 765600.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ymroddedig i sicrhau triniaeth o’r un safon uchel i ymgeiswyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith.