Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Recriwtio

Rydyn ni angen aelodau newydd i ymuno â’n Panel Ymgynghorol Ifanc.

Rydyn ni’n recriwtio hyd at 15 o bobl ifanc.

Bydd angen i ti fod rhwng 11-18 oed ar ddiwrnod ein cyfarfod cyntaf , sef 16 Gorffennaf 2019.

Dylet ti gael profiad o gynrychioli barn pobl eraill a bod yn hyderus i rannu dy syniadau a dy farn gydag eraill.

Rydyn ni’n croesawu ymholiadau gan bawb, ac yn gobeithio cael pobl ifanc o amrywiaeth eang o gefndiroedd a phrofiadau ar y panel.

Beth fyddi di’n gwneud?

Gweithio gyda ni i adolygu ein gwaith ac i gynnig syniadau newydd ac adborth Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau plant a hyrwyddo gwaith Comisiynydd Plant Cymru gyda dy deulu, ofalwyr, ffrindiau, ysgol, goleg, rwydweithiau a grwpiau ieuenctid.

Beth yw’r manteision i ti?

Byddi di’n ennill sgiliau newydd, ffrindiau newydd, ac yn dysgu am waith Comisiynydd Plant Cymru.

Byddi di’n cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfarfodydd, i ddylanwadu ar ein gwaith, ac yn cael hwyl yn bod yn rhan o grŵp cyffrous.

Beth mae rhaid i ti wneud?

  • Cymryd rhan mewn tri chyfarfod diwrnod cyfan bob blwyddyn, bydd y cyntaf ar 16 Gorffennaf 2019 yn gyfarfod Cymru gyfan yn y Canolbarth, wedyn byddi di’n gallu mynd i’r ddau nesaf ar 5 Hydref 2019 a 18 Chwefror 2020 yn y De neu’r Gogledd (hanner tymor 2020).
  • Cadw mewn cysylltiad ȃ ni rhwng y cyfarfodydd trwy ebost neu cyfryngau cymdeithasol.
  • Mae cyfleoedd ychwanegol dewisol i gymryd rhan mewn gwaith arall e.e. cyfweliadau; digwyddiadau neu brosiectau, os ydych yn dewis.
  • Mae lle ar y panel yn para am ddwy flynedd.
  • Bydd angen i ti gwneud dy ffordd dy hun i gyfarfodydd a chyfleoedd ychwanegol (bydd yr holl gostau teithio rhesymol yn cael eu had-dalu), os wyt ti o dan 16, byddwn yn rhoi gwybod i’ch rhieni / gofalwyr.

Sut mae gwneud cais?

Drwy lenwi ffurflen gais a dweud mwy wrthyn ni amdanat dy hun yn ysgrifenedig neu mewn fideo.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais

Lawrlwythwch disgrifiad o’r rôl.

Y dyddiad cau yw: 9:00yb Dydd Llun 6 Mai 2019.

Ble allwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Os hoffet ti siarad â rhywun am y cyfle yma, ffonia’r swyddfa ar 01792 765600 a gofyn am Kath Mattingly neu Rhian Evans. Beth Nesa? Byddwn ni’n cysylltu â thi am dy gais erbyn 10 Mehefin 2019